Sunday, December 30, 2007

चार राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, मधेसProposed Constitution

मधेसले नेपालको लगभग २५% भुभाग समेटेको पुरा मधेस एक राज्य बनाउने हो भने बाँकी भुभागलाई तीनभागमा बाँड्दा चार वटा लगभग बराबर भुभागका राज्य बन्ने भएवैग्यािनक त्यही हुन्थ्यो िक?

मुख्य कुरा भुगोल भुभागको होइनमुख्य कुरा हो केन्द्र राज्यबीच एक व्यक्ित एक मतको अाधारमाशक्ित बाँडफाँड हुन्छ िक हुँदैन, त्यो हो मुख्य कुरा

प्रथम शर्त हो देशमा राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचनभारतमा जस्तो नाम मात्रको राष्ट्रपित संसदलेपैदा गर्ने प्रधानमन्त्री तर्फ जानु हुँदैनराज्यका तीन अंग िनतान्त अलग हुनुपर्छकुनै एक उम्मेदवारलेकमसेकम ५०% मत नल्याए एक मिहनािभत्र दोस्रो राउण्ड मतदान हुन्छ दुई वटा सबभन्दा बढी मत ल्याउनेबीचपदाविध चार वर्षअिन term limit गर्िदनेएक व्यक्ित दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपित बन्न नपाउने

त्यसपिछ उपल्लो तल्लो सदनको कुरा अाउँछ। उपल्लो सदनमा दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन गर्ने। १०० सीटकालािग। कमसेकम १% मत ल्याउने पार्टी राष्ट्िरय पार्टी बन्ने। प्रत्येक पार्टीको िलस्टमा कमसेकम तेस्रो नाम मिहला हुनैपर्ने। मानव अिधकारको घोषणापत्रमा भिनएको छ right to peaceful assembly भनेर। सशस्त्र पार्टी चािहं खोल्न पाइएन नत्र भने अरू जेसुकै पार्टी पिन खोल्न पाइन्छ। राइ पार्टी खोले पिन भो। थारू पार्टी खोले पिन भो। दिलत पार्टी त खोल्नैपर्ने कुरा। िशवसेना खोल्न चाहनेले त्यो खोले पिन भो। ग्रीन पार्टी खोले भो। मान्यता पाउने एक मात्र शर्त हो कमसेकम १% मत ल्याउन पर्ने।

तल्लो सदनकालािग चार वटा राज्यमा जित जनसंख्या छ त्यसका अाधारमा प्रत्येकलाई सीट िदने। जम्मा सीट ३०० हुने हो भने र मधेसको जनसंख्या देशको जनसंख्याको ५०% छ भने मधेसले १५० सीट पाउने। तल्लो सदनकालािग दुिनयाको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको multi member constituencey वाला समानुपाितक िनर्वाचनमा जानु उत्तम हुन्छ।


Meeting Ground Between Congress And Maoists: 75 Multi Member Constituencies

मानौं चार राज्यमा जम्मा ७५ िजल्ला छन्। So if there is a district that has one seat, all parties will put up one candidate each, the one with the highest number of votes gets that seat. If a district has two or more seats, you use the "largest remainder formula." So if a district has two seats, and a total of 100,000 votes are cast, the quota is 50,000. A party that gets 50,000 votes gets one seat. But if that party gets 60,000 votes, it uses 50,000 votes for one seat, and it has a "remainder" of 10,000 votes. Say the Nepali Congress gets 60,000 votes, the UML gets 25,000 votes, and the Maoists get 15,000 votes. Then the Congress will use up 50,000 votes to get one seat, the top name on its list of two candidates. Then in the round two tally, you are looking at the Congress with 10,000 votes, the UML with 25,000 and the Maoists with 15,000 votes. The UML gets the second seat. Say you have a district that has seven seats and 350,000 votes. Then the quota is 50,000 votes. Each party puts out a list of seven candidates each. And there are some independents also running. The vote count is as follows: Nepali Congress 60,000, Madhesi Janadhikar Forum 70,000, Nepal Sadbhavana Party 40,000, the UML 45,000, the Maoists 50,000, RPP 10,000, RJP 5,000, Independent A 50,000, and Independent B 20,000. Round 1, the Nepali Congress uses up 50,000 votes to get one seat, the MJF also uses up 50,000 votes to get one seat, the Maoists use up their 50,000 votes to get one seat, and Independent A the same way. Of the seven seats four are gone. Now you are left with three seats and the following vote tallies: Congress 10,000, MJF 20,000, Sadbhavana 40,000, UML 45,000, RPP 10,000, RJP 5,000, and Independent B 20,000. The three with the highest votes will get the three remaining seats, namely the UML, the Sadbhavana and the MJF.

यसमा पिन िनयम बनाइिदने। प्रत्येक पार्टीले िजल्ला स्तरमा मिहला उठाउनै पर्ने। एक मात्र सीट भएका िजल्ला त्यस राज्यमा तीन छन् भने कमसेकम एक िजल्लामा मिहला उठाउनै पर्ने। दुई सीट भएका िजल्लामा कसमेकम एक उम्मेदवार मिहला हुनैपर्ने। तीन सीट भएका िजल्लामा पिन त्यही। चार सीट भएकामा दुई, पाँचमा दुई, छमा तीन। सातमा तीन। अाठमा चार।

देशमा दुई अथवा चार अथवा १४ जित राज्य बनाए पिन हुन्छ तर राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन, उपल्लो सदनकालािग दलीय पु्रण समानुपाितक िनर्वाचन, तल्लो सदनाकालािग multi member constituencey वाला समानुपाितक िनर्वाचन अिनवार्य शर्त हुन्।

उपल्लो सदनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको फाइदा के छ भन्दा खेिर त्यसपिछ सेतामगुरािलले छ वटा छुट्टाछुट्टै राज्य देउ हामीलाई नत्र भने हामी मान्दै मान्दैनौं भन्ने छैनन् त्यसपिछ।

अिहलेको unitary system बाट संघीय सरकारमा जाँदा bureaucracy को अाकार ह्वात्त बढ्ने भो भनेर भन्ने जािनफकारहरू पिन छन्। त्यो राजतन्त्र नफालौं, फाल्यौं भने देशमा तानाशाही बढ्छ भने जस्तो हो। देशलाई संघीय सरकारमा लाँदा bureaucracy को अाकार घटेर जान्छ िकनभने संघीय सरकार स्वभावैले ज्यादा efficient हुन्छ। संघीय सरकारबाट दुई कदम अगािड गएर बिलयो िजल्ला सरकार र बिलयो गाउँ र शहर सरकारसम्म पुग्न सिकएमा bureaucracy को अाकार झनै घटेर जान्छ।

अिहलेको केन्द्रमा जुन bureaucracy छ त्यो कायम रहँदैन। सेना, प्रहरी, कर्मचारी सब downsize हुने कुराहरू हुन्। कितलाई early retirement मा पठाउनुपर्ला, कितलाई सहुिलयत ब्याज दरमा लोन िदएर लघु व्यापार, उद्योग ितर पठाउुनपर्ला, कितलाई िवदेश रोजगार ितर तान्न पर्ला, कितलाई प्रौढ िशक्षा तर्फ पठाउुनपर्ला। जागीरबाट हटाउने भनेको उनीहरूको जीवनयापन तबाह गर्ने भनेको होइन, तर downsize त गर्नैपर्छ।

सेनालाई देशको सबैभन्दा प्रितिनिधमुलक संस्था बनाउन सिकन्छ। पिहलो िनर्णय जम्मा कित हुने भन्ने हो। जम्मा २०-३० हजार भन्दा बढी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माअोवादी सेनामा जस्तो ४०% मिहला राख्न सके अित उत्तम। र मधेसी, जनजाित र दिलतको समानुपाितक सहभािगता। मिहला, जनजाित र दिलतमा ४५% मधेसी हुनु अिनवार्य छ।

चार वटै राज्यको अा-अाफ्नो प्रत्यक्ष िनर्वािचत गवर्नर हुन्छ, राज्यका तीन अंग हुन्छन्। पुिलस, प्रशासन हुन्छ। सेना भने केन्द्रसँग मात्र हुन्छ। Central Bank केन्द्रसँग रहने भो। िवदेश नीित केन्द्रसँग रहने भो। तर चार वटै राज्यको अा-अाफ्नो राज्य स्तरको संिवधान रहन्छ। प्रत्येकको अा-अाफ्नो Supreme Court रहने भो।

अिहलेको ७५ िजल्ला कायम राखेको राम्रो, नत्र bureaucratic nightmare िसर्जना हुन्छ।

अमेिरकामा बराकले मसँग सुझाव िलन्छ। नेपालका नेता गणले पिन मेरो कुरा सुन्नु लाभदायक हुनेछ।


Proposed Constitution

In The News

Joint Madhesi Front warns of decisive agitation Kantipur The or the Joint Madhesi Front, which groups the Madhesi People’s Rights Forum led by Samyukta Madhesi MorchaUpendra Yadav and the Sadbhavana Party led by Rajendra Mahato Sunday warned of decisive Terai agitation if the government does not fulfill their demands by January 19 (2008). ...... the front would take part in the Constituent Assembly (CA) elections if the government implemented the 22-point agreement sealed with the MPRF and met a set of demands put forth by the Sadbhavana Party. ...... Gupta alleged that the government has not even touched the Madhesi issues despite three amendments to the statute in less than a year.
आनन्दीदेवीद्वारा मनोनयन नेपाल सद्भावना पार्टर्ीी-आनन्दीदेवी) की अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंहले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा खुसीलाल मण्डललाई मनोनयन गरेकी छन् । सिंहले राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्यमा ६ जना पनि मनोनयन गरेकी छन् । मनोनीतमा कमालुद्दिन मिया -सप्तरी), रामचन्द्र मेहता -सुनसरी), विजयकान्त झा -धनुषा), हरेराम मण्डल -धनुषा), रमन पाण्डे -महोत्तरी) र वीरेन्द्र दास -पर्सर्ाारहेको सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मधेसीको समान प्रतिनिधित्व माग कांग्रेसका मधेसी सांसदहरूले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार मधेसीको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टर्ीीेतृत्वस“ग आग्रह गरेका छन् । तर्राई समाधान लागि पार्टर्ीीे नीति तय गर्न बनाइएको मधेसी सांसदहरूको कार्यदलले शनिबार कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई भेटी यस्तो आग्रह गरेको हो । 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेसीका लागि छुट्टयाइएको आरक्षण लागू गर्न अनुरोध गरेका हौं,' कार्यदल सदस्य रामकुमार चौधरीले भने- 'तर्राईका समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन र दर्ीघकालीन धारणा र्सार्वजनिक गर्न पनि सुझाव दिएका छौं ।'
मिश्रति प्रणालीका मतदाता १) बढी मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन पद्धतिअनुसार २४० -२) समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिबमोजिम ३३५ र -३) राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपर्ूण्ा क्षेत्रमा योगदान दिने र निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका क्षेत्रबाट मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जना सदस्य । ...... दर्ुइमध्ये एउटा मत राजनीतिक पार्टर्ीी अर्को मत आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवारलाई दिइन्छ । ..... संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालले अवलम्बन गर्ने सूची समानुपातिक प्रणाली हो । यसमा निर्वाचनका समयमा दलले उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ । यो सूचीलाई बन्द सूची भन्ािन्छ । यो सूची अन्तिम प्रकाशन भएपछि बन्द गरेर राख्ने कसैलाई नदेखाउने होइन, जनतासामु प्रस्तुत हुन्छ । यो सूचीमा उल्लिखित उम्मेदवारको नाम थपघट गर्न पाइ“दैन तर्सथ यसलाई बन्दसूची भनिएको हो । बन्दसूचीमा जाति, क्षेत्र, मधेसी, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व समानुपातिक आधारमा गराइन्छ । ........ यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दैन । सिंगो देश एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । जुन पार्टर्ीी जति प्रतिशत मत पाउ“छन् त्यति प्रतिशत सिटमा सूचीमा उल्लिखित उम्मेदवारमध्येबाट सम्बन्धित पार्टर्ीी छनोट गर्छ । यसरी प्राप्त मतका आधारमा दलहरूले बन्दसूचीमध्येका उम्मेदवारलाई संविधानसभामा पठाउ“दा पनि समानुपातिकताकै सिद्धान्तअनुरूप छनोट गर्नुपर्छ ।
सन्त्रासमै छ पूर्वी तर्राई अशान्तिको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिन्न विशेष सुरक्षा कार्यदलको परिचालनबाट पनि पुस ६ गते ज्वाला सिंह समूहबाट काङग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाका जेठान किरण अर्यालको हत्या हुन पुग्यो । सुनसरीको हरनिगरबाट विराटनगर र्फकंदै गर्दा कञ्चटमा गोली लागी किरण घटनास्थलमै मारएिका थिए भने स“गै रहेका उनका भाइ अशेष दाया“ हातमा चोट लागे पनि बच्न सफल भएका थिए । ......... प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाका समेत नातेदार रहेका किरण मारएिपछि स्थानीय सुरक्षा निकाय दबाबमा आउनु अस्वाभाविक पनि थिएन । ........ मधेसी टार्इगर्सका १५ र ज्वाला सिंह समूहका आधा दर्जन गरी करबि दर्ुइ दर्जन ....... तर, उग्र गतिविधि रोकिएको छैन । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री कोइराला गृहनगर विराटनगर आएकै मौका पारी स्थानीय कञ्चनबारीस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा बम विस्फोट भयो । ......... उनी विराटनगरमा रहेको एमाले पार्टर्ीीार्यालयलगायत आधा दर्जन ठाउ“मा भएका विभिन्न बम विस्फोटमा संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ छ । आफूलाई ज्वाला सिंह समूहको मोरङ इन्चार्ज बताउने रघुवंश भन्छन्, "तर, म यो समूहमा लागेको आठ महिना मात्रै भयो ।" ........ पछिल्ला दिनहरूमा समातिनेमा चाहि“ मधेसी टार्इगर्सका कार्यकर्ता बढी छन् । जस्तो कि, पुस १० गते विराटनगर-१, पोखरयिाको भट्टाचोकस्थित बस्तीबाट मधेसी टार्इगर्सका झापा-मोरङ-सुनसरी ब्युरो सचिव गगन सिंह उपनामका किशोर अटल समातिएका थिए । ......... "समातिएकाहरू प्रायः आपराधिक पृष्ठभूमिका छन् ।" ..... कार्यदल परचिालनपश्चात् गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाका 'जिल्ला सैन्य कमिसार' विवेकले पार्टर्ीीरत्ियागको घोषणा गरेका छन् भने मधेसी मुक्ति टार्इगर्सका १९ कार्यकर्ता आत्मर्समर्पणका लागि सर्म्पर्कमा आएको गणपति केसीले बताए । ........ स्थानीय नेताहरूले भने विशेष कार्यदलको कारबाही प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सिराहा काङ्ग्रेस सभापति एवम् विधायक सीतादेवी यादव विशेष कार्यदल 'कामै नलाग्ने' भएको बताउ“छिन् । जनमोर्चा नेपालका सिराहा अध्यक्ष्ँ रामकुमार यादवले कार्यदल प्रभावकारी नभएकाले नै अपराधीहरूले प्रोत्साहन पाइरहेको बताए । ............ कार्यदलले छापा मारेका ठाउ“का बासिन्दाले रातको समयमा आफूहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने गरएिको गुनासोसमेत गरेका छन् । ....... तर्राईमा बढ्दो चन्दा, अपहरण र व्रि्रोही गतिविधि निस्तेज पार्न सरकारले सुरक्षा निकायको सक्रियता बढाए पनि हत्या-हिंसाको शृङ्खला रोकिएको छैन । तर्राईको अस्थिरता र व्रि्रोहस“ग जोडिएका सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक पाटोहरूलाई बेवास्ता गरी सुरक्षा कारबाहीमा मात्र जोड दि“दा समस्या झन् जेलिन सक्नेतर्फकाठमाडौ“ले पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याएको पनि देखिन्छ ।


No single province in Terai, says Nepal NepalNews Nepal said that since there would be five to six provinces in hilly region, a single province in Terai would not result in equal development and representation of all. ..... Nepal's comments have come at a time when major agitating parties in Terai have demanded for a single province in the region.


Saturday, December 29, 2007

बन्दुकधारी मधेसी पार्टीहरूसँग गफ गर्न १० मिहना िढला भइसक्यो


Talk To Goit (July 2007)

मधेसी क्रान्ित लगत्तै हुनुपर्ने तीन कुरा मध्ये एक यही िथयो।

पिहलो िथयो िगिरजा बाहुन बुढाले गृह मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने कुरा। त्यो एउटा िलनैपर्ने कदम िथयो। त्यो कदम िलनु कता कता उल्टै बुढाले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरेर िसटौलालाई कायम नै राखे। घाउमािथ नमक छर्के। त्यसले मधेसको राजनीित भड्कायो। बन्दुकधारी पार्टी दुई िथए, दुई दर्जन भए।

त्यो राजीनामा िदन नलगाउनु पछािडको कारण िथयो मधेसी क्रान्ितलाई अप्िरल क्रान्ितको दोस्रो अध्याय नमान्नु। बाहुनले च्याउ खाअोस् न स्वाद पाअोस्। अप्िरल क्रान्ितमा िगिरजा बाहुनको केही रोल भए पो उसले मधेसी क्रान्ितलाई अप्िरल क्रान्ितको दोस्रो अध्याय भनेर ठम्याउन सक्दो होस्।

प्रचण्ड बाहुनको पिन त्यही छ हाल। हामीले १० वर्ष मान्छे मारकाट नगरेको भए अप्िरल क्रान्ित नै हुने िथएन भनेर उल्टो कुरा बर्गेल्छ त्यो बाहुन बुढा। १० वर्षको मारकाटबाट प्रेिरत भएर नेपाली जनताले अप्िरल क्रान्ित गरेका हुन् िक वाक्क भएर?

अप्िरल क्रान्ितले राजाको शासन समाप्त गर्यो। मधेसी क्रान्ितले िगिरजाको पुरा सरकार ढाल्नुपर्ने िथयो तर मधेसी क्रान्ितका नेताहरूले बडो संयिमत भएर गृह मन्त्रीको राजीनामा मात्र मागे। त्यित जाबो पिन मािनएन र तराईमा िवगत १० मिहना एक पिछ अर्को बन्द भएर जनता तबाह छन्।

दोस्रो गर्नुपर्ने कुरा िथयो मधेसी क्रान्ितका शहीदलाई शहीद घोषणा, शहीदका पिरवारलाई र घाइतेलाई क्षितपुर्ित। अिहलेसम्म गर्या छैन। पिहला गर्िदन भन्यो। पिछ वार्ताको नाटक खेिलयो। मधेसी क्रान्ित िकन गर्नुपर्थ्यो र? खुरुखुरु हामीसँग वार्ता गरे नै पुिगहाल्थ्यो िन भनेर बाहुनहरूले देखाउन खोजेका। अिन त्यसपिछ गर्छु त भिनयो तर अिहलेसम्म गर्या भने होइन। अब मधेसी अान्दोलनको कर्तव्य हो यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने, एउटा िसंगो मधेस राज्यको स्थापना गर्ने र त्यस मधेस राज्यले राज्य स्तरमा मधेसी क्रान्ितका शहीदलाई शहीद घोषणा, शहीदका पिरवारलाई र घाइतेलाई क्षितपुर्ित िदने।

तेस्रो िथयो गोइत र ज्वालासँग वार्ता। त्यसको फर्मुला पिन सिजलो िथयो। गोइत र ज्वाला भनेका माअोवादी जस्ता होइनन्, माअोवादी नै हुन्। माअोवादीसँग जे गिरयो उनीहरूसँग पिन त्यही गर्ने हो। अब त गोइत र ज्वाला मात्र भनेर भएन, जित छन् सबसँग गर्नुपर्यो। कित छन् मलाई त थाहा पिन छैन। मैले गन्न छाडेको र नाम िसक्न छोडेको मिहनौं भइसक्यो। साध्य छ?

शान्ित वार्ता गर्नु सिजलो छ। उनका कार्यकर्तामािथ लगाइएका मुद्दा सब िफर्ता िलने, जेलमा राखे जितलाई छाड्ने, अिन कुनै न्युट्रल ठाउँमा सुरक्षाको ग्यारण्टी गर्ने गरी गोइतजी र ज्वाला र अन्य नेताहरूलाई बोलाउने, शायद कुनै सीमावर्ती शहरमा, िसरहा मलङवा जस्तो। गोइतजीलाई अलग देशको कुरा छोड्नुस्, पार्टी बनेर संिवधान सभाको चुनाव लड्नुस्, मधेसमा एउटा राज्य हुने िक चार वटा त्यो त जनताले िनर्णय िलने हो, जनताकोमा अाफै जानोस् भन्ने, मान्नुहुन्छ। उनीहरूको सेनालाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्न पर्ला, दुई चार मिहना भात ख्वाउन पर्ला, कुन ठुलो कुरा हो र?

बस्। यित हो शान्ित वार्ता भनेको। यित सिजलो छ। राजनीितक इमान्दारी देखाउने हो भने।

होइन, यिद अाजका िदन जस्तो बेइमानी गर्ने हो भने मोरङमा िगिरजाको जमानत हुन्छ र काँग्रेसको अाकार घटेर राप्रपाको जत्रो हुन्छ।

शान्ित वार्ता गिरसकेपिछ काँग्रेस एक मधेस एक प्रदेशको नारामा नअाउनु उसको अिधकारको कुरा हुनेछ। तर नअाउने हो भने मधेसबाट काँग्रेसको सफाया हुने िनश्िचत छ। भोिलको नेपालमा मधेस नामको एउटा िसङगो राज्य हुन्छ, देशमा राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन हुन्छ, उपल्लो सदनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन हुन्छ मिहललाई एक ितहाई अारक्षण हुने गरी। तल्लो सदनकालािग multi member constituency वाला पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन हुन्छ। मधेसमा त मधेस राज्य हुन्छ, पहाडमा राज्य कस्ता हुन्छन् त्यो त पहाडका जनजाितले जानुन्। दुई हुन्छ िक तीन हुन्छ िक चार हुन्छ िक पाँच हुन्छ त्यो उनीहरूले िनर्णय गर्ने छन्।


एक मधेस एक प्रदेशकालािग चािहने मोर्चा
पहाडी नेताहरूले मधेशी अान्दोलनबारे बुझ पचाउन खोज्ने दुष्प्रयास
मधेशी अान्दोलनमा अझै पिन अिनश्चय
िनर्वाचन प्रक्िरया बारे बखेडा
नेपालमा ४०% मधेशी, मधेशमा ४०% पहाडी
राजेन्द्र महतोसँग बेइमानी भएको छ
माधव नेपालको तालु, प्रचण्डको तालु, िगिरजाको तालु
मधेशी अान्दोलनले छलाङ मारेको छ
माअोवादीले मधेशी अान्दोलनसँग फेिर िनहुँ खोज्न थालेको छ
माअोवादीलाई Triangulate गर्दा दुवै हातमा लड्डु
रामचन्द्र झा: तराई अान्दोलनसँगै उठेका मुद्दाहरू
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन िवरूद्धका कुतर्कहरु
प्रभाकर, लीलामिण, अाले मगरलाई भेंट्दा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग िगिरजालाई कसरी घुँडा टेकाउने?
माअोवादीलाई Triangulate गर्नुपर्ने भएको छ
िवश्वको राजधानीको िमनी नेपालमा अलोकतान्त्िरक, अपारदर्शी राजनीित
मधेशी मोर्चाको िनर्माण िबना मधेश राज्य संभव छैन
माअोवादीको माफीया चालढाल
चक्रव्यूहमा मधेसी नेता
हृदयेश त्रिपाठी: चक्रव्यूहमा मधेस
िफरसे मधेशी क्रान्ित?
परमेन्द्र भगत पत्रकार?
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग मधेशी, जनजाित, दिलतले अान्दोलन गर्नुपर्छ
पहाडी पार्टी काँग्रेसने मधेशीयो के साथ बेइमानी करनेका िनर्णय कर िलया है
िगिरजाले अप्िरल क्रान्ितको श्रेय िलन िमल्दैन
संिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित
अन्धेर नगरी चौपट िगिरजा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
उपेन्द्र यादव: सरकार र फोरमबीच सम्झौता
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
जयप्रकाश गुप्ता: मधेस आन्दोलनका आग्रह
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
पहाडी बाहुन सुजीत ढकाल
तीन लाखले सरकारी जागीर खाने, तीन करोड कता जाने?
मधेशी मोर्चाके िलए फर्मुला
महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रचण्डका सीडीअो अञ्चलाधीशहरू
एक मधेश एक प्रदेश
उपेन्द्र यादव: संवाद
मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य: नभम्बर चुनाव

In The News

Govt attempting to hold peace talks with JTMM factions Kantipur Poudel has revealed that the government has formally contacted the Goit and Jwala Singh factions of the Jantantric Terai Mukti Morcha, the armed groups, which have been conducting violent activities seeking a separate state in the Terai.
Monarchy has been formally abolished: Prachanda
Ensure just representation of Madhesi people in state organs: NC lawmakers The Nepali Congress (NC) lawmakers of the Terai origin have urged the party leadership to take immediate steps to ensure just representation of the people of the Madhesi communities in all organs of the state. .......... NC lawmaker Ram Kumar Chaudhary said that they have suggested the party leadership to chalk out short-term and long-term strategies to address all burning issues in Terai.
Limbuwan splits The Limbuban State Council (LSC), which has been agitating for the right to self-determination and ethnic autonomy in eastern Nepal, has formally split. The LSC split as differences among its members deepened over the issue of Constituent Assembly (CA) elections and over forming a working alliance with other agitating groups demanding autonomous regions based on ethnicity. The LSC split formally on Friday as general secretary Misekhang Thamsuhang and central member Kumar Lingden of the dissident faction called a meeting of the central working committee at Birtamod and expelled Sanjuhang Palungwa and Phogohang Banem, the chairman and general secretary respectively of the establishment group, from the organization. The central committee meeting also appointed Lingden as chairman of the organization and Thamsuhang as general secretary. Earlier, the establishment faction had taken action against some LSC members claiming they had defamed the organization. Thansuhang said that the majority of the central committee members decided to oust chairman Palungwa and general secretary Banem along with two other central members. However, general secretary Phogohang of the establishment group claimed that the decision taken by the dissident group is meaningless as only 14 of the 64 central members were present at the meeting.
PM ‘extremely shocked and saddened’ by Bhutto’s assassination

Govt trying to bring Terai insurgent groups to negotiating table, says Poudel NepalNews Ram Chandra Poudel has said he is trying to establish contact, through intermediaries, with Jwala Singh and Jaya Krishna Goit ...... Poudel said he had already sent letters to Jwala Singh and Goit, inviting them for talks. He also said he was trying to keep in contact with them through “reliable channels”. ...... the government was preparing to set up some high-level commissions including the commission on restructuring of the state, truth and reconciliation commission, and commission on involuntary disappearances.
Minister Gupta ignores repeated summons from House committee Minister for Industry, Commerce and Supplies, Shyam Sundar Gupta, has repeatedly ignored summons from the parliamentary Labour and Industrial Relation Committee to answer the questions concerning the fuel shortage and the recent hike in the price of petrol. ..... In a rather unpopular move, the Nepal Oil Corporation (NOC), which falls under his ministry, raised the price of petrol from Rs 73.5 to 80 per litre on Tuesday.
Bomb scare at Bhadrakali
Yadav wants working unity with Madhesi democratic forces in Biratnagar on Friday to inaugurate the first national conference of MJF-affiliated Madhesi Students' Front, Yadav said, “Attempts are on to forge a working unity with Madhesi democratic forces agitating in Terai.” ..... he was holding talks with Madhesi leader Mahanta Thakur ...... "The election should be held by mid-April, otherwise the current government will come to an end," he said. ..... "But first there should be implementation of various agreements reached between the government and the agitating Madhesi groups and that includes providing compensation to the martyrs of the Madhesi movement, covering expenses of the medical treatment of the injured and providing citizenship to Madhesi people.” ..... Yadav further said that the party would take initiative to bring the armed agitating groups in Terai to the negotiating table and also urged the government to call them for dialogues.
Unidentified gang kills businessman in Rautahat A gang of around 10 people shot Palat Choudhary at around 1:30 am inside his house in Sakhuwa Ghamaura Ward No. 3

Mahato’s party gets election symbol NepalNews Sadbhawana Party (SP) and gave it its election system, Arrow.
NRN Youth Forum launches Development Salon
11 Maoist fighters join JTMM-J saying that there was no intra-party justice. ..... learnt to be all of Madhes origin also brought along few weapons with them.

Friday, December 28, 2007

एक मधेस एक प्रदेशकालािग चािहने मोर्चा


संविधानसभाको आकार घटाउन प्रस्ताव राप्रपा, जनमोर्चा, सद्भावनाले पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले संविधानसभा सदस्यको सिट संख्या घटाउन पनि प्रस्ताव गरेका छन् । देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि दललाई मत दिने पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा समावेशी रूपमा २ सय ४० सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
मुख्य कुरा दुई छन्: एक मधेस एक प्रदेशको नारामा समािहत हुने र ११६ सीटमा तालमेल। र अिहले मधेसी पार्टीहरू चार खेमामा छन्। एउटा महन्थ ठाकुरवाला तराई मधेस लोकतान्त्िरक पार्टी। अर्को राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव िमलेर बनेको समुह। तेस्रो िकशोर िवश्वास समुह जसमा अर्को सद्भावना पिन छ क्या रे, िक छैन थाहा भएन। चौथो बन्दुकधारी मधेसी समुहहरू।

यी सबैलाई एक मधेस एक प्रदेशको नारामा गाभ्नु पिहलो काम हो। त्यसपिछ ११६ सीटको तालमेलको कुरा अिलक चुनौतीपुर्ण छ। तर गर्न त पर्छ नै।

उपेन्द्र यादव र िकशोर िवश्वासहरू अिहले पिन दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको माग गिरगहेका छन्। हुनुपर्ने त त्यही हो। तर अब हुनेवाला छ जस्तो देिखंदैन। िनर्वाचन प्रक्िरयामा लगेर मधेसी अान्दोलनलाई बल्झाउनु ठीक हुन्छ िक हुँदैन त्यो सोंच्नुपर्ने छ। िनर्वाचन प्रक्िरयामा ज्यादा जोड िदएमा फेिर जनतामा गलत छाप पर्न सक्छ। चुनाव देखेर डराएको हो िक जस्तो छाप पर्न सक्छ। यो decisive िकिसमले अगािड बढ्ने समय हो। अिहलेको िनर्वाचन प्रणाली पिन ठीक छ, मुख्य कुरा लहर पैदा गर्ने हो। पैसाले चुनाव िजितने होइन। एक मधेस एक प्रदेशको नारा अाउँदो चुनावको सबैभन्दा अाकर्षक नारा भएर सामुने अाउनेछ। त्यो नाराको लहरले िजत ल्याउने हो।

उपेन्द्र यादव र िकशोर िवश्वासलाई मेरो सुझाव हुन्छ अब चुनावतर्फ होम्िमने। यसै प्रक्िरयाबाट पिन िजत सम्भव छ।

िकशोर िवश्वासले जे गर्न सकेका छन् त्यो अाजसम्म कुनै पिन मधेसी नेताले गर्न नसकेको कुरा हो। त्यो हो मधेसी जनजाित गठबन्धनको िनर्माण। म िनकै प्रभािवत छु। National Front for Federal Republic (NFFR) मा MPRF, Federal Limbuwan State Council, Tamangsaling Autonomous State Council, United Tharu National Front Nepal, Dalit Ethnic Party, Madhesi Loktantrik Morcha, र Loktantrik Madhesi Morcha छन्। यी सबैलाई एउटै पार्टीमा गाभ्न िकन नसकेको तर? मधेसी जनजाित दिलत पार्टी भन्िदए भो। जे भन्िदए पिन भो। दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन हुन्छ भने एउटै पार्टी नबने पिन कम बेफाइदा छ, तर अिहेलेको िनर्वाचन प्रणालीमा त सात सात पार्टी भएर अगािड बढ्नु बडो बेफाइदा पो छ। मधेसी जनजाित दिलत पार्टी भन्िदए राई, मगर, गुरुङलाई पिन ठाउँ भो। शेर्पा अाउन पाउने भए। अिन त िकशोर िवश्वासको राजनीितक बेस तराई, पहाड, िहमाल जताततै पुग्छ।

२४० सीटकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन जसमा प्रत्येक पार्टीको िलस्टमा कमसेकम तेस्रो नाम मिहला हुनपर्ने। त्यित गर्िदए मधेसी, जनजाित, दिलतलाई यित भनेर िकटान गर्नै पर्दैन। संसदमा राप्रपा, जनमोर्चा र सद्भावनाको यस प्रस्तावमा सबले होस्टे हैंसे गर्ने हो िक?

त्यो िनर्वाचन प्रणाली अपनाए न चुनाव अगािड कुनै गठबन्धनको जरुरत न केही। सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। त्यसपिछ एक मधेस एक प्रदेशको नारा पर््याप्त हुन्छ।

तर होइन यिद तीन बाहुन पार्टी काँग्रेस, एमाले र माअोवादीले त्यो नमानेमा ६०१ सीटकालािग अिहलेको जस्तो चुनाव हुने भो। अिन ११६ सीटमा तालमेल गर्नै पर्ने हुन्छ, मधेसी मोर्चा बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसकालािग एउटा प्रमुख शर्त हो बन्दुकधारी मधेसी समुहहरूसँग सीजफायर कालािग सम्झौता। हामी सत्तामा पुगेर अादरपुर्वक शान्ित वार्ता गर्छौं भनेर भन्न सक्नुपर्यो। चुनवा त गराउनै पर्छ, नत्र भने िगिरजा बाहुन फोकटमा ६ मिहना अरू प्रधानमन्त्री खान्छ।

अिहले कोही एक जनालाई नेता नमानेको अवस्था छ। महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, िकशोर िवश्वास। यी तीन नामका पछािड जातीय गिणत छन्। महन्थ ठाकुर forward, उपेन्द्र यादव backward, िकशोरजी तराईको संख्यामा नम्बर एक समुदाय थारू समुदायको हुनुहन्छ। तीन जनाको गफसम्म भएको छैन। त्यो स्टाइलले मधेस राज्यको स्थापना हुँदैन। यो परम् िमत्र बन्नोस्, दाजुभाइ बन्नोस् भन्न खोजेको होइन। यो व्यक्ितगत सम्बन्धको कुरा होइन, राजनीितक सम्बन्धको कुरा हो। एक ठाउँमा ल्याउने भनेको एक मधेस एक प्रदेशको नाराले हो। नेताहरू अाफु अाफुमा निमलेमा लहर पैदा हुँदैन। मधेस राज्यको मुद्दाले िवजय प्राप्त गर्दैन।

अर्को सद्भावनालाई नया तराई मधेस लोकतान्त्िरक पार्टीमा िवलय गराउने हृद्येशजीको योजना हो िक के हो मलाई थाहा भएन। पार्टीहरू merge हुँदै गएको राम्रो। िकशोरजीले अाफ्नो नेतृत्वमा रहेका सात पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर मधेसी जनजाित दिलत पार्टी भन्िदए कित राम्रो हुँदो हो? सद्भावना (अानन्दी) लाई तराई मधेस लोकतान्त्िरक पार्टीमा िवलय गरेको राम्रो। राजेन्द्र महतोले उपाध्यक्ष पद पाउने गरी त्यो सद्भावनालाई मधेसी जनािधकार फोरममा िवलय गरेको राम्रो। पार्टीहरूको संख्या घटेको राम्रो। यसरी तीन वटा पार्टी मात्र बाँकी हुने िथए। अिन ११६ सीटमा ती तीन पार्टीले सीट तालमेल गर्ने। सबैभन्दा बढी सीट िजत्ने पार्टीको नेतालाई तीन वटै पार्टीले चुनावपिछ मद्दत गर्ने समझदारी बनाउने। अिन चुनाव अगािड को नेता भनेर झगडा पिन गर्न परेन।

यित गर्न सक्ने हो भने ८०% भोट बैंकमा धावा बोल्न सिकन्छ। चुनावपिछको सरकार यी तीन पार्टीको हुन्छ। कमसेकम ४०% भोट ल्याउँछ यी तीन पार्टीले िमलेर, अिन राप्रपा, काँग्रेस जस्ता सान्ितना पार्टीको मदतले सरकार बनाउन िमल्छ।
In The News

MPRF asks govt to implement past agreements Kantipur his arrival in Biratnagar Friday to inaugurate the Nepal Madhesi Students Union’s first national general convention that kicked off today ..... the party would take initiative to bring the armed agitating groups in Terai to come to the negotiating table and also urged the government to call them for dialogues.
Thakur heads new ‘Terai-Madhes Loktantrik Party’ Ramraja Prasad Singh, an influential Madhesi leader, congratulated the ex-MPs on the formation of the new party and said that a presidential election should be held prior to the CA elections. ..... Various other Madhesi leaders had also abandoned their parties to join the new Madhesi party.
Ten amendments on Third Amendment Bill
नया“ मधेसी दल हृदयेश त्रिपाठीले कार्यसमितिका अन्य सदस्यको चयन शनिबार हुने बताए ।...... कार्यक्रममा गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको आवश्यकता औंल्याए । ...... शुभकामना व्यक्त गर्न मधेसी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादव, सद्भावना -आनन्दीदेवीका) आनन्दीदेवी सिंहलगायतलाई बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । फोरम -विश्वास) समूहका महासचिव जितेन्द्र सोनलले विस्तारित केन्द्रीय समिति बैठकको निर्ण्र्ाााट आफूहरू नया“ पार्टर्ीी समाहित भएको बताए ।
राजसंस्थाको आयु सकियो ः गृहमन्त्री

Thursday, December 27, 2007

पहाडी नेताहरूले मधेशी अान्दोलनबारे बुझ पचाउन खोज्ने दुष्प्रयासमधेस समस्याका नया“ आयाम महन्थ ठाकुर लगायत केही नेताले मधेसी क्षेत्रीय राजनीतिमा लाग्न राष्ट्रिय पार्टर्ीीरित्याग गरेको घटनाले उत्पन्न गरेको तरङ्ग शान्त भइसकेको छैन । ..... मुलुक एकात्मक संरचनाबाट सङ्घीयकरणतर्फलागिरहेको बेला क्षेत्रीय पार्टर्ीीा शक्तिको जन्म त्यसको अनिवार्य परिणति नै हो ...... कालो वर्ण्र्ाा र समतल भूभागमा बस्नेको देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने र राज्यको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न आनाकानी गर्ने अन्धराष्ट्रवादी मानसिकताको अन्त्य आवश्यक छ । ...... मधेसी 'नेता'हरूले भन्ने गरेको मधेसको अर्थ नेपालको दक्षिणी किनारामा अवस्थित भूभागमात्र हो कि त्यहा“ बस्ने सबै जनता यसमा समेटिन्छन् - मधेसको निम्ति त्यहा“ बस्ने सबै जनसङ्ख्याको आधारमा झन्डै पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग गर्ने तर मधेसी प्रश्नमा निश्चित भाषाभाषी र जातिको जनसङ्ख्यालाई अलग गर्ने जस्तो द्वैध तरिकाले समस्याको समाधान गर्दैन । ....... काठमाडौंपछि र्सवाधिक वर्गीय विभेद रहेको मधेसमा जातीय उत्पीडन, महिला हिंसा र छुवाछूत चर्को छ । ..... सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जोताहाको पक्षमा भूमिसुधार गर्नुपर्छ भन्दा विरोध गर्ने व्यक्ति-शक्तिकै हातमा नेतृत्व रह“दा भोलिको सङ्घीय संरचनाभित्र मधेसका गरिब जनताले कस्तो सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव गर्न पाउलान् - ..... मधेसमा अहिले अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण उत्कर्षा पुगेको छ । राजनीतिक उद्देश्यको नाममा गरिने हत्या, अपहरण, फिरौती र अन्य अपराध आम बन्न पुगेका छन् र कतिपय समूह खुलेआम मुलुकको विखण्डनको पैरवी गरिरहेछन् । यस्तो स्थितिले पहिचान र सम्मानको मधेस आन्दोलनलाई कमजोर र विवादित बनाइरहेको छ । तर यस्ता प्रश्नमा आफूलाई मधेस आन्दोलनका अगुवा दाबी गर्ने कतिपय व्यक्ति मौन देखिन्छन् । बरु हिंसात्मक समूहस“ग पनि अघोषित सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो हित साध्ने प्रयास देखिन थालेको छ । ...... कतिपय क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रमा हुने एकतर्फी संरचनाको निर्माण र सीमा वारपार अपराधले मधेसका जनतालाई निकै आक्रान्त पारिरहेछ । काठमाडौंमा गरिने यस्ता समस्याको विरोधको समवेदनात्मक मूल्य होला, तर प्रत्यक्ष मार पर्ने भनेको त मधेसकै जनतामाथि हो । यस्ता प्रश्नमा पनि कतिपय अगुवामा मौनता देखिन्छ ।

यस एक लेखलाई मात्र उदाहरण बनाउँ

दुष्प्रयास (१): मधेश भनेको के? मधेशी भनेको के? भनेर प्रश्न गर्नु

जवाफ: दिलत भनेको के भनेर प्रश्न गरेको सुिनंदैनमिहला भनेको के भनेर प्रश्न गरेको सुिनंदैनजनजाित भनेको के भनेर प्रश्न गरेको सुिनंदैनतर मधेशी भनेको को के भनेर पहिरयाहरू बारम्बार प्रश्नगर्छन्दिलत पहिरयाले पिन प्रश्न गर्छन्मिहला पहिरयाले पिन प्रश्न गर्छन्जनजाित पहिरयाले पिनप्रश्न गर्छन्त्यसैबाट प्रमािणत हुन्छ नेपालमा पुरुष मिहला गरी दुई िलङ भए जस्तै राष्ट्िरयता पिनदुई छन्एउटा पहाडी, अर्को मधेशीदिलत जनजाितका कुरा त्यसपिछ अाउने कुरा हुन्िगिरजा बाहुन बाहुन हो, माधव नेपाल बाहुन होसुजाता बाहुन होिचतवनको प्रचण्ड बाहुन बाहुन होमधेशी अान्दोलनभने पिछ तर्िसने, मधेशी शब्दको नाम उच्चारण हुँदा िचिढने, त्यो मधेशीको लक्षण होइन िगिरजाकोमुख, कान केही मधेशी छैन, जीब्रो मधेशी होइन, उसको नीित, िसद्धान्त, दर्शन, सोंचाई, िलंडेिढंपी सबमधेशीिवरोधी , अिन त्यो िगिरजा बाहुनले पिन मधेशी भनेर के भन्न खोजेको? अप्िरल क्रान्ितका १९शहीद पैदा गर्ने राजा लोकतान्त्िरक हुन सक्दैन, मधेशी क्रान्ितका ४० शहीद पैदा गर्ने िगिरजा मधेशी हुनसक्दैनिगिरजाको मोरङमा जमानत जब्त हुन्छ, मधेशी अान्दोलनमा त्यो ताकत अझ मधेश भनेकोके, मधेशी भनेको के भनेर सोध्ने? ब्िरिटश िभसेरोयहरू भारतीय भएनन् , न्यु यर्कका पहिरयाहरू पहिरया हुनछोडेर अमेिरकन भइसकेका छैनन् तराईमा पहाडी समुदायको बसोबास , त्यो राम्रो कुरा होकाठमाण्डुमा मधेशी समुदायको बसोबास त्यो राम्रो कुरा होएक देश भनेको नै त्यही होतर तराईकोप्रत्येक िजल्लामा पहाडी समुदायको बसोबास भए जस्तै पहाडको प्रत्येक िजल्लामा मधेशी समुदायकोबसोबास खै ? सरकारी जागीर पहाडमा नै बढीतराईबाट पहिरयाहरू भकाभक चुनाव िजत्छन्कतैपहाडबाट िजतेको कुनै मधेशीले चुनाव?

दुष्प्रयास (२): मधेशिभत्रका रहेका अन्य शोषणहरू जस्तो िक वर्गीय, जातीय, लैङ्िगक शोषणलाई मधेसीअान्दोलनको अपमान गर्ने कारण बनाउनु

जवाफ: मधेशीलाई झन बढी शोषण गरे जनजाितमािथको शोषण कम हुने भन्न खोिजएको हो िक? मधेशीमािथशोषण कायम राखे मधेशका दिलतमािथको शोषण कम हुने हो िक, मधेशका मिहलामािथको शोषण कम हुने होिक? तर एक िछन अगािडसम्म हामीलाई मधेशी भन्ने को के भन्ने नै थाहा िथएन, अब चािहं थाहा भो? मधेशिभत्र त्यो प्रत्येक िकिसमको शोषण जुन िक भिनएको , तर त्यो प्रत्येक िकिसमको शोषणपहाडमा पिन जसरी मधेशी क्रान्ित हुनुभन्दा अगािड अप्िरल क्रान्ित हुनु जरूरी िथयो, त्यसरी नैमधेशिभत्र दिलत अान्दोलन, मिहला अिधकार अान्दोलन हुनकालािग मधेश राज्यको स्थापना हुनु जरूरी

दुष्प्रयास (३): मधेशी माअोवादीको िजम्मा मधेशका लोकतान्त्िरक पार्टीले िलनपर्ने कुरा

जवाफ: राजाले पिन त्यही भन्थेमाअोवादीको दोष लोकतान्त्िरक पार्टीहरूले िलन पर्ने कुरा गर्थेमधेशीपार्टीहरूसँग सत्तामा रहकेाहरूको जस्तो स्रोतसाधन छैनती बन्दुकधारी समुहहरूसँग शान्ित वार्ता गर्नेिजम्मेवारी सत्तामा रहेकाको होजसरी सात दलले माअोवादीलाई सीजफायरसम्ममा ल्याए त्यसरीसम्मलयाउन सिकन्छ िक ज्वाला गोइतलाई पिन भन्ने सम्म मेरो सोंच होतर िगिरजा बाहुन शान्ित वार्ताको के कुरा बुढा स्री लंकाको कुरा गर्न थािलसक्योनोबेल शान्ित पुरस्कार टक्राउनुपर्ने भनेको यही बुढालाईहो? सात पार्टीले माअोवादीसँग राजनीितक सहकार्य गर्न हुने, तर मधेशी पार्टीले मधेशी माअोवादीसँगसहकार्य गर्न नहुने? अाफुले पिन अादरपुर्वक शान्ित वार्ता नगर्ने िगिरजा बाहुन बुढा, अर्काले राजनीितकवार्ता गर्यो भनेर झस्िकने?

दुष्प्रयास (४): भारतले गर्ने गलत कामको दोष मधेशलाई िदनु

जवाफ: मधेशको अिधकारको कुरा गर्दा गायब हुने मधेश भारत सरकारको िवरोध गर्दा यकायक प्रकट हुनपुग्छ पहिरयाहरूको मन मष्ितष्कमाभारतको अाफ्ना िछमेकीहरूप्रितको व्यवहार, अथवा भारतको िवदेशनीित, अथवा अाजका िमितसम्म पहिरयाहरूले सही गरेका समान, असमान सन्िधहरु त्यो मधेशीअान्दोलनको सन्दर्भमा अाउने प्रश्न नै होइनहो भनेर भन्नेहरूले मधेशी भनेका नेपाली होइन भारतीय नैहुन् भनेर भिनरहेका छन्मधेशी भनेका नेपाली नै होइनन् भन्ने ितम्रो भनाई हो भने ितम्रो गोइतको कुरािमल्यो गोइतके पिन त्यही भनेका छन्


In The News

NFFR warns of confrontation Kantipur implementation of fully proportional electoral system, proclamation of republic and guarantee of federal autonomy with right to self-determination. ....... "If the government forcibly conducts the meaningless poll, it will invite confrontation," said Kishwor Bishwas, who leads one of the factions of Madhesi People's Rights Forum (MPRF). The NFFR is an alliance of MPRF, Federal Limbuwan State Council, Tamangsaling Autonomous State Council, United Tharu National Front Nepal, Dalit Ethnic Party, Madhesi Loktantrik Morcha, and Loktantrik Madhesi Morcha. ...... "Both the government and parliament should be dissolved, and a new government should be formed by a broader national conference," said Misekhang Thamsuhang, Chairman of the Federal Limbuwan State Council, adding that only such a government would have the legitimacy to hold CA polls. ....... Bishwas claimed that as the Madhes movement had compelled the government to fulfill the demand of federal restructuring by amending the interim constitution, the third movement to be led by NFFR would again force the government to fulfill the three demands. ....... a program to burn down copies of interim constitution and other legal documents nationwide on January 7. ....... Madhesi People's Rights Forum (MPRF) led by Upendra Yadav claimed on Wednesday that the 23-point agreement reached by the Seven-Party Alliance (SPA) on Sunday would only invite yet another amendment to the interim constitution. ........ the MPRF, which in the past put off its demand for a fully proportional electoral system, now insists on it and also demands a review of 240 election constituencies determined "unscientifically" by the Election Constituencies Delineation Commission. ...... a guarantee of the entire Madhesh as an autonomous state in upcoming state restructuring.
EC registers Mahato-led party a new party named Sadbhavana Party .... the number of parties registered at the EC has reached 61.
एमालेका १० सांसद कारबाहीमा
मधेस समस्याका नया“ आयाम महन्थ ठाकुर लगायत केही नेताले मधेसी क्षेत्रीय राजनीतिमा लाग्न राष्ट्रिय पार्टर्ीीरित्याग गरेको घटनाले उत्पन्न गरेको तरङ्ग शान्त भइसकेको छैन । ..... मुलुक एकात्मक संरचनाबाट सङ्घीयकरणतर्फलागिरहेको बेला क्षेत्रीय पार्टर्ीीा शक्तिको जन्म त्यसको अनिवार्य परिणति नै हो ...... कालो वर्ण्र्ाा र समतल भूभागमा बस्नेको देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने र राज्यको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न आनाकानी गर्ने अन्धराष्ट्रवादी मानसिकताको अन्त्य आवश्यक छ । ...... मधेसी 'नेता'हरूले भन्ने गरेको मधेसको अर्थ नेपालको दक्षिणी किनारामा अवस्थित भूभागमात्र हो कि त्यहा“ बस्ने सबै जनता यसमा समेटिन्छन् - मधेसको निम्ति त्यहा“ बस्ने सबै जनसङ्ख्याको आधारमा झन्डै पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग गर्ने तर मधेसी प्रश्नमा निश्चित भाषाभाषी र जातिको जनसङ्ख्यालाई अलग गर्ने जस्तो द्वैध तरिकाले समस्याको समाधान गर्दैन । ....... काठमाडौंपछि र्सवाधिक वर्गीय विभेद रहेको मधेसमा जातीय उत्पीडन, महिला हिंसा र छुवाछूत चर्को छ । ..... सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जोताहाको पक्षमा भूमिसुधार गर्नुपर्छ भन्दा विरोध गर्ने व्यक्ति-शक्तिकै हातमा नेतृत्व रह“दा भोलिको सङ्घीय संरचनाभित्र मधेसका गरिब जनताले कस्तो सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव गर्न पाउलान् - ..... मधेसमा अहिले अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण उत्कर्षा पुगेको छ । राजनीतिक उद्देश्यको नाममा गरिने हत्या, अपहरण, फिरौती र अन्य अपराध आम बन्न पुगेका छन् र कतिपय समूह खुलेआम मुलुकको विखण्डनको पैरवी गरिरहेछन् । यस्तो स्थितिले पहिचान र सम्मानको मधेस आन्दोलनलाई कमजोर र विवादित बनाइरहेको छ । तर यस्ता प्रश्नमा आफूलाई मधेस आन्दोलनका अगुवा दाबी गर्ने कतिपय व्यक्ति मौन देखिन्छन् । बरु हिंसात्मक समूहस“ग पनि अघोषित सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो हित साध्ने प्रयास देखिन थालेको छ । ...... कतिपय क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रमा हुने एकतर्फी संरचनाको निर्माण र सीमा वारपार अपराधले मधेसका जनतालाई निकै आक्रान्त पारिरहेछ । काठमाडौंमा गरिने यस्ता समस्याको विरोधको समवेदनात्मक मूल्य होला, तर प्रत्यक्ष मार पर्ने भनेको त मधेसकै जनतामाथि हो । यस्ता प्रश्नमा पनि कतिपय अगुवामा मौनता देखिन्छ ।

Maoism Around the Campfire Time the sandbags of an outer bunker where a young woman in fatigues, who appears to be of school-going age, turns her machine gun in our direction and fixes us with a steely gaze. .......... a peace agreement that would turn the oft-romanticized Hindu kingdom into a secular republic representing the true social and ethnic diversity of Nepal's 27 million people. ....... Neat gravel paths cross through manicured lawns; Bollywood songs blare from a thatch-roofed cabin. ...... food and potable water are always in short supply, and the camp doctors grumble about a lack of medicines ...... As night draws near, soldiers huddle in groups, batting away mosquitoes. ...... Most seem more interested in the victories of the camp's team in a recent intra-PLA women's volleyball tournament ...... they offer up a catalog of social and political ills plaguing Nepal. ...... One describes the rigid caste prejudice that forever stunted his family's ambitions; a woman fighter rails against traditional patriarchies. Another soldier who comes from one of Nepal's indigenous ethnicities explains how the country still remains the fief of "hill people" around Kathmandu. ........ "We do not want another war," he sighs, turning his head toward the setting sun. "But if the revolution must be fought again, it will be."

Voices in the echo chamber CK Lal Nepali Times Nepal’s power elite is a small, closed and incestuous circle. The size of intelligentsia is even smaller. Like in any other exclusive community, when intellectuals gather, they talk more about each other than anything else. ....... Conformism rules, agreement is sacred and dissent sacrilegious. ...... Everyone from Bimalendra Nidhi, Chakra Banstola, Minendra Rijal and Shekhar Koirala of NC to Jhalanath Khanal of the UML and Om Gurung of the janjati movement were all there to listen to gratuitous advice of rank novices from abroad. ...... 2008: the debate over parliamentary versus presidential system of governance
Gajurel’s Europe yatra During the armed insurgency, more than 120 countries had labelled the Maoists terrorists with Red Corner Notices. ....... There are 20 times more cars in Switzerland than in Nepal, yet there are no traffic jams because everyone follows traffic rules. I marvelled at their clean roads and kept wondering about our chaotic bus parks and airports and India’s train stations. ....... There is a growing movement in Europe against America. ...... European countries want to learn how to fight a revolution in the 21st century from us and we can learn about the scientific advances and financial and social progress they have made.

Strong madhes Hridayesh Tripathi in Nepal, 23 December It is not because of a lack of political opportunities that we are forming these regional parties. We already hold positions in political parties, as MPs and as members of the government. But the political parties were unable to address the concerns of the madhesi people. I resigned from my post as minister during the madhes uprising. It was only after 54 MPs and ministers took out a press release that the concerns of the madhes started to be addressed. But there hasn’t been as much progress even after the sacrifices we made. The madhes uprising put forward three arguments. One, the madhes is united in its fight for self-respect. Two, the madhes is a part of Nepal. And third, even if madhesi ministers may not take part in the struggle the people are ready to fight. The people are leading the politicians. Our madhes uprising stopped parliamentary sessions for a month and four days. It was then that the need for a strong political pressure group was realised. Also, it was then that the presence of armed military groups in the tarai was felt. Some had a political agenda while some did not. This made the problem worse, but even in a situation like this, the three big political parties were unwilling to address it jointly. After we planned to start up a new party, the prime minister, just like every other South Asian politician, labelled us ‘foreign instigated’. Prachanda shocked us by threatening to deploy both the Nepal Army and the Maoists fighters against us because there are no madhesis in both the armies. We want to solve everything through political means but are in no position to trust the state or parties. This country is ours, but the nation isn’t. This feeling permeates all the madhesis, janajatis, indigenous people and women. That is why they are asking to be included in the government. What we want is for the entire madhes to be made autonomous. We are clear on the issue of a republic. We have fought for a democracy but we believe in peaceful politics. We will soon make clear our expectations from the armed groups, seven political parties and the Maoists. It is not our intention to weaken any political party, rather we just want to make the madhes strong.

Tuesday, December 25, 2007

मधेशी अान्दोलनमा अझै पिन अिनश्चय
मधेशी अान्दोलनमा अझै पिन अिनश्चय

नेपालमा दुई िकिसमको राष्ट्िरयता छ। एउटा पहाडी राष्ट्िरयता, र अर्को मधेशी राष्ट्िरयता। पहाडका जनजाितले अाफुलाई मधेशी अान्दोलनको पक्षमा अझै पिन उभ्याउन सकेका छैनन्। हामीलाई पिन राज्यले अलग राखेको छ, मधेशीलाई पिन राज्यले अलग राखेको छ, त्यसैले हामीले मधेशी समुदायसँग एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने सोंच पहाडका जनजाितमा अाइनसकेको अवस्था छ। त्यसैले पिन एक मधेश, एक प्रदेशको नारा अपिरहार्य हुन अाउँछ।

Federal democratic republic त प्रत्येक पार्टीले भिनसक्यो। त्यो त िनश्िचत भइसक्यो। पहाडी पार्टीहरूबाट अाफुलाई अलग्याउने तिरका भनेको एक मधेश, एक प्रदेशको नारा हो। कमजोर गृहमन्त्रीबाट ठगेको करोडौंबाट तराईमा चुनाव िजत्छौं भनेर सोंचेका होलान् माअोवादीले, तर चुनाव पैसाले िजत्ने कुरा होइन। पैसाले सहयोगसम्म गर्ने हो।

िनर्वाचन प्रक्िरया

िनर्वाचन प्रक्िरयाको िछनोफानो भइसक्यो। दलीय पुर्ण समानुपाितक भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। तर अिहलेको जे छ त्यो गलत छैन। यसको िवरोध गर्नु व्यवहािरक पिन छैन। मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य नै अप्िरल चुनाव हो। त्यो चुनावलाई संभव बनाउनु र त्यसमा िवजय प्राप्त गर्नु मधेशी अान्दोलनको अबको लक्ष्य हो।

बन्दुकधारी मधेशी समुहहरू

चुनावकालािग उनीहरूले िसजफायर गर्ने र मधेशी मोर्चालाई नैितक समर्थन िदने र त्यसको बदलामा उनीहरूले एक मधेश, एक प्रदेशको नारा पाउने, र चुनावपिछ मधेशी मोर्चा सत्तामा जाने र ती समुहहरूसँग अादरपुर्वक शान्ित वार्ता गर्ने। त्यो िकिसमले वार्ता चलाएको राम्रो।

११६ सीटमा चुनावी तालमेल गर्नु अपिरहार्य

मधेशका ११६ प्रत्यक्ष िनर्वाचनका सीटकालािग तालमेल गर्नैपर्छ। समानुपाितककालािग त तालमेल चािहंदैन। तर ११६ सीटमा समेत तालमेल गर्न नसक्ने पार्टीहरूले मधेशी अान्दोलनसँग दगाबाजी गरेको ठहिरनेछ।

मधेशी मोर्चा

दुई फोरम, दुई सद्भावना, र नया खुल्न लागेको महन्थ ठाकुरवाला पार्टी। अिहले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो एक ठाउँमा छन्। दुवैको बडो राम्रो मास बेस पिन छ। दुई जनाबीच को नेता भन्ने झगडा छैन। तर एउटा फोरमको अर्को फोरमसँग, र एउटा सद्भावनाको अर्को सद्भावनासँग पानी बाराबारको स्िथित छ। र महन्थ ठाकुरवाला पार्टी कहाँ फीट हुने त्यो िनर्णय भइसकेको छैन।

पिहलो कदम: एक मधेश, एक प्रदेश

यी पाँच पाण्डवले पिहलो कुरा त अाफुलाई एक मधेश, एक प्रदेशको नारामा ल्याउनुपर्यो।

दोस्रो कदम: मधेशी मोर्चाको िनर्माण

अिन अौपचािरक रूपले नै मधेशी मोर्चाको िनर्माण भएको घोषणा हुनुपर्यो।

तेस्रो कदम: कोर्िडनेशन किमिट

पर्त्येक सदस्य पार्टीको एक एक जना हुने गरी एउटा कोर्िडनेशन किमिट बनाउनुपर्ने हुन्छ। सबै पार्टीका अध्यक्षलाई नै त्यसमा राखेको राम्रो।

चौथो कदम: नेता

एक नम्बरमा उपेन्द्र यादव, दुईमा महन्थ ठाकुर राख्दामा हुन्छ िक?

पाँचौ कदम: चुनावी तालमेल

११६ सीटमा कुनै पिन सीटमा एउटाभन्दा बढी मधेशी मोर्चाको उम्मेदवार खडा गर्नुहुन्न।

छैठौं कदम: चुनावी लहर पैदा गर्ने

एक मधेश, एक प्रदेशको नारा, मधेशी मोर्चाको िनर्माण, त्यस मोर्चाको नेतृत्वमा खुशी खुशी सहमित, ११६ सीटमा नै चुनावी तालमेल गर्ने िनर्णय। यित गर्ने नेताहरूले हो। बाँकी काम जनताले अाफ्सेअाफ गर्ने छन्।

वाम मोर्चालाई सत्तामा अाउन निदने

तराईमा स्वीप िदएको मधेशी मोर्चाको नेतृत्व मान्न गैर वामहरू बाध्य हुनसक्ने ठुलो संभावना छ। वामहरूले ३५ देिख ४०% भोट ल्याउँछन् िक जस्तो मलाई लािगराख्या छ। ४०% वाम, ६०% गैर वाम देिखएमा गैर वामको सरकार बन्छ। त्यो गैर वाम खेमामा सबैभन्दा ठुलो मधेशी मोर्चा भएमा अरू सबैले मधेशी नेतृत्व मान्नैपर्ने हुन अाउँछ।नेपालमा ४०% मधेशी, मधेशमा ४०% पहाडी
राजेन्द्र महतोसँग बेइमानी भएको छ
माधव नेपालको तालु, प्रचण्डको तालु, िगिरजाको तालु
मधेशी अान्दोलनले छलाङ मारेको छ
माअोवादीले मधेशी अान्दोलनसँग फेिर िनहुँ खोज्न थालेको छ
मधेशी मोर्चाको िनर्माण िबना मधेश राज्य संभव छैन
चक्रव्यूहमा मधेसी नेता
हृदयेश त्रिपाठी: चक्रव्यूहमा मधेस
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
पहाडी पार्टी काँग्रेसने मधेशीयो के साथ बेइमानी करनेका िनर्णय कर िलया है
संिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित

In The News

New polls date soon: PM Koirala NepalNews
NC, UML issue whips to their lawmakers
Prachanda and Prakash discuss left unity for polls strategies for attaining leftist majority in the polls. ........ Prachanda and CPN (Mashal) general secretary Narayan Kaji Shrestha aka Prakash ..... how the communist parties in the country should cooperate to win majority in the 601-member CA.
Human rights abuses growing in Terai: NHRC growing cases of murder, extortion, abduction and intimidation ...... Bara, Parsa, Rautahat, Sarlahi, Mahottari and Dhanusha
PM instructs officials to enhance security situation in Terai met with family of slain Nepali Congress leader Kiran Aryal on Tuesday morning. Aryal had recently been killed by cadres of Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM-Jwala Singh).
Nepal offers to mediate in government-Madhesi outfit talks also met with the family members of Pashupati Shrestha and Gajendra Shrestha of Kalyanpur, Saptari who were recently killed by cadres of Janatantrik Terai Mukti Morcha.
Polito-cracy: De- Politicising Nepal's Bureaucracy
Improve security, says CEC "It will not be as easy as holding the election in November" ...... the 'worsened security' in some regions. ..... the EC cannot say whether it will register new parties for the purpose of April election before the necessary laws are amended.
YCL does Robin Hood! Speaking at a ceremony organised before the distribution, Dhruba Budathoki, the local YCL chief, said that they will not spare anybody who gives hard times to the nation and common people
Prachanda says Maoists will rejoin govt in a day or two
NC terminates membership of five senior leaders party central committee member Mahantha Thakur of Sarlahi, Interim House member Jay Prakash Gupta of Saptari, Mahasamiti member Ram Chandra Kushwaha of Parsa, Mahasamiti member of Dhanusha and general convention representative of Saptari Brishesh Chandra LalAnish Ansari have been terminated from the party. ..... the intention of forming a new regional party. Gupta announced his defection from the party and the parliament today and joined the Upendra Yadav led Madhesi Janadhikar Forum.
UML chief proposes April 6 as new election date
JP Gupta quits parliament Gupta, who joined the Upendra Yadav-led Madhesi Janadhikar Forum (MJF) as its joint coordinator yesterday, submitted his resignation to Speaker Subas Nemwang today. He also shunned the membership of the Nepali Congress.
PM Koirala backs Sri Lanka's war against LTTE Premier Koirala's assertion has come at a time when a number of armed group from the country's southern plains are waging armed rebellion demanding that 'madhesh' be declared a separate state.
Nepal's Terai leaders flay SPA pact The Hindu Two factions of the Madhesi People's Rights Forum (MPRF) and the Rajendra Mahato-led Sadbhavana Party said the SPA pact to increase the number of seats under the proportional electoral system and the process for declaring Nepal a federal republic would not address the problems faced by the people living in the Terai plains bordering India....... "The agreement is not only incomplete but also vague in itself," said Kishor Kumar Biswas, vice president of the MPRF dissident faction. ..... The MPRF faction led by Upendra Yadav also accused the SPA of ignoring the concerns of the Madhesis, Janajatis and Dalits while working out the agreement on Sunday. ...... "Key demands of these groups like a fully proportional electoral system and an autonomous Madhesh state with the right to self-determination under a federal structure have been completely ignored," B P Yadav, the group's general secretary was quoted as saying by the Kantipur online Monday. ...... "Turning a blind eye towards the need for addressing the demands of the armed groups operating in the Terai cannot ensure polls," he said, stressing the agreement was nothing but a power-sharing deal. ..... Sadbhavana Party Chairman Rajendra Mahato termed the agreement "a ploy to extend the tenure of the current government."

Landmark judgment in favour of sexual minorities NepalNews
PM Koirala meets Prachanda
Unity among Terai groups impossible at present: MJF chief Madheshi Janadhikar Forum (MJF) chairman Upendra Yadav has said that although it is necessary for all parties active in Terai to forge a unity, but it is not possible in the present context. ..... at a press meet in southern border town of Birgunj, Yadav also said that the country is heading towards more turmoil and instability because the government has not shown seriousness in implementing the agreements it reached with MJF in the past. ...... the central committee meeting of MJF is scheduled to begin in Birgunj today. The meeting will come up with future strategy of the party and the role it should play in the Madheshi movement
NRN North American Coordinating Council restructured co-chairmanship of Suman R. Timsina and Ratan K. Jha. ..... Abhijeet Shrestha, Anjan Shrestha, Dr. Binod Shah and Raja Ghale as Vice Chairs. ....... additional 34 representatives from various regions of North America ..... a cell of Nepalese America Council (NAC)
Mahara puts forth ‘three conditions’ to end deadlock omitting altogether the terminology of monarchy and inserting republic word in the interim constitution; adoption of full proportional representation system through roundtable meeting; and reconstitution of cabinet were the three primary conditions. ........ refusal by Nepali Congress (NC) to adopt fully PR election system was a big conspiracy, which could lead to serious problem in Madhes. He said attempts to establish Madhesi party by NC leaders like Mahantha Thakur were a part of ‘grand design.’
Police arrest seven in Terai
Minister Poudel accuses Maoists of eyeing to capture power by force
PM should quit now he can’t conduct polls by Chaitra: Nepal

Prachanda Eyeing Tie-up With nationalists Himalayan Times He added that 80 per cent of the property and houses of civilians seized during the conflict period had been returned and added that the government had kept only 20 per cent of its bargain on the comprehensive peace treaty. ....... Janamorcha Nepal chairman Amik Sherchan objected to the proposed figure of 601 for the constituent assembly. Rastriya Janamorcha president Chitra Bahadur KC also objected to the figure.

Madhesi Front to launch protests from Boxing Day Kantipur The United Madhesi Front (UMF), comprising Rajendra Mahato-led Nepal Sadbhawana Party and the Madeshi People’s Front Forum led by Upendra Yadav, Monday announced nationwide protests to press for the rights of the Madhesi people from December 26. ....... protest programmes in the Terai towns such as Biratnagar, Birgunj, Janakpur, Bhairahawa, Butwal and Nepalgunj throughout the month of Poush (mid-December to mid-January). ...... a democratic republican order and autonomy to the entire Madhes region.
JTMM cadres abduct two in Mahottari
All-party taskforce close to consensus the 601-member CA be elected through a mixed electoral system in which 335 members are elected through a proportional electoral system, 240 are elected under a first-past-the-post system and 26 nominated by the prime minister. ...... a commitment by the Maoists to create an election-friendly environment by guaranteeing safe return of displaced people and restoration of their property. ...... Dr Baburam Bhattarai from the CPN (Maoist), Bimalendra Nidhi from NC, Bharat Mohan Adhikari from CPN-UML, Lilamani Pokharel from PFN, Sunil Prajapati from NWPP, C P Mainali from ULF and Sarita Giri from NSP (Anandidevi).
गौर लगातार १७ दिन बन्द फोरमका जिल्ला अध्यक्ष गणेश यादवले माओवादीले दर्ता गराएको आरोपपत्र फिर्ता नगरेसम्म बन्द यथावत् रहने बताए । ..... जबर्रजस्ती नाम दर्ता गराएर माओवादीले बदलाको भावना राखेको उनको आरोप छ । यता सद्भावना युवा फोरमका अध्यक्ष अनिलकुमार सिंहले भने- 'घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिसमेतको नाम राखेर मुद्दा चलाउने षड्यन्त्र गरिएको छ ।' ..... पुस १ गतेको श्रद्धाञ्जलीसभामा वाईसीएलका महासचिव दिलीप प्रजापति -भीष्म) ले आरोपपत्रमा भएकामध्ये ४५ जनाको नाम र्सार्वजनिक गरेका थिए । 'आरोपपत्र फिर्ता लि“दैनौं,' जिल्ला सेक्रेटरी विन्देश्वर यादवले भने- 'गौर काण्डका दोषीलाई प्रशासनले छिटो कारबाही गर्नुपर्छ ।'
तर्राईमा दमन नगर्न चेतावनी सरकारले मधेसमा दमन सुरु गरेको र भविष्यमा थप दमनको तयारी भइरहेको दाबी पनि उनीहरूले गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना महतो पक्षले मधेसमा निर्ण्ाायक आन्दोलनका लागि बनाएको संयुक्त मधेसी मोर्चाद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै पार्टर्ीी नेताले तर्राईमा प्रहरीको विशेष सुरक्षा कार्यदल खटाउनु दमनको सुरुवात भएको बताए । ..... 'मधेसमा दमनको सुरुवात गरिसकेको छ, अझ निर्ण्ाायक आन्दोलनका क्रममा थप दमन गर्ने षड्यन्त्र यो सरकारले गरिरहेको थाहा पाएका छौं,' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने । हत्या र अपहरण लगायत आपराधिक क्रियाकलाप बढेपछि सरकारले दर्ुइ साताअघिदेखि तर्राईका आठ र राजधानीका तीन जिल्लामा विशेष सुरक्षा कार्यदल परिचालन गरेको छ । ....... मधेसमा राजनीतिक कारणले संर्घष्ा गरिरहेकालाई हामी क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा हेर्र्छौं,' फोरम संयोजक उपेन्द्र यादवले भने । ...... महतो र यादव दुवैले स्वायत्तता सहितको मधेस राज्य अस्वीकार गर्दै मुलुकलाई केन्द्रीकृत संरचनामै राख्न खोजिए पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म हुने चेतावनी दिए । ...... फोरम र सद्भावनाले संयुक्त रूपमा पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ....... पहिलो चरणको विरोधमा पुस ११ लाई 'कालो दिवस' का रूपमा मधेसभर विरोध पर््रदर्शन गर्ने, पुस १४ मा विराटनगर, २१ मा वीरगन्ज, २५ मा रूपन्देही, २८ मा जनकपुर र ३० मा नेपालगन्जमा विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ । ........ रमेश महतोको मृत्यु भएको सिरहाको लहानमा माघ ५ गते संकल्प दिवसका रूपमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरी दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाइएको छ ।
दरबारले डेढ करोड बेलायत पठाएकोे खुलासा
विदेशमा नेपाली दल भारतमा निकै पहिलेदेखि यस्ता संगठन क्रियाशील थिए । अहिले मध्यपर्ूव, एसिया प्यासिफिक, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा नेपालका राजनीतिक दललाई र्समर्थन गर्ने संगठन स्थापना भएका छन् । कांग्रेस नजिकको नेपाली जनसर्म्पर्क समिति र एम्ााले -प्रवास कमिटी) देखि लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीे प्रवासी नेपाली संगठनसम्म छन् । माओवादीका र्समर्थक पनि विभिन्न नाममा संगठन खोलेर एकीकृत हु“दै आएका छन् । ........ जनवर्गीय संगठनबाट संगठितरूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने हो राज्य सञ्चालनमा स्वार्थी चन्दादाताको प्रभाव कम हुन सक्नेछ । ...... विदेशमा रहेका धेरैजसो नेपाली दलीय संगठनप्रति आकषिर्त नहुनु ..... दलहरूको झन्डाभित्र सीमित रहनुभन्दा नेपालीमात्र भएर बस्न रुचाउने समुदाय ठूलो छ ।

Seven party taskforce close to understanding NepalNews increasing the strength of proportional representation within the existing mixed system. The total number of CA members will be increased to 601 by increasing the number of seats allocated for PR to 335 from 240. The number of CA members to be elected directly will remain as it is on 240 while the number of members to be nominated by prime minister will be increased to 26 from 17.
Growing mistrust costing peace process dear: Report
Gaur life crippled by indefinite bandh the indefinite shutdown strike imposed jointly by Madheshi Janadhikar Forum (MJF) and Mahato faction of Nepal Sadbhavana Party (NSP). ...... the 17th day of the bandh, the government offices, markets, industries, transportation and health services remained shut. ..... the residents here were compelled to cross the border to Bairganiya of India to buy essential goods and commodities. ...... Devprayag Gupta, a local businessman, told Kantipur that the indefinite bandh and strike has totally jeopardized the local economy. He also said that local businessmen are holding talks with the organizers of the strike to reopen the market. ...... although vehicular traffic is normal in Mahendra highway, no vehicles ply in the Gaur-Chandranigahpur road section.
Polls will take place this time around: Prachanda Janamorcha Nepal chairman Amik Sherchan ...... his party was against the idea of increasing the CA seats to 601
Madhesi Front warns of ‘decisive’ movement
Govt report on late King’s property incomplete: MPs
NA refutes reports on talks with Maoist leadership on PLA integration

Mahara stresses on roundtable conference to decide on election model NepalNews it would not abandon the demand for the fully proportional representation-based electoral system. ...... he was hinting at “Indian expansionism” and “American imperialism” which the party has again started to ascribe to with new jest.
Mahato’s party holds protest rally in Nepalgunj The Nepal Sadbhavana Party (NSP) faction led by former minister Rajendra Mahato held a protest rally in mid western town of Nepalgunj on Sunday demanding immediate fulfillment of demands raised by Madhesi people. The demonstrators burnt effigy of Prime Minister Girija Prasad Koirala at Tribhuwan Chowk area. They urged all the ministers and MPs from Madhes region to resign and join the Madhes agitation. They demanded quick fulfillment of Madhesi demands including autonomy and recognition followed by the Constituent Assembly (CA) election. The demonstrators included members (in uniform) of the party’s militant youth wing called Raksha Bahini.
dw]zsf k"j{dGqL dxGy 7fs'/sf] g]t[Œjdf a[xt /fhg}lts ;+u7g lgdf0f{sf] cleofgdf cfh hgsk'/sf @) hgf k|d'v dw]zclwsf/jfbL g]tfx?n] ;xefuL x'g] k|ltj4tf Jotm u/]sf 5g .

hgsk'/wfddf cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf ;f] cleofgsf g]tf a[if]zrGb| nfnn] cleofgsf] p2]Zo Pj+ o;sf] clgjfo{tfsf af/]df rrf{ ub}{ clxn]sf] dfu dw];L g]tfx?sf] Psa4tf /x]sf] / o;sf] ljsNk gePsf] atfpg'ePsf] lyof] .=


k|lta4tf Jotmug]{x?df d}lynL dxf;+3sf cWoIf cd/]z gf/fo0f emf, dw]zL a[l4hLjL kmf]/dsf sfo{sf/L cWoIf 8f ljhos'df/ l;+x, dw]zL nf]stflGqs df]rf{sf cWoIf u++ufk|;fb ;fx, kqsf/ sdn ;fx, ;Togf/fo0f l;+x, g]kfn lzIfs ;+3 wg'iffsf cWoIf df]xgk|;fb l;+x , g]kfn dw];L sfg"g Joj;foL ;+3sf s]lGb|o cWoIf clwjtmf pbosfGt bQ, k|f=tf/fsfGt emf, clwjQmf ab|Lgf/fo0f ofbj, dhb"/ g]tf s[i0fz+s/ ld>, hubLz nfn /fhgLltssdL{x? w'|jk|;fb ;fx, nIdL ;fx, dfgj clwsf/jfbL ljhos'df/ bQ, /flha s'df/ rf}w/L, uf}/Lk|;fb ;fx, z'esfGt emf, lblnk ofba, ;+ho s'df/ emf / clht ltjf/L /x]sf 5g .

sfo{qmdf kqsf/x?sf] k|Zgsf] pQ/df cleofgsf g]tf a[if]zrGb| nfnn] ;+3Lo k|0fnLsf nfuL cfTdlg0f{osf] clwsf/ ;lxt :jzfl;t If]q lgdf0f{sf] cfjZostf /x]sf] / o; nIosf nfuL dw]zL g]t[Tj lar Psa4tfsf] vFrf] /x]sf]] atfpg' eof] .


a[l4lhaL kmf]/ds sfo{sf/L cWoIf 8f= ljho s'df/ l;+xn] kqsf/x?sf] lh1f;fdf ca dw]zL g]t[Tjsf] PsLs/0f k|lqmof k|f/De eO{;s]sf] 5 / ;kmntf lgZlrt x'g] 7f]s'jf ug'{ eof] .