Monday, December 28, 2015

पहाड़ी दलले भारत हाम्रो पक्ष मा आइसक्यो भन्दैछन्

पहाड़ी दलले भारत हाम्रो पक्ष मा आइसक्यो भन्दैछन्। त्यसो हो भने खोल नाकाबंदी। अब त नाकाबंदी तिमीले गरेको भयो नि त भारत तिम्रो पक्ष मा आइसक्यो भने।

तेरा भारत महान।


No comments: