Thursday, February 04, 2016

मुगाम्बो खुश हुवा (3)

मुगाम्बो खुश हुवा
मुगाम्बो खुश हुवा (2)

अर्को एउटा के गर्नु पर्छ भन्दा यो १.५% वाला नियम मा। पार्टी ले जुन तहमा मत ल्यायो त्यही तहमा पैसा पाउने र त्यसरी पाएको पैसा त्यस तहमा मात्र खर्च गर्न पाउने। बरु केंद्र मा १.५% र प्रदेश मा ५% र स्थानीय मा १०% गरे हुन्छ कि? अर्थात कुनै पार्टी स्थानीय मान्यता प्राप्त हुने तर प्रदेश र केंद्र मा नहुने हुन सक्छ।


No comments: