Saturday, September 26, 2015

यो संविधान संसोधन गर्छु भन्नु बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु हो

यो संविधान संसोधन गर्छु भन्नु बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु हो। यो सरकार, यो संविधान, यो संसद --- टाटा बाई बाई।


No comments: