Pages

Monday, September 21, 2015

झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस

पहाड़ बाट झरेर आएका छौ। १०-२० लाख अझै आउ। स्वागत छ। नेपाली ऑस्ट्रेलिया पनि पुगेका छन, ऑस्ट्रेलिया तिनको भएको छैन। अमेरिका पुगेका छन। अमेरिका तिनको भएको छैन। झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस।


No comments: