Friday, February 29, 2008

मधेसी मोर्चालाई सत्तामा पुर्याउने तिरकापिहलो तिरका: तराईमा तीन मधेसी पार्टीले Sweep िदने

एक मधेस एक प्रदेश अब काँग्रेस, एमाले र माअोवादीले पिन मािनसकेको अवस्थामा त्यो नारा मात्रकोबलमा तीन मधेसी पार्टी चुनावमा जान िमल्दैन। तर त्यो नारा प्रमुख नारा हुन्छ नै। अझ पिन तीन पहाडीपार्टीले चुनावपिछ चुितया व्यवहार गर्न सक्छन्। त्यसप्रित सावधान हुनैपर्छ। नत्र भने पोहोरको मधेसीक्रान्ितका शहीदलाई शहीद मान्ने त पोहोर पिन भनेको हो पहिरयाहरूले। फेिर अान्दोलन गर्न पर्यो त।

मधेसी अान्दोलनले प्राप्त गरेको िवजयलाई संस्थागत गर्न मधेसी अान्दोलनको नेतृत्व गर्ने तीन मधेसीपार्टीलाई िजताउनु अावश्यक भएको भनेर भन्न सक्नुपर्यो जनतालाई।

शत प्रितशत सीट तालमेल गर्ने हो र एउटै सामुिहक मेिनफेस्टोकासाथ जाने हो भने तीन मधेसी पार्टीलेतराईमा स्वीप िदने ठुलो संभावना छ। त्यो मेिनफेस्टो संिछप्त र स्पष्ट हुनुपर्छ। छ बुँदाले अान्दोलन सफलपार्यो। पाँच बुँदाले चुनावी िवजय ल्याउँछ।

# राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन।
# ७५ िजल्ला कायम। चार राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई।
# उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन, कमसेकम िलस्टमा प्रत्यके तेस्रो नाम मिहलाहुनुपर्ने गरी।
# तल्लो सदनकालािग ७५ िजल्लामा multi member proportional election, यहाँ पिन मिहलालाई एकितहाईवाला कुरा लागु हुने गरी।
# संसदीय चुनावमा मत ल्याए अनुसार समानुपाितक राज्यबाट नै प्रत्येक पार्टीले पैसा पाउने, अरु चन्दाउठाउन नपाउने।

दोस्रो तिरका: जनजाित, दिलत अन्य मधेसी पार्टीसँग तालमेल

िवश्वास समुहका पार्टीहरूको मास बेस छ िक छैन? त्यो समुहबाट िवश्वास नै उिछट्िट सिकएको अजीबअवस्था छ। थारु र पहाडका जनजाितलाई मधेसीलाई भन्दा गार्हो छ संगिठत हुन। त्यसैले िवश्वास समुहगार्होमा परेको कुरामा तीन मधेसी पार्टी खुश हुने होइन िक उनीहरूलाई फेिर गोलबन्द गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।

तर त्यो गोलबन्द भनेको बुँदागत हुन्छ। यी मािथका पाँच बुँदामा तीनलाई ल्याउन सक्नुपर्छ। चािहएकोजातीय राज्य होइन,
उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। तर समय कम छ। चुनाव लड्नु छ।

तेस्रो तिरका: काँग्रेस, एमाले माअोवादीलाई एक हुन निदनु

सामािजक न्यायको कुरामा माअोवादी अरू दुई पार्टीभन्दा प्रगितशील छ, तर माअोवादीले बहुदल मानेको हो िक नमानेको हो, त्यस कुरामा अझै पिन प्रचण्डका िववादास्पद वक्तव्यहरू अाइरहेका छन्। नया जनजाित, दिलतर अन्य मधेसी पार्टीसँग मास बेस नभएको देिखएमा यी तीन ठुला पार्टीहरूसँग नै िबजनेस गर्न पर्ने हुन्छ।

लक्ष्य यो हुनुपर्यो िक
काँग्रेस, एमाले र माअोवादीभन्दा मधेसी मोर्चाले बढी सीट िजत्नुपर्यो। ती तीन पार्टीले पहाडमा पिन मारकाट गर्छन्, तराईमा पिन। तर तीन मधेसी पार्टीले तराईमा शत प्रितशत तालमेल गर्ने हो भने ती तीन पार्टीभन्दा बढी सीट ल्याउने ग्यारण्टी छ। चुनाव अगािड मात्र होइन, चुनावपिछ पिन एक िढक्का हुनुपर्छ। हामी तीन पार्टी भए पिन एक िढक्का भएर चुनाव लडेका हौं, त्यसैले हामी एक पार्टी जस्तै हौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ।

मधेसी मोर्चाले एक्लै बहुमत नल्याउन सक्छ, तर सबैभन्दा बढी सीट िजते बापत तीन ठुला पार्टी मध्ये एक वा दुईको सहयोग िलएर सरकार बनाउन सक्छ। त्यित बेला कुन चािहंलाई माइनस गर्न पर्ने हो त्यो अिहले नै थाहा हुने कुरा होइन।

बहुदल मानेसम्म माअोवादी अछुत पार्टी भने होइन। माअोवादीसँग िमलेर पिन सरकार बनाउन सिकन्छ। पाँचौं बुँदा भनेको मैले िवशेष रूपले माअोवादीकालािग नै लेखेको हो।

माअोवादीको सरकार?

एमाले, काँग्रेस र मधेसी मोर्चाभन्दा बढी सीट माअोवादीले िजतेमा उसले सरकारको नेतृत्वको दावी गर्न सक्छ। तर त्यित बेला मधेसी मोर्चा, एमाले, र काँग्रेस एक भइिदन सक्छन्। तर त्यसको अर्को पाटा छ। ंमधेसी मोर्चाले सबैभन्दा बढी सीट िजतेको तर एक्लै बहुमत नल्याएको खण्डमा तीन ठुला पार्टी एक भइिदन सक्छन्। त्यो अवस्था नअाउन िदने तिरका हो पाँच बुँदे मेिनफेस्टो।

सर्वदलीय सरकार?

त्यो पिन एउटा उपाय हो।

तीन मिहनामा नया संिवधान?

यी पाँच बुँदामा मधेसी मोर्चा र तीन ठुला पार्टी एक हुने हो भने देशको नया संिवधान लेख्न तीन मिहनाभन्दा बढी लाग्दैन। त्यो भएमा देशमा पिहले राष्ट्रपितको िनर्वाचन हुन्छ। त्यसपिछ देशमा नया संसदको िनर्वाचन हुन्छ। अिन पाँच राज्यका गव्रनर र एक च्याम्बर संसदको िनर्वाचन। त्यसपिछ स्थानीय िनर्वाचन हुन्छ गाउँ र शहर स्तरमा। राष्ट्रपित र नया संसदको िनर्वाचन एकैसाथ हुन सक्छ। त्यो भयो पिहलो। त्यसपिछ राज्य स्तरको िनर्वाचन। त्यो भयो दोस्रो। त्यसपिछ स्थानीय िनर्वाचन। त्यो तेस्रो।

दशैं ताका पिहलो। अर्को अप्िरलमा दोस्रो। अिन अर्को दशैंमा तेस्रो।

पाँच बुँदा

तर त्यसकालािग मधेसी मोर्चा र तीन ठुला पार्टी पाँच बुँदामा सहमत हुनुपर्यो।In The News

Govt, FRNF to sign accord today Kantipur Bishwendra Paswan, president of the Dalit Janajati Party ..... Pasawan also said that they have reached agreement on eight various points.
Maoists lead inclusion race The Communist Party of Nepal (Maoist) has the most inclusive list of candidates among the three major parties for the first-past-the-post (FPTP) system ...... on the number of women, Madhesi and Janajati candidates. ...... 43 women candidates. Of these 8 are Madhesi women, 6 Janajati, 4 Dalit, 2 Newar and 23 others. ..... 71 candidates from Madhesi communities-- including Tharu, Muslim, Rajbansi, Dhimal and Danuwar. It has 46 janajati candidates, 10 Dalit and 15 Newar. ...... The NC and UML have fielded 26 women candidates each - just above the 10 percent mandatory figure. .... The NC has fielded 50 Madhesis while the UML has 65 Madhesis in the electoral fray. ..... The NC has 31 and the UML 35 Janajati candidates
Fringe parties object to Madhes deal Three fringe parties in the ruling seven-party alliance (SPA) - People's Front Nepal (PFN), Nepal Workers Peasants Party (NWPP) and the Left Front
UDMF celebrates victory in tarai districts UDMF supporters took out victory rallies in several tarai districts and life has started limping back to normalcy all across tarai, Friday. ...... Gupta faction of Madhesi People's Rights Forum (MPRF) announced fresh protest on Friday calling Thursday's deal as betrayal of Madhesi people. ...... markets and transportation were hugely affected in Biratnagar as Gupta faction of MPRF continued their protest claiming the deal was against Madhes.
Govt, FRNF close to inking deal while MPRF faction boycotts talks one of the major groups in the FRNF, Bhagyanath Gupta-led Madhesi People’s Rights Forum (MPRF) boycott the talks while other remaining groups United Tharu National Front, Federal Limbuwaan State Council, Tamshaling Autonomous State Council, Madhesi Democratic Front, Democratic Madhesi Front and Dalit and Indigenous Party participated in the talks.
UML will win majority in CA polls: Nepal He claimed that the eight-point agreement reached between the government and the agitating United Democratic Madhesi Front has secured the CA elections.
Maoists will perform political spectacle after CA: Prachanda the Maoist Supremo claimed that the party was not returning to the old parliamentary system. ..... “Those old people have not understood, a spectacle is going to occur in this country after a month,” he said, “They’ve only thought that the Maoists have come to take part in the polls like during the old parliamentary election. (But) they are in illusion.” ..... “We’ve come to the final front of our fight, to the Constituent Assembly front,” he said, “And we’ll show (them) executing a spectacle.” ..... the Maoists were into the elections from the centre to the local levels, he said that they will fulfill their goal for political change through the CA.
Govt, FRNF talks underway, MPRF faction boycott talks ensure federal autonomous governance based on linguistic and regional lines.
NWPP slams 8-pt agreement
EC unveils new electoral programmes
Madhesi parties start preparations for CA polls The leaders of the Mahanta Thakur led Terai-Madhes Democractic Party (TMDP) at are holding discussions to prepare for the closed list at the party central office in the capital. ..... MPRF spokesperson, Upendra Jha said that preparations are going on to file candidacy from the 22 districts of the Terai region.
मोर्चा घटकबीच तालमेल पहल तीनै दलको कार्यालयमा शुक्रबार चुनावी रौनक छाएको थियो । चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूको ओइरो देखिन्थ्यो ।
सुनसरीमा कफर््र्यु कायमै

UDMF consider forging electoral alliance NepalNews the three parties of the front will contest the April election jointly. ..... The election is another bigger battle for us. The people want us to go jointly
Prachanda sets his eyes on state power He claimed no power in the world would be able to succeed in disrupting their mission to establish the communist government in Nepal. .... He further said Maoists have not entered the parliamentary system of democracy despite their involvement in the interim parliament.
PM making efforts to talk with terai armed groups, says Sujata
NWPP opposes agreement with Madhesi groups
No more changes on election programmes, says CEC

मधेसी अान्दोलनले अब चुनाव िजतेर देखाउनुप्रछतीन मधेसी पार्टीले शत प्रितशत सीट तालमेल गर्नुपर्छ

प्रत्यक्ष िनर्वाचनकालािग तराईमा रहेका सम्पुर्ण सीटहरूकालािग तीन मधेसी पार्टीहरूले शत प्रितशत सीट तालमेल गर्नुपर्छ। ११६ सीट छन् जम्मा। ३० सीट महन्थ ठाकुर, ३० सीट राजेन्द्र महतो, ३० सीट उपेन्द्र यादव, १० सीट िकशोर िवश्वास। बाँकी १६ सीट अन्य साना पार्टीहरूलाई र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई। जस्तै अानन्दी समुह, िवश्वास समुहको दिलत पार्टी।

छ बुँदा: मधेसी अान्दोलनको िवजयको प्रमुख कारण

छ बुँदाले मधेसी अान्दोलनलाई स्पष्टता िदयो। त्यसैले िवजय प्राप्त भयो। त्यस िवजयबाट पाठ िसक्नुपर्छ र अब चुनावी िवजय प्राप्त गर्ने तर्फ सोंच्नुपर्छ।

सामुिहक मेिनफेस्टो
  1. राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन।
  2. ७५ िजल्ला कायम। चार राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई।
  3. उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन, कमसेकम िलस्टमा प्रत्यके तेस्रो नाम मिहला हुनुपर्ने गरी।
  4. तल्लो सदनकालािग ७५ िजल्लामा multi member proportional election, यहाँ पिन मिहलालाई एक ितहाईवाला कुरा लागु हुने गरी।
  5. संसदीय चुनावमा मत ल्याए अनुसार समानुपाितक राज्यबाट नै प्रत्येक पार्टीले पैसा पाउने, अरु चन्दा उठाउन नपाउने।
Meeting Ground Between Congress And Maoists: 75 Multi Member Constituencies

जनजाितलाई साथमा ल्याउने

िवश्वास समुहका जनजाितहरूले भन्लान, खै त हामीलाई राज्य? उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ। जातीय राज्य व्यवहािरक कुरा होइन। भौगोिलक राज्य व्यवहािरक कुरा हो, ७५ िजल्ला फाल्ने हो भने लथािलङ हुन्छ। तर उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचनको व्यवस्था जातीय राज्यभन्दा superior व्यवस्था हो। अलग िलम्बु राज्य खडा गर्न असंभव छ, तर िलम्बु पार्टी खोलेर देशभिर छिरएर रहेका िलम्बुहरुलाई ल यस पार्टीलाई भोट देउ भन्न सिजलो छ।

िवश्वास समुहका सबै पार्टीहरूले पहाडमा पिन शत प्रितशत सीट तालमेल गर्नुपर्छ। र उनीहरू पिन यस पाँच बुँदे सामुिहक मेिनफेस्टोमा अाउनुपर्छ।

अिन मधेसी र जनजाित िमलेर सरकार बनाउनुपर्छ।


In The News

EC fixes new dates for filing nominations for Madhesi parties NepalNews
Normalcy returns in Terai, eastern hills still remain closed
Yadav says his party is game for electoral alliance
Talks with FRNF still inconclusive

Deal to be struck today: Sitaula Kantipur
Capital’s rice stocks running low stocks of rice with retailers in Kathmandu Valley will barely meet a little over a week's demand. ...... around 500 tons of rice and 150 tons of oil and ghee are needed every day in Kathmandu Valley, with its population of more than 2.5 million. ....... "For more than two weeks, we have not received any supplies from eastern Nepal, which otherwise used to supply more than 90 percent of the food grain required in the Valley"

SPA, UDMF finally reach deal Kantipur ending the 12-day Madhes movement and clearing the deck for Constituent Assembly elections slated for April 10. ...... the key UDMF demand - One Madhes One Pradesh - which they said would be decided through the Constituent Assembly. They have agreed to form autonomous Madhes state and other autonomous states. ....... "We have agreed on autonomous Madhes state. But we are still discussing proper words to reflect the desire of Madhesi people regarding the autonomous Madhes state," said Hridayesh Tripathi .......... agreed to recognize all those killed in the course of the Madhes movement last February as martyrs and provide their families with proper compensation. ...... "We have agreed to increase the provision from 20 to 30 percent," said Tripathi. ....... the government also refused to make group recruitment of Madhesi people in the Nepali Army.
EC simplifies nomination process
Over 1,000 UML cadres quit party Six district committee members and 1,000 other activists of CPN-UML on Sunday reportedly quit their party ..... Those who resigned from the party, however, have not yet decided which party or group they would join. ...... over a dozen district committee members of Rastriya Prajatantra Party (RPP) here in Dhanusha district, including its chairman, collectively resigned from the party ....... Rana, on the one hand, encouraged them to take part in the Madhes movement, while on the other, submitted the closed list of candidates for proportional system in the Constituent Assembly election. Issuing a press statement after the meeting, they also expressed their complete solidarity with the ongoing Madhes aandolan. Those who resigned include district chairman Ramdayal Sah, former chairman Kashi Sah, regional chairmen Ramanandan Mishra and Dipendra Sah, among other district and regional committee members.
SPA working hard for “decisive” talks with Madhesi parties The Terai populace has been reeling under the unabated indefinite general strike running on its 12th consecutive day.
CA not goal of Madhesi people: Mahantha Thakur
Madhes crisis will be resolved by Sunday evening, says Prachanda
Indefinite Terai strike enters 12th day, curfew in Sunsari
Tharus disapprove UDMF demand for “One Madhes”
संकटमा कांग्रेस
सिंगो तर्राई प्रदेश हुन नहुने कारण

Govt, Madhesis to continue talks on Monday NepalNews Prime Minister Girija Prasad Koirala and Home Minister Krishna Sitaula led government team in the talks that went on throughout the night on Sunday well into the Monday morning. ..... the two sides are close to inking a deal ..... agitating groups have asked the government to amend the constitution and postpone the polls ........ We have agreed on autonomous Madhes. ...... there has also been understanding to declare those killed during Madhes agitation as martyrs and providing their families with relief. Likewise, he said the two sides agreed that the parties which do not field more than 30 percent of candidacies would not need to fulfill quota (of candidates from various region and ethnicity) when filing candidacies. The agitating groups had earlier demanded to raise this limit to 50 percent from the existing 20 percent. ..... Mahantha Thakur, Tripathy, Rajendra Mahato, and Upendra Yadav. The government had flown in Yadav from Birgunj at around 9 pm on army chopper.
Gachhadar, Bhandari not to contest election Bijaya Gachhadar and Sharat Singh Bhandari have informed, Sunday, that they will not contest the election because the burning problem in Madhes has not been addressed by the government. ...... aimed at exerting moral pressure on NC to become serious about Madhes issue .... Bhandari and Gachhadar have announced that they will, however, not leave the party.

Madhesi parties again snub EC’s deadline to submit closed list of candidates NepalNews “RJP hasn’t said it is going to boycott the election, but believes that election is just not possible in the existing situation,” said he.
Top leaders discuss Terai crisis

Video

Talks are as good as failed: MJF leader JP Gupta
One Madesh one province demand cannot be met: Madhesi leader Kishor Biswas
Terai problems must be addressed: NSP (A) vice chairmanSunday, February 24, 2008

िगिरजा नेपाललाई स्री लंका बनाउन चाहन्छArmy Mobilization को हौवा

Army mobilize हुनु भनेको नेपालको शान्ित प्रक्िरया समाप्त हुनु हो। त्यो एउटा नया गृह युद्धको शुरुवातहुनेछ। त्यो गृह यु्दध िवगतको भन्दा भयानक हुनेछ।

मधेसी अान्दोलनको ताकत

मधेसी अान्दोलनले नचाहेमा अप्िरल १० को चुनाव िबथोिलन्छ। लोकतान्त्िरक शक्ितहरूले राजाको नगरिनर्वाचन िबथोले झैं, सामािजक न्यायका शक्ितहरूले पहाडी बाहुनहरूको चुनाव िबथोल्ने अवस्था अाउन सक्छ।

चुनाव िबथोल्ने िक निबथोल्ने भन्ने िनर्णय मधेसी अान्दोलनकालािग एउटा राजनीितक िनर्णय हो। त्यो technical
प्रश्न होइन। िबथोल्न सक्ने ताकत अवश्य पिन छ।

मधेसी अान्दोलन चुनाव चाहन्छ

देशमा सबैभन्दा बढी चुनाव चािहएकै मधेसी समुदायलाई हो। तर राजाको चुनावी नौटंकीभन्दा केही िभन्न छैनपहाडी बाहुनहरूको चुनावी नौटंकी। मधेसी अान्दोलनले चाहेको meaningful election हो। त्यस चाहनालाईअलोकतान्त्िरक राजावादी भन्न खोज्नु सरासर मुर्खता हो। मधेसी समुदायले खोजेको सामािजक न्याय समानता हो, राजा होइन। राजा खुदले राजा नचाहेको अवस्था अाइसक्यो देशमा। मधेसी समुदायलाई राजा चािहयो भनेर गलत हल्ला फैलाउने बाहुनहरूको िनयत ठीक छैन।


एक मधेस एक प्रदेशको नारामा Compromise

तराईका सबै िजल्ला िमलाएर एउटा राज्य बनाउने, तर त्यस राज्यको नाम मधेस नराख्ने, तराई राख्ने। त्यो िकिसमको compromise हुन सक्छ। मधेस भन्नाले मधेसी समुदाय बुझाउँछ। तर त्यो राज्य मात्र मधेसी समुदायको हुने छैन। त्यो राज्य सारा नेपालको हुनेछ। संसारको प्रत्येक ethnic group को बसोबास न्यु यर्कमा छ। त्यस्तै नेपालको प्रत्येक ethnic group को बसोबास तराईमा छ, र हुनुपर्ने त्यही हो। तराईमा अाधा जनसंख्या त गैर मधेसीको छ। तराई राज्यको स्थापना गरेर पहिरयाहरूलाई के को डर भो?

देशको २५% भुभागलाई िमलाएर एउटा राज्य बनाउन िकन गार्हो मान्ने?

७५ िजल्ला कायम राख्ने

अिहलेको ७५ िजल्ला कायम नै राख्नु मेरो सुझाव हुनेछ। ७५ िजल्लालाई फाल्ने हो भने भारत पािकस्तान टुक्िरए पिछ जस्तो confusion भयो त्यस्तै confusion हुनेछ।

बाहुनहरूले नबुझेको कुरा

बाहुनहरू जातीय राज्य चाहँदैनन्। तामाङ राज्य त गुरूङ राज्य पाच्य छैन। बाहुनहरू भौगोिलक राज्य चाहन्छन्।

मधेसी अान्दोलनले मागेको तराई राज्य जातीय होइन भौगोिलक राज्य हो। भनेपिछ बाहुनहरू खुश हुनुपर्ने। खोइ त?

७५ िजल्ला कायम नै राख्ने। कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई गरेर चार राज्य स्थापना गर्ने। चार वटै नाम जातीय होइन, भौगोिलक हुने भए। अिन नक्शाको काम समाप्त। कित सिजलो?

मुख्य झगडा नक्शा होइन, शक्ित बाँडफाँडको हो

मैले भने जस्तो चार राज्य स्थापना गर्ने तर उपल्लो सदनमा प्रत्येक राज्यलाई बराबरी १० सीट िदने व्यवस्था ल्याएमा अापत परेन? नक्शामा मात्र त्यसैले अल्िझनु हुँदैन।

(१) राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन।
(२) उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन, कमसेकम िलस्टमा प्रत्यके तेस्रो नाम मिहला हुनुपर्ने गरी।
(३) तल्लो सदनकालािग Meeting Ground Between Congress And Maoists: 75 Multi Member Constituencies। यहाँ पिन मिहलालाई एक ितहाईवाला कुरा लागु हुन्छ।

गर्नुपर्ने यित हो। (२) भनेको जातीय पार्टी पिन खोल्न पाइन्छ भन्ने हो। तामाङ पार्टी पिन खोले हुन्छ, गुरुङ पार्टी पिन खोले हुन्छ।In The News

'Military could be mobilised during Nepal polls' Hindu Nepal's Army chief has said that the military could be mobilised during the key Constituent Assembly polls on April 10 to shore up the security arrangements, a comment that could spark a row over the role of the force in the democratic transition in the Himalayan nation. ..... The Communist Party of Nepal (CPN-Maoist), a key constituent of the seven party alliance running the interim government, has opposed the deployment of the army in any form during the polls. The Maoists, who have seriously started campaigning for the key April assembly elections, have threatened to pull out of the polls if the army is involved. ...... have also threatened to walk out of their camps if the military is involved in the security for the polls. ..... Earlier, the government had ruled out deploying the army as part of its special security plan for the first national polls in almost nine years. ...... "Nepal Army will stay in their barracks and the Maoists' People's Liberation Army will stay in their cantonments," Sitaula told lawmakers. ...... Girija Prasad Koirala has planed to mobilise a record 135,000 security personnel for the polls. Besides 40,000 members of Nepal Police and 22,000 personnel from Armed Police Forces, the government will also recruit 69,700 'temporary security personnel' who would be given 15 days' training ahead of the polls. .... agitation threatens to disrupt the crucial polls in the country on April 10

‘One Madhesh one province’ demand unacceptable: SPA NepalNews
UDMF to continue agitations

Meetings close to reach understanding on Madhes problem NepalNews the government today convinced the Election Commission to set another deadline (Feb 24) for submitting the closed list.
EC extends closed list deadline at govt’s request
Indian embassy ‘mediates’ talks between NC leaders and UDMF
RPP lawmaker quits parliament to join Terai agitation A central committee member of the Rastriya Prajatantra Party (RPP) Brijesh Kumar Gupta
Kathmandu: The City of Scarcity One sight has become very commonplace in the nation’s capital these days, and it is the long line of motorbikes, taxis and buses stretching, at times, up to two kilometers from petrol stations in the main thoroughfares of the city. This is the worst fuel crisis the city residents ever saw since 1990 when the country went out of petroleum products after India imposed an economic embargo
AI warns against using 'excessive force' during demonstration in Terai London based human rights watchdog Amnesty International on Thursday urged the Nepal government to direct the police not to use excessive force during ongoing demonstrations in Madhesh which has virtually brought the country into a standstill.
Nepali Americas Council urges agitators to help hold CA polls
NA to provide security to vital installations


Wednesday, February 20, 2008

Compromise हुन सक्छबराकको Campaign

न्यु यर्क शहरको बराकको सबैभन्दा पुरानो, सक्िरय सहयोगीहरू मध्येको एक। िवगत दुई-चार मिहना िवशेष
गरी िनकै समय िदएँ। अप्िरल क्रान्ित पोहोरको मधेसी क्रान्ित का ताका नेपालको राजनीितमा जित िभजेको िथएँ त्यित अिहेेले िभज्न नभ्याएको अवस्था पर्यो। तर जित नै व्यस्त भए पिन िदनमा एक पटक नेपालको समाचार अनलाइन सरसर्ती हेरेकै हो।

बराक कालो मान्छे अमेिरकाको राष्ट्रपित हुनु भनेको ५०० वर्षको िवश्व इितहास तख्ता पलट हुनु हो।
बराकले चुनाव िजत्ने मलाई एक वर्ष अगािड स्पष्ट भएको हो, दुिनयालाई अब स्पष्ट भइसक्यो। बराकको बाउ केन्याको। केन्यामा पिन नेपालमा जस्तै पहाडी मधेसी छ। लाउ भनेको मधेसी, िककुकु भनेको पहाडी। बराक भनेको लाउ। बराक केन्यामा लाउ, नेपालमा मधेसी।

छ बुँदा

मधेसी अान्दोलनले बुँदा माग अगािड सारेको छ। ती सब माग जायज छन्। तर ती मध्ये पाँच माग अिहेले तु
पुरा हुनुपर्छ भने मधेस राज्यको स्थापना भनेको अिहले हुने कुरा होइन। कलम चलाएर राज्य स्थापना हुँदैन। राज्य स्थापना गर्न केही वर्ष लाग्छ।

मुख्य कुरा: संिवधान सभा

समानुपाितक िनर्वाचनकालािग राष्ट्िरय पार्टीहरूलाई लागु हुने फर्मुला सबै पार्टीलाई लागु हुने कुरा सही
होइन। प्रत्यक्ष िनर्वाचनमा २०% भन्दा कम सीटमा लड्ने पार्टीलाई सो लागु नहुने प्रावधान क्या रे। फोरमले त्यसलाई ५०% बनाउ भनेको छ। त्यसलाई ३०% मा लाने िक? तर तैपिन त्यसता पार्टीका ५०% उम्मेदवार मिहला हुनुपर्ने चािहं छुटाउनु हुँदैन।

अप्िरल १०

त्यो िदन कायम नै रहन सक्छ। तर उम्मेदवार दर्ता गर्नकालािग मार्च सम्म िदनुपर्ने हुन्छ। फरवरी २०
वाला िदन मधेसी अान्दोलनको हावाले उडाइसक्यो।

नेपाललाई स्री लंका बनाउनु हुँदैन

अिहंसात्मक अान्दोलनमािथ प्रहरी दमन गर्ने, अार्मी मोिबलाइज गर्छु भन्ने सही होइन। नेपाल यिद स्री
लंका बन्छ भने नेपाल अार्मी पिन दङ, पहाडी माअोवादी पिन दङ, मधेसी माअोवादी पिन दङ। त्यताितर जानु हुँदैन। एक पटक जातीय गृह युद्ध शुरु भए पिछ त्यो अागो फेिर १०-१५ वर्ष कायम रहला। त्यताितर सोंच्नु पिन हुँदैन।

देश तोड्ने एजेण्डा छैन

मधेसी अान्दोलनले संघीय नेपालिभत्र मधेस राज्य खोजेको हो, अलग देश होइन। मधेसी अान्दोलनले िहंसा
सोंचेको छैन। अलग देश िहंसालाई मधेसी अान्दोलनले नकारेको छ।

Compromise हुन सक्छ

मध्ये पाँच बुँदा पुरा गर्ने। अिन त्यसपिछ मधेसी अान्दोलनले एक मधेस एक प्रदेशको
नारालाई मधेसी जनताकोमा लाने तर्फ सोंच्नुपर्ने हुन्छ। िगिरजा, प्रचण्ड माधव नेपालसँग एक मधेस एक प्रदेशको नारालाई मान्ने ताकत पिन छैन, नमान्ने ताकत पिन छैन। जाने भनेको जनताकोमा हो।

३०%

उपेन्द्र यादवले ५०% भनेका छन्। महन्थ ठाकुर राजेन्दर् महतोसँग सीट तालमेल गर्ने प्लान छैन िक के
हो? ५०% चािहंदैन। ३०% भए पुग्छ।

लोकतान्त्िरक अभ्यास

लोकतन्त्रमा मेरो गोरुको बार्है टक्का भन्ने हुँदैन। समय समयमा compromise गर्नुपर्ने हुन्छ। बुँदा सबै
अिहले नै पुरा हुँदैन। पाँच चािहं पुरा हुनैपर्छ। ५०% होइन, ३०% भए पुग्छ समानुपाितककालािग।

एक मधेस एक प्रदेश

काँग्रेस, एमाले, माअोवादी तीन पहाडी बाहुन पार्टीले एक मधेस एक पर्देशको नाराको िवपक्षमा अाफुलाई उभ्याइ सके। तर तराईमा एक मधेस एक पर्देशको नाराप्रित व्यापक समर्थन छ। भने पिछ ती तीन पहाडी पार्टीलाई तराईबाट बढारेर फाल्िदने। अप्िरल १० का िदन। मधेसी अान्दोलनको लक्ष्य त्यो हुनुपर्छ।

तर जनताले पत्याएन भने तराईमा एक होइन चार राज्यको स्थापना पिन हुन सक्छ अन्तत। अन्ितम िनर्णय गर्ने जनताले हो।Tuesday, February 19, 2008

िगिरजाले संघीय सरकार के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुनुपर्छएक मधेस एक प्रदेश

एक मधेस एक प्रदेशको नाराका साथ अगािड बिढरहेको मधेस अान्दोलनलाई िगिरजाले अपमान गरेको छ। मधेस नामको राज्यको स्थापना हुनु भनेको देश टुट्नु हो भनेर िगिरजाले भनेको छ। मधेसी भनेको नेपाली होइन, भारतीय हो, भोिल कोही मधेसी यिद देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भने नेपाल िसक्िकम बन्छ, यािद इत्यािद कुरा त्यो सबै िगिरजाको ब्रह्माण्डिभत्र पर्छ। त्यो anti-Madhesi prejudice हो। त्यही सोंचका कारण िगिरजाले १५ वर्ष जित अगािड संसद बरू भंग गर्यो, तर िनिधलाई प्रधानमन्त्री बन्न िदएन।

हत्यारा िगिरजा

शान्ितपुर्ण अान्दोलनमािथ िगिरजाले बर्बर दमन गरेको छ। िगिरजामा कमल थापामा अब के फरक बाँकी रह्यो ?

छ पहाडी पार्टी

माग जित सब जायज छन्। सात पार्टी सरकार अब हुँदा हुँदा पार्टी सरकार भइसक्यो। त्यो पहाडी पार्टी सरकारले खुरुखुरु मधेस अान्दोलनका माग पुरा गर्ने। एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दामा पहाडी पार्टीले commitment अिहले नै देखाउनुपर्छ। सबै पार्टी गणतन्त्रमा एक भए जस्तै एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दामा पिन एक हुनुपर्छ।

रोम जलेको छ

मधेस अान्दोलनका माग पुरा नभएसम्म यो अान्दोलन थम्नेवाला छैन। तर पहाडी नेताहरू चुनावकालािगिलस्ट तयार गर्दै बसेका छन्। रोम जलेको ितनलाई थाहा छैन।

मधेस राज्यको स्थापना प्रित छ पहाडी पार्टीले commitment गर्छन् अिन बल्ल चुनाव हुन्छ। अप्िरल १०मा नहुने त िनश्िचत नै भइसक्यो। मधेस अान्दोलनका छ माग पुरा गर्ने हो भने अब अप्िरल २० अथवा २५ माचुनाव हुन्छ। दलीय पुर्ण समानुपाितक चुनाव हुन्छ।

देश टुट्न सक्छ

अिहंसात्मक, शान्ितपुर्ण मधेस अान्दोलनमािथ िगिरजाले पुिलस दमनको बाटो नै िलइराखे पािकस्तान रबङगलादेश दुई फ्याक भए जस्तै नेपाल पिन दुई फ्याक हुन्छ। मधेस अान्दोलनले अलग देश मागेको छैन। तरिगिरजा बाहुनले मधेस अान्दोलनलाई त्यताितर धकेिलराखेको छ।

२५% भुभाग

मधेस राज्य पुरा नेपालको २५% भुभाग मात्र हो। २५% भुभागको एउटा राज्य नाजायज माग होइन।

िगिरजाले वार्ता भन्दा के बुझ्ने

िगिरजा भन्छ वार्तामा अाउ, वार्तामा अाउ। वार्तामा अाउनु भनेको के? मधेस अान्दोलनका ६ बुँदा उसलाई पढेर सुनाउनकालािग मधेसी नेता वार्तामा जानु पर्ने हो िक के हो? उसले ती छ बुँदा अाफै िकन पढ्न सक्दैन?

खुरुखुरु माग पुरा गर्ने। अरू उपाय छैन।

In The News

Talks with UDMF inconclusive NepalNews wanted the six-point demands fulfilled at any cost
RJP to boycott CA election pointing at the situation in Madhes. .... just ahead of the Election Commission's deadline (Wednesday) of filing closed-list of candidates for proportional representation-based election.
PM says all problems will be resolved on the basis of unity and understanding
Indefinite curfew in Biratnagar; Terai bandh enters day 7 Highways traversing the Terai districts remain virtually deserted as the result of the general strike. The bandh organisers staged angry demonstrations in Janakpur, Rajbiraj, Birgunj, Kalaiya and several other Terai towns. The UDMF cadres also set fire to the customs office located at Ghadiarwa, Birgunj ..... Bazaars, industries and educational institutions remain largely closed in Bara, Parsa, Rautahat, Mahottari, Siraha, Saptari, Sarlahi and Dhanusha. Districts like Jhapa, Morang, Sunsari, Rupandehi, Banke and Kapilvastu have been partially affected by the bandh.
Terai Agitation and the Possibility of CA Polls
PM says the EC poll schedule will not be changed
MMT's Morang in-charge arrested
Curfew in many districts, Terai turmoil deepens declared Bara, Parsa and Dhanusha as riot-torn areas. ..... the eastern districts also continue to be crippled by the indefinite general strike called by Limbuwans.
No dialogue with govt in existing scenario: UMDF leaders create a favourable environment for talks -- by not resorting to using extreme force to quell the ongoing agitations in Terai; provide free medical treatment and compensation to those injured during recent protests; and respond positively to the six demands put forward by the Front. ..... Thakur announced that the agitating parties, including his own, were not going to submit the closed list of candidates to be elected under proportional voting system in the April 10 constituent assembly election. ..... Thakur said the agitating parties had not forged any working alliance with the armed Terai groups now, but he didn’t rule out the possibility of an alliance in the future.
Terai districts face shortage of foodstuff The Terai bandh has also affected the capital Kathmandu where very few passenger vehicles were seen on the streets on Monday due to fuel shortage while the price of consumer items have skyrocketed.
Matrika, too, rejects single Madhes demand
Valley fire brigades feel effect of fuel crunch

PM ready to address Madhesi demands that are not dangerous for the country Kantipur
UML not to ally with Maoists in CA polls
UDMF condemns use of force in Terai, calls on govt to create environment for talks they were ready for talks if the government released those arrested during the ongoing agitation in Terai, withdrew the “false cases” filed against UDMF activists, made proper arrangements for the treatment of the injured and stopped suppressing the agitation through the use of force. ..... “The mobilization of armed forces and the barbaric suppression of the agitation that followed have disrupted the environment for talks.” ..... 300 protesters have been injured ....... reports of clashes between the police and the protestors in Birjunj, Bara, Janakpur and Nepalgunj ...... excessive use of force by personnel of the Nepal Police and Armed Police Force, including beating of protesters after they had been brought under control.
Curfew in Bara, Parsa, Nepalgunj on 6th day of Terai strike The indefinite curfew clamped in Banke district headquarters Nepalgunj by the district administration since Sunday afternoon is still continuing. ....... The curfew was imposed after the agitating mob went berserk following the death of a civilian in a police firing yesterday. ....... Normal life across almost all Terai districts and 9 hilly-districts in eastern Nepal has been crippled since last Wednesday due to separate strikes called by United Democratic Madhesi Front (UDMF), Federal Republican National Front (FRNF) and Federal Limbuwan State Council (FLSC)
Tamsaling State Council calls indefinite strike in districts around capital Tamsaling State Council, an agitating ethnic group, Monday called for an indefinite strike in the districts surrounding the capital putting forth a five-point demands including declaration of Tamsaling region as a federal autonomous republican state.
Doctors halt services at Narayani Sub-Regional Hospital Doctors at the Narayani Sub-Regional Hospital in Birgunj Monday announced to halt work for an indefinite period. The agitating doctors decided to halt all services except emergency services to protest police suppression on the protests in Birgunj on Sunday. The doctors said that the police misbehaved with the doctors and manhandled the caretakers of the injured. Life across Parsa district became tense since Sunday due to the indefinite strike called by United Democratic Madhesi Front since last Wednesday.
Fuel crunch forces schools to shutdown the schools could not run schools buses to ferry the students from their homes because of the fuel crisis that has swept the capital. .... The entire schools in the capital will be forced to close down from Tuesday if the situation does not improve ...... the number of vehicles plying the streets in the capital has significantly thinned
Call roundtable to solve tarai crisis: RPP
Resolve tarai problems: Carter Center
‘Candidates’ everywhere at UML office!
मधेस बन्दले दैनिक करोडौं नोक्सानी
पेट्रोल अभावले मध्यमर्स्याङ्दी बन्द

Thakur says no agreement yet with the PM NepalNews
PM meets Madhesi leaders Matrika Prasad Yadav, speaking at an interaction at the Reporters Club in the capital today, stated the Constituent Assembly (CA) election would be 'successfully' held on the scheduled date even if 'any individual or groups boycotts it'. ..... Sarita Giri said the groups agitating in Terai have no option but to come to the negotiating table.
Terai bandh enters third day; locals in Rupandehi resist bandh
UML lawmaker quits parliament to join Madhesh 'movement' Dan Bahadur Chaudhary, a CPN (UML) lawmaker from Kapilvastu-1, announced his resignation from the parliament as well as the party on Friday. ..... said he differed on the UML’s opposition to the “one Madhesh one province” concept. ..... In the past few weeks, a number of Madhesi MPs from different political parties have announced their resignation from the parliament and their respective parties to join in the protest movement.
RPP demands roundtable conference a roundtable conference of all the parliamentary as well as Terai-based parties to resolve Terai problems. Minister Gupta’s faction to stick with SPA The meeting of the party had delegated the authority of preparing closed-list of candidates for proportional representation-based election and direct election to party general secretary Minister Gupta. ..... the dissident faction of the NSP-Anandidevi led by Khusilal Mandal has warned of agitation
Govt formally invites UMDF for talks


Thursday, February 14, 2008

माअोवादीको गणतन्त्रको माग जस्तै हो मधेस राज्यको माग

एक मधेस, एक प्रदेशको नारा मधेसी अान्दोलनको मुल नारा हो। त्यो माग पुरा नभएसम्म मधेसी अान्दोलन जारी रहन्छ। यो िसद्धान्तको कुरा हो। िसद्धान्तमा छलफल हुन्छ, कुनै िकिसमको compromise हुन्छ।

अप्िरल क्रान्ितले लोकतन्त्रको मुद्दामा compromise गरेन। मधेसी अान्दोलनले एक मधेस, एक प्रदेशको मुद्दामा compromise गर्नेवाला छैन। माअोवादीले गणतन्त्रको मुद्दामा compromise गरेन। त्यो अडान सही िथयो।

नेपालमा ४०% जनसंख्या रहेको मधेसी समुदाय नेपालिभत्र बस्न सक्छ भने भोिलको मधेस राज्यमा त्यहाँ ४०% जनसंख्या रहेको पहाडी समुदाय त्यस राज्यमा िकन बस्न सक्दैन?

मधेस राज्यको अवधारणाप्रित सत्तामा रहेका सात वटै पार्टी सहमित देखाउने गरी अगािड अाउनुपर्यो। त्यो कदम निलने हो भने िगिरजाको चुनवाको पिन त्यही हाल हुन्छ जुन िक राजाको नगर िनर्वाचनको भएथ्यो। िगिरजाले गर्न लागेको िनर्वाचन होइन नौटंकी हो।

िनर्वाचन ६०० सीटकालािग पिन हुन्छ कहीं नेपाल जस्तो सानोे देशमा? ३०० सीटकालािग दलीय पुर्णसमानुपाितक िनर्वाचनमा जाने।मधेसी जनजाित अान्दोलनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको अावश्यकता
चार राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, मधेस
नेपालमा ४०% मधेशी, मधेशमा ४०% पहाडी

In The News

PM Koirala’s role ineffective: UML Kantipur
Govt invites UDMF for talks
Indefinite Terai strikes enters day two United Democratic Madhesi Front (UDMF) and Federal Republican National Front (FRNF) called the indefinite strike ...... The strike across the Terai has hit the capital hard, as the Terai is the only route to bring in petrol, diesel, cooking gas and kerosene to the country from sole supplier India. ...... the three major Madhesi parties called the indefinite strike aimed at blocking roads to Kathmandu and other hilly areas of landlocked Nepal. ....... The agitating FRNF comprises of Madhesi Peoples Rights Forum Bhagyanath Gupta faction, Khumbuwan, Limbuwan, Tamsaling, Madhes Dalit Indigenous Party, Joint Tharu National Front, among others, called the indefinite strike putting forth its 3-point demands.
YCL to be mobilised to avert “Bihari style” elections
People’s faith in police eroding: Report
Black marketeers, profiteers make merry while consumers panic
मधेसी नेताहरूलाई चुनावमा आउन आग्रह
मधेस कब्जा गर्छर्ाांः यादव
मधेस आन्दोलनमा १० करोडको क्षति
मधेस आन्दोलनका र्सत

Govt formally invites UMDF for talks NepalNews
NC starts homework on election candidacies February 20, the date set by the Election Commission for submitting the closed list of candidates to be elected under the proportional representation system. ..... The EC has said each political party will have to submit at least 10 percent of 335 PR seats.
Second day of indefinite bandh cripples life in Terai the East-West Mahendra Highway that traverses a number of eastern and central Terai districts has been virtually deserted while educational institutions and industries have stopped operation since yesterday. ....... Birgunj, Biratnagar, Rajbiraj, Itahari, Lahan, Kalaiya and Gaur remain closed ..... The bandh has partially affected districts like Jhapa, Rupendhi, Kapilvastu, Nawalparasi and Banke.
Mahara urges agitating groups to participate in polls The Maoist party has announced that at least 200 YCL cadres will be mobilised in each polling booth.
Yadav warns of Madhes capture Upendra Yadav, chief of Madhesi Janadhikar Forum (MJF), has warned of Madhes capture as a counter to Maoist strategy of capturing central state power. Reacting to Maoist chairman Prachanda's statement of capturing state, Yadav said his party will capture Madhes if that happens. .... an autonomous Madhes with right to self determination
Strike hits terai and eastern hills The organisers termed this strike as their 'final battle' to get their demands met before the constituent assembly election scheduled for April 10.
Thapa doubts timely polls Thapa warned that seed of disintegration would be sown in the country if the government ignored the demands raised by the agitating groups across the country.

RJP lawmaker quits parliament NepalNews Rastriya Janashakti Party (RJP) lawmaker Renu Kumari Yadav quit the interim parliament on Sunday, pledging her support to the ongoing agitation in Terai. She also resigned from her position in the RJP. In the past weeks, a number of MPs from different parties including the Nepali Congress and CPN (UML) had resigned from the parliament as well as their respective parties and have been waging a protest movement in Terai.
Gachhadar warns of disintegration if Madhes issues not resolved the country will head to disintegration if anyone tries to push the election through without resolving issues raised by Madhes first ..... it would be a folly to try to hold the election in Terai at this juncture without addressing various demands raised by Madhesis.
CEC asks govt to settle political and security issues within three days
Cabinet decides to ensure reservation for marginalised communities

Madhesis want a guarantee of autonomous province, says Mahato NepalNews decisive agitation from February 11.
Three Madhesi parties form new alliance; announce stir six demands, which include guarantee of an autonomous Terai state with right to self-determination, and proportional representation of Madhesis, Janajatis, Dalits and other marginalised groups in state organs including the Nepal Army. ...... protest rallies across Terai on February 11 and 12 while an indefinite strike will be imposed from February 13 throughout the country followed by a shutdown strike in government offices on February 16 and blockade and non-cooperation protest from the next day.
RJP chief asks govt to resolve Terai problem within a week to make election possible the people would not accept the results of the CA election if it is conducted with the backing of security forces and without the bringing armed Terai groups to the negotiating table. .... deployment of army there would bring terrible results .... Thapa warned that conducting election in the hills and Terai in two different phases would practically thrust the nation into the path of disintegration.
UML divided over electoral alliance with the Maoists

Madhesi Front forces administrative offices in Terai to close down NepalNews padlocked more than a dozen District Administration Offices including Dhanusha, Siraha and Saptari ..... the Front and Mahantha-Thakur led Terai Madhesh Loktantrik Party (TMLP) have forged a working alliance to push the Madhes agitation. The decision was taken at a meeting held recently between the two parties in Kathmandu after the Front agreed to the 11-ponit demand put forth by TMLP
Ethnic groups warn of protests from mid-February United Republican Front (URF), the alliance of seven ethno-political groups ..... After a meeting in Birgunj Friday, leaders of the agitating ethno-political groups forwarded their four-point demands to be fulfilled before the constituent assembly polls. ..... The Front has called for a political conference involving all the agitating groups in Terai and the hills, amendment of the interim constitution, formation of an interim government before going to the CA election. It said the fourth amendment in the interim constitution should guarantee “right to self-determination” for ethnic groups in federal Nepal and adopt fully proportional election system for the upcoming polls. ....... The Front includes Limbuwan, Khumbuwan, Tharuwan, Tamsaling, Bhagyanath Gupta-led Madhesi Janadhikar Forum, Karnali Mukti Morcha, among others.
Govt preparing to come up with toothless TRC since responsible political leaders, high-level officials, and army officials could be implicated for war crimes and crimes related with forced disappearances, the Ministry has inserted provisions to provide them with amnesty.
Limbuwan strike hits eastern hills Public transport in Ilam, Pachthar and Fidim has come to halt.
Silence is also (an) action: King Gyanendra

Dark forces rising Nepali Times
Another window Sushil Koirala said that if he only knew how to get in touch with Goit and Jwala Singh, he would talk. ..... Sujata Koirala establishing separate contact with some madhesi groups through an aide. ...... no one trusts Sujata after she ruined Upendra Yadav by encouraging him to go for a second phase of the movement so she could get at arch-foe, Home Minister Krishna Prasad Sitaula. ....... The government’s failure to implement the Upendra Yadav deal scares madhesi groups about going into negotiations. ...... Madhesi politicians do not see any point in talking to Poudel, whose ability to deliver has only diminished with Sujata’s ascendance. ...... Lainchaur also told Mahant Thakur to override objections within his party, especially from Hridayesh Tripathi, to ally with other madhesi groups. ...... Some editorials in the capital have called for deployment of the army to quell tarai troubles. Do that, and madhesi extremists will be thrilled. After that, not even Pashupatinath can save this country from the rise of an armed separatist movement.
Holiday in Kenya’s tarai the Kikuyus’ political and economic domination. ..... Strident demands for equality between Kenya’s 42 tribes ...... Coast Province is the local tarai, with a long list of grievances against highland domination.
Sitaula the survivor

Violence spurts after new poll date Kantipur Killings, abductions and other criminal activity by politically motivated armed groups in the tarai and other parts of the country have risen markedly since the announcement of a fresh poll date.
Janakpur tense on eve of SPA rally
Indefinite Terai banda cripples life on 2nd day Normal life in Terai has been crippled on Friday, the second consecutive day of the indefinite transport strike in Terai called by several Madhesi parties since Thursday. .... The traffic movement in Janakpur has come to a grinding halt. ..... 11-point demands including proportional representation in the upcoming Constituent Assembly polls slated for April 10. ...... The TMDP and UMF had called separate two-week long protest programmes in Terai from Sunday demanding right to self-determinism and autonomy in Terai.
Supposed talks between govt-TMDP put off
मधेसका सशस्त्र-निःशस्त्र समूहबीच सहमति
आमसभा बिथोल्न बन्द आह्वान
सेना परिचालन हुन सक्छ’

Security tightened ahead of Janakpur mass meeting NepalNews Parties like Nepal Sadbhavana Party (NSP) led by Rajendra Mahato, and Madhesi Janadhikar Forum (MJF) led by Upendra Yadav have imposed bandh in several districts of the region – which have also been supported by armed outfits.
Armed and unarmed Terai outfits reach their own pact of cooperation the groups, on Friday, reached a 23-point agreement at an undisclosed location. ..... Manoj Mukti, Dhanusha district chief of the Madhes Raksha Bahini – a militant youth wing of Rajendra Mahato-led Nepal Sadbhavana Party – revealed that they have agreed to jointly resist the joint meetings of seven parties. .... they also agreed not to abduct, or demand extortion from people of Madhesi origin. They have also agreed to carry out their agitations jointly. ...... The agreement is said to have been reached among the Madhesi Janadhikar Forum led by Upendra Yadav, Raksha Bahini as well as armed groups such as Jwala Singh’s Janatantrik Terai Mukti Morcha, Terai Mukti Morcha and Madhesi Mukti Tigers. ...... concluded the deployment of police in Terai as non-political and unconstitutional move
Seven-party taskforce still undecided over formation of local bodies the Maoists want all-party mechanism that would also involve political parties not represented in the parliament

Nidhi says some Madhesi parties are trying to subvert democracy NepalNews
Terai tense as strike continues in several districts
Row erupts again in NSP-A

Three Madhesi parties join forces NepalNews In a joint meeting in Janakpur, Upendra Yadav-led Madhesi Janadhikar Forum (MJF), Mahantha Thakur’s newly formed Terai-Madhesh Loktantrik Party (TMLP) and Sadbhawana Party (SP) led by Rajendra Mahato agreed to tie up. The meeting attended by the heads of the three parties formed a taskforce to devise the strategies and the structure of the new alliance. MJF leader Jaya Prakash Gupta said the alliance would be formally announced within a week. ....... saying that elections are not possible without first addressing the demands of Madhesi people

Civil war might erupt if election forced on Madhesi people: MJF chief NepalNews would also not let the election take place. Madhesi groups announce protests Samyukta Madhesi Morcha and Madhesh Terai Loktantrik Party have announced protest programmes in the Terai .... beginning January 23 to press for the right to self-determination and an autonomous region. ...... constituent assembly polls are impossible to be held in the scheduled date without first addressing the demands of the Madhesi people. ...... all education offices in Terai districts would be closed for a day on January 23, protest rallies would be held in Bara and Kapilvastu districts on January 24, vehicular strike will be held in headquarters of Terai districts on January 25 and protest rallies will be held in Rangeli of Morang district and Gulariya of Bardiya district on January 26. On January 27, the front will organise strike throughout the Terai. ..... Mahanta Thakur-led Terai Madhes Loktantrik Party announced its protest programmes effective from Sunday. Announcing the agitation programmes in Janakpur, Thakur said the seven parties in government had ignored Madhesi issues and there was no choice before his party but to launch a Madhes agitation. .... The agitation will be intensified from February 5 if the government continues to ignore the demands put forward by his party.
Stubborn Koirala and NC’s Impending Downfall the desire of the leadership to not listen to the voice from Tarai.
Thakur steps up tirade against election; to start Madhes agitation from Saturday there cannot be any election without resolving Madhesi issues first. ..... Thakur asked the government to hold talks with armed Madhesi outfits to create environment for election. ..... He also asked the government to stop what he called as ‘suppression of Madhesi people through the deployment of armed police.’