Tuesday, September 29, 2015

हिन्दी भाषा मधेसको भाषा हो

भारतको पनि होला। हो। तर हिन्दी भाषा मधेसको भाषा हो। हिन्दी भाषा मा बन्देज लगाउने प्रयास मधेस मथिको भाषिक युद्ध को रुपमा मधेसले बुझ्नेछ।


No comments: