Tuesday, December 25, 2007

मधेशी अान्दोलनमा अझै पिन अिनश्चय
मधेशी अान्दोलनमा अझै पिन अिनश्चय

नेपालमा दुई िकिसमको राष्ट्िरयता छ। एउटा पहाडी राष्ट्िरयता, र अर्को मधेशी राष्ट्िरयता। पहाडका जनजाितले अाफुलाई मधेशी अान्दोलनको पक्षमा अझै पिन उभ्याउन सकेका छैनन्। हामीलाई पिन राज्यले अलग राखेको छ, मधेशीलाई पिन राज्यले अलग राखेको छ, त्यसैले हामीले मधेशी समुदायसँग एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने सोंच पहाडका जनजाितमा अाइनसकेको अवस्था छ। त्यसैले पिन एक मधेश, एक प्रदेशको नारा अपिरहार्य हुन अाउँछ।

Federal democratic republic त प्रत्येक पार्टीले भिनसक्यो। त्यो त िनश्िचत भइसक्यो। पहाडी पार्टीहरूबाट अाफुलाई अलग्याउने तिरका भनेको एक मधेश, एक प्रदेशको नारा हो। कमजोर गृहमन्त्रीबाट ठगेको करोडौंबाट तराईमा चुनाव िजत्छौं भनेर सोंचेका होलान् माअोवादीले, तर चुनाव पैसाले िजत्ने कुरा होइन। पैसाले सहयोगसम्म गर्ने हो।

िनर्वाचन प्रक्िरया

िनर्वाचन प्रक्िरयाको िछनोफानो भइसक्यो। दलीय पुर्ण समानुपाितक भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। तर अिहलेको जे छ त्यो गलत छैन। यसको िवरोध गर्नु व्यवहािरक पिन छैन। मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य नै अप्िरल चुनाव हो। त्यो चुनावलाई संभव बनाउनु र त्यसमा िवजय प्राप्त गर्नु मधेशी अान्दोलनको अबको लक्ष्य हो।

बन्दुकधारी मधेशी समुहहरू

चुनावकालािग उनीहरूले िसजफायर गर्ने र मधेशी मोर्चालाई नैितक समर्थन िदने र त्यसको बदलामा उनीहरूले एक मधेश, एक प्रदेशको नारा पाउने, र चुनावपिछ मधेशी मोर्चा सत्तामा जाने र ती समुहहरूसँग अादरपुर्वक शान्ित वार्ता गर्ने। त्यो िकिसमले वार्ता चलाएको राम्रो।

११६ सीटमा चुनावी तालमेल गर्नु अपिरहार्य

मधेशका ११६ प्रत्यक्ष िनर्वाचनका सीटकालािग तालमेल गर्नैपर्छ। समानुपाितककालािग त तालमेल चािहंदैन। तर ११६ सीटमा समेत तालमेल गर्न नसक्ने पार्टीहरूले मधेशी अान्दोलनसँग दगाबाजी गरेको ठहिरनेछ।

मधेशी मोर्चा

दुई फोरम, दुई सद्भावना, र नया खुल्न लागेको महन्थ ठाकुरवाला पार्टी। अिहले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो एक ठाउँमा छन्। दुवैको बडो राम्रो मास बेस पिन छ। दुई जनाबीच को नेता भन्ने झगडा छैन। तर एउटा फोरमको अर्को फोरमसँग, र एउटा सद्भावनाको अर्को सद्भावनासँग पानी बाराबारको स्िथित छ। र महन्थ ठाकुरवाला पार्टी कहाँ फीट हुने त्यो िनर्णय भइसकेको छैन।

पिहलो कदम: एक मधेश, एक प्रदेश

यी पाँच पाण्डवले पिहलो कुरा त अाफुलाई एक मधेश, एक प्रदेशको नारामा ल्याउनुपर्यो।

दोस्रो कदम: मधेशी मोर्चाको िनर्माण

अिन अौपचािरक रूपले नै मधेशी मोर्चाको िनर्माण भएको घोषणा हुनुपर्यो।

तेस्रो कदम: कोर्िडनेशन किमिट

पर्त्येक सदस्य पार्टीको एक एक जना हुने गरी एउटा कोर्िडनेशन किमिट बनाउनुपर्ने हुन्छ। सबै पार्टीका अध्यक्षलाई नै त्यसमा राखेको राम्रो।

चौथो कदम: नेता

एक नम्बरमा उपेन्द्र यादव, दुईमा महन्थ ठाकुर राख्दामा हुन्छ िक?

पाँचौ कदम: चुनावी तालमेल

११६ सीटमा कुनै पिन सीटमा एउटाभन्दा बढी मधेशी मोर्चाको उम्मेदवार खडा गर्नुहुन्न।

छैठौं कदम: चुनावी लहर पैदा गर्ने

एक मधेश, एक प्रदेशको नारा, मधेशी मोर्चाको िनर्माण, त्यस मोर्चाको नेतृत्वमा खुशी खुशी सहमित, ११६ सीटमा नै चुनावी तालमेल गर्ने िनर्णय। यित गर्ने नेताहरूले हो। बाँकी काम जनताले अाफ्सेअाफ गर्ने छन्।

वाम मोर्चालाई सत्तामा अाउन निदने

तराईमा स्वीप िदएको मधेशी मोर्चाको नेतृत्व मान्न गैर वामहरू बाध्य हुनसक्ने ठुलो संभावना छ। वामहरूले ३५ देिख ४०% भोट ल्याउँछन् िक जस्तो मलाई लािगराख्या छ। ४०% वाम, ६०% गैर वाम देिखएमा गैर वामको सरकार बन्छ। त्यो गैर वाम खेमामा सबैभन्दा ठुलो मधेशी मोर्चा भएमा अरू सबैले मधेशी नेतृत्व मान्नैपर्ने हुन अाउँछ।नेपालमा ४०% मधेशी, मधेशमा ४०% पहाडी
राजेन्द्र महतोसँग बेइमानी भएको छ
माधव नेपालको तालु, प्रचण्डको तालु, िगिरजाको तालु
मधेशी अान्दोलनले छलाङ मारेको छ
माअोवादीले मधेशी अान्दोलनसँग फेिर िनहुँ खोज्न थालेको छ
मधेशी मोर्चाको िनर्माण िबना मधेश राज्य संभव छैन
चक्रव्यूहमा मधेसी नेता
हृदयेश त्रिपाठी: चक्रव्यूहमा मधेस
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
पहाडी पार्टी काँग्रेसने मधेशीयो के साथ बेइमानी करनेका िनर्णय कर िलया है
संिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित

In The News

New polls date soon: PM Koirala NepalNews
NC, UML issue whips to their lawmakers
Prachanda and Prakash discuss left unity for polls strategies for attaining leftist majority in the polls. ........ Prachanda and CPN (Mashal) general secretary Narayan Kaji Shrestha aka Prakash ..... how the communist parties in the country should cooperate to win majority in the 601-member CA.
Human rights abuses growing in Terai: NHRC growing cases of murder, extortion, abduction and intimidation ...... Bara, Parsa, Rautahat, Sarlahi, Mahottari and Dhanusha
PM instructs officials to enhance security situation in Terai met with family of slain Nepali Congress leader Kiran Aryal on Tuesday morning. Aryal had recently been killed by cadres of Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM-Jwala Singh).
Nepal offers to mediate in government-Madhesi outfit talks also met with the family members of Pashupati Shrestha and Gajendra Shrestha of Kalyanpur, Saptari who were recently killed by cadres of Janatantrik Terai Mukti Morcha.
Polito-cracy: De- Politicising Nepal's Bureaucracy
Improve security, says CEC "It will not be as easy as holding the election in November" ...... the 'worsened security' in some regions. ..... the EC cannot say whether it will register new parties for the purpose of April election before the necessary laws are amended.
YCL does Robin Hood! Speaking at a ceremony organised before the distribution, Dhruba Budathoki, the local YCL chief, said that they will not spare anybody who gives hard times to the nation and common people
Prachanda says Maoists will rejoin govt in a day or two
NC terminates membership of five senior leaders party central committee member Mahantha Thakur of Sarlahi, Interim House member Jay Prakash Gupta of Saptari, Mahasamiti member Ram Chandra Kushwaha of Parsa, Mahasamiti member of Dhanusha and general convention representative of Saptari Brishesh Chandra LalAnish Ansari have been terminated from the party. ..... the intention of forming a new regional party. Gupta announced his defection from the party and the parliament today and joined the Upendra Yadav led Madhesi Janadhikar Forum.
UML chief proposes April 6 as new election date
JP Gupta quits parliament Gupta, who joined the Upendra Yadav-led Madhesi Janadhikar Forum (MJF) as its joint coordinator yesterday, submitted his resignation to Speaker Subas Nemwang today. He also shunned the membership of the Nepali Congress.
PM Koirala backs Sri Lanka's war against LTTE Premier Koirala's assertion has come at a time when a number of armed group from the country's southern plains are waging armed rebellion demanding that 'madhesh' be declared a separate state.
Nepal's Terai leaders flay SPA pact The Hindu Two factions of the Madhesi People's Rights Forum (MPRF) and the Rajendra Mahato-led Sadbhavana Party said the SPA pact to increase the number of seats under the proportional electoral system and the process for declaring Nepal a federal republic would not address the problems faced by the people living in the Terai plains bordering India....... "The agreement is not only incomplete but also vague in itself," said Kishor Kumar Biswas, vice president of the MPRF dissident faction. ..... The MPRF faction led by Upendra Yadav also accused the SPA of ignoring the concerns of the Madhesis, Janajatis and Dalits while working out the agreement on Sunday. ...... "Key demands of these groups like a fully proportional electoral system and an autonomous Madhesh state with the right to self-determination under a federal structure have been completely ignored," B P Yadav, the group's general secretary was quoted as saying by the Kantipur online Monday. ...... "Turning a blind eye towards the need for addressing the demands of the armed groups operating in the Terai cannot ensure polls," he said, stressing the agreement was nothing but a power-sharing deal. ..... Sadbhavana Party Chairman Rajendra Mahato termed the agreement "a ploy to extend the tenure of the current government."

Landmark judgment in favour of sexual minorities NepalNews
PM Koirala meets Prachanda
Unity among Terai groups impossible at present: MJF chief Madheshi Janadhikar Forum (MJF) chairman Upendra Yadav has said that although it is necessary for all parties active in Terai to forge a unity, but it is not possible in the present context. ..... at a press meet in southern border town of Birgunj, Yadav also said that the country is heading towards more turmoil and instability because the government has not shown seriousness in implementing the agreements it reached with MJF in the past. ...... the central committee meeting of MJF is scheduled to begin in Birgunj today. The meeting will come up with future strategy of the party and the role it should play in the Madheshi movement
NRN North American Coordinating Council restructured co-chairmanship of Suman R. Timsina and Ratan K. Jha. ..... Abhijeet Shrestha, Anjan Shrestha, Dr. Binod Shah and Raja Ghale as Vice Chairs. ....... additional 34 representatives from various regions of North America ..... a cell of Nepalese America Council (NAC)
Mahara puts forth ‘three conditions’ to end deadlock omitting altogether the terminology of monarchy and inserting republic word in the interim constitution; adoption of full proportional representation system through roundtable meeting; and reconstitution of cabinet were the three primary conditions. ........ refusal by Nepali Congress (NC) to adopt fully PR election system was a big conspiracy, which could lead to serious problem in Madhes. He said attempts to establish Madhesi party by NC leaders like Mahantha Thakur were a part of ‘grand design.’
Police arrest seven in Terai
Minister Poudel accuses Maoists of eyeing to capture power by force
PM should quit now he can’t conduct polls by Chaitra: Nepal

Prachanda Eyeing Tie-up With nationalists Himalayan Times He added that 80 per cent of the property and houses of civilians seized during the conflict period had been returned and added that the government had kept only 20 per cent of its bargain on the comprehensive peace treaty. ....... Janamorcha Nepal chairman Amik Sherchan objected to the proposed figure of 601 for the constituent assembly. Rastriya Janamorcha president Chitra Bahadur KC also objected to the figure.

Madhesi Front to launch protests from Boxing Day Kantipur The United Madhesi Front (UMF), comprising Rajendra Mahato-led Nepal Sadbhawana Party and the Madeshi People’s Front Forum led by Upendra Yadav, Monday announced nationwide protests to press for the rights of the Madhesi people from December 26. ....... protest programmes in the Terai towns such as Biratnagar, Birgunj, Janakpur, Bhairahawa, Butwal and Nepalgunj throughout the month of Poush (mid-December to mid-January). ...... a democratic republican order and autonomy to the entire Madhes region.
JTMM cadres abduct two in Mahottari
All-party taskforce close to consensus the 601-member CA be elected through a mixed electoral system in which 335 members are elected through a proportional electoral system, 240 are elected under a first-past-the-post system and 26 nominated by the prime minister. ...... a commitment by the Maoists to create an election-friendly environment by guaranteeing safe return of displaced people and restoration of their property. ...... Dr Baburam Bhattarai from the CPN (Maoist), Bimalendra Nidhi from NC, Bharat Mohan Adhikari from CPN-UML, Lilamani Pokharel from PFN, Sunil Prajapati from NWPP, C P Mainali from ULF and Sarita Giri from NSP (Anandidevi).
गौर लगातार १७ दिन बन्द फोरमका जिल्ला अध्यक्ष गणेश यादवले माओवादीले दर्ता गराएको आरोपपत्र फिर्ता नगरेसम्म बन्द यथावत् रहने बताए । ..... जबर्रजस्ती नाम दर्ता गराएर माओवादीले बदलाको भावना राखेको उनको आरोप छ । यता सद्भावना युवा फोरमका अध्यक्ष अनिलकुमार सिंहले भने- 'घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिसमेतको नाम राखेर मुद्दा चलाउने षड्यन्त्र गरिएको छ ।' ..... पुस १ गतेको श्रद्धाञ्जलीसभामा वाईसीएलका महासचिव दिलीप प्रजापति -भीष्म) ले आरोपपत्रमा भएकामध्ये ४५ जनाको नाम र्सार्वजनिक गरेका थिए । 'आरोपपत्र फिर्ता लि“दैनौं,' जिल्ला सेक्रेटरी विन्देश्वर यादवले भने- 'गौर काण्डका दोषीलाई प्रशासनले छिटो कारबाही गर्नुपर्छ ।'
तर्राईमा दमन नगर्न चेतावनी सरकारले मधेसमा दमन सुरु गरेको र भविष्यमा थप दमनको तयारी भइरहेको दाबी पनि उनीहरूले गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना महतो पक्षले मधेसमा निर्ण्ाायक आन्दोलनका लागि बनाएको संयुक्त मधेसी मोर्चाद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै पार्टर्ीी नेताले तर्राईमा प्रहरीको विशेष सुरक्षा कार्यदल खटाउनु दमनको सुरुवात भएको बताए । ..... 'मधेसमा दमनको सुरुवात गरिसकेको छ, अझ निर्ण्ाायक आन्दोलनका क्रममा थप दमन गर्ने षड्यन्त्र यो सरकारले गरिरहेको थाहा पाएका छौं,' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने । हत्या र अपहरण लगायत आपराधिक क्रियाकलाप बढेपछि सरकारले दर्ुइ साताअघिदेखि तर्राईका आठ र राजधानीका तीन जिल्लामा विशेष सुरक्षा कार्यदल परिचालन गरेको छ । ....... मधेसमा राजनीतिक कारणले संर्घष्ा गरिरहेकालाई हामी क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा हेर्र्छौं,' फोरम संयोजक उपेन्द्र यादवले भने । ...... महतो र यादव दुवैले स्वायत्तता सहितको मधेस राज्य अस्वीकार गर्दै मुलुकलाई केन्द्रीकृत संरचनामै राख्न खोजिए पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म हुने चेतावनी दिए । ...... फोरम र सद्भावनाले संयुक्त रूपमा पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ....... पहिलो चरणको विरोधमा पुस ११ लाई 'कालो दिवस' का रूपमा मधेसभर विरोध पर््रदर्शन गर्ने, पुस १४ मा विराटनगर, २१ मा वीरगन्ज, २५ मा रूपन्देही, २८ मा जनकपुर र ३० मा नेपालगन्जमा विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ । ........ रमेश महतोको मृत्यु भएको सिरहाको लहानमा माघ ५ गते संकल्प दिवसका रूपमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरी दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाइएको छ ।
दरबारले डेढ करोड बेलायत पठाएकोे खुलासा
विदेशमा नेपाली दल भारतमा निकै पहिलेदेखि यस्ता संगठन क्रियाशील थिए । अहिले मध्यपर्ूव, एसिया प्यासिफिक, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा नेपालका राजनीतिक दललाई र्समर्थन गर्ने संगठन स्थापना भएका छन् । कांग्रेस नजिकको नेपाली जनसर्म्पर्क समिति र एम्ााले -प्रवास कमिटी) देखि लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीे प्रवासी नेपाली संगठनसम्म छन् । माओवादीका र्समर्थक पनि विभिन्न नाममा संगठन खोलेर एकीकृत हु“दै आएका छन् । ........ जनवर्गीय संगठनबाट संगठितरूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने हो राज्य सञ्चालनमा स्वार्थी चन्दादाताको प्रभाव कम हुन सक्नेछ । ...... विदेशमा रहेका धेरैजसो नेपाली दलीय संगठनप्रति आकषिर्त नहुनु ..... दलहरूको झन्डाभित्र सीमित रहनुभन्दा नेपालीमात्र भएर बस्न रुचाउने समुदाय ठूलो छ ।

Seven party taskforce close to understanding NepalNews increasing the strength of proportional representation within the existing mixed system. The total number of CA members will be increased to 601 by increasing the number of seats allocated for PR to 335 from 240. The number of CA members to be elected directly will remain as it is on 240 while the number of members to be nominated by prime minister will be increased to 26 from 17.
Growing mistrust costing peace process dear: Report
Gaur life crippled by indefinite bandh the indefinite shutdown strike imposed jointly by Madheshi Janadhikar Forum (MJF) and Mahato faction of Nepal Sadbhavana Party (NSP). ...... the 17th day of the bandh, the government offices, markets, industries, transportation and health services remained shut. ..... the residents here were compelled to cross the border to Bairganiya of India to buy essential goods and commodities. ...... Devprayag Gupta, a local businessman, told Kantipur that the indefinite bandh and strike has totally jeopardized the local economy. He also said that local businessmen are holding talks with the organizers of the strike to reopen the market. ...... although vehicular traffic is normal in Mahendra highway, no vehicles ply in the Gaur-Chandranigahpur road section.
Polls will take place this time around: Prachanda Janamorcha Nepal chairman Amik Sherchan ...... his party was against the idea of increasing the CA seats to 601
Madhesi Front warns of ‘decisive’ movement
Govt report on late King’s property incomplete: MPs
NA refutes reports on talks with Maoist leadership on PLA integration

Mahara stresses on roundtable conference to decide on election model NepalNews it would not abandon the demand for the fully proportional representation-based electoral system. ...... he was hinting at “Indian expansionism” and “American imperialism” which the party has again started to ascribe to with new jest.
Mahato’s party holds protest rally in Nepalgunj The Nepal Sadbhavana Party (NSP) faction led by former minister Rajendra Mahato held a protest rally in mid western town of Nepalgunj on Sunday demanding immediate fulfillment of demands raised by Madhesi people. The demonstrators burnt effigy of Prime Minister Girija Prasad Koirala at Tribhuwan Chowk area. They urged all the ministers and MPs from Madhes region to resign and join the Madhes agitation. They demanded quick fulfillment of Madhesi demands including autonomy and recognition followed by the Constituent Assembly (CA) election. The demonstrators included members (in uniform) of the party’s militant youth wing called Raksha Bahini.
dw]zsf k"j{dGqL dxGy 7fs'/sf] g]t[Œjdf a[xt /fhg}lts ;+u7g lgdf0f{sf] cleofgdf cfh hgsk'/sf @) hgf k|d'v dw]zclwsf/jfbL g]tfx?n] ;xefuL x'g] k|ltj4tf Jotm u/]sf 5g .

hgsk'/wfddf cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf ;f] cleofgsf g]tf a[if]zrGb| nfnn] cleofgsf] p2]Zo Pj+ o;sf] clgjfo{tfsf af/]df rrf{ ub}{ clxn]sf] dfu dw];L g]tfx?sf] Psa4tf /x]sf] / o;sf] ljsNk gePsf] atfpg'ePsf] lyof] .=


k|lta4tf Jotmug]{x?df d}lynL dxf;+3sf cWoIf cd/]z gf/fo0f emf, dw]zL a[l4hLjL kmf]/dsf sfo{sf/L cWoIf 8f ljhos'df/ l;+x, dw]zL nf]stflGqs df]rf{sf cWoIf u++ufk|;fb ;fx, kqsf/ sdn ;fx, ;Togf/fo0f l;+x, g]kfn lzIfs ;+3 wg'iffsf cWoIf df]xgk|;fb l;+x , g]kfn dw];L sfg"g Joj;foL ;+3sf s]lGb|o cWoIf clwjtmf pbosfGt bQ, k|f=tf/fsfGt emf, clwjQmf ab|Lgf/fo0f ofbj, dhb"/ g]tf s[i0fz+s/ ld>, hubLz nfn /fhgLltssdL{x? w'|jk|;fb ;fx, nIdL ;fx, dfgj clwsf/jfbL ljhos'df/ bQ, /flha s'df/ rf}w/L, uf}/Lk|;fb ;fx, z'esfGt emf, lblnk ofba, ;+ho s'df/ emf / clht ltjf/L /x]sf 5g .

sfo{qmdf kqsf/x?sf] k|Zgsf] pQ/df cleofgsf g]tf a[if]zrGb| nfnn] ;+3Lo k|0fnLsf nfuL cfTdlg0f{osf] clwsf/ ;lxt :jzfl;t If]q lgdf0f{sf] cfjZostf /x]sf] / o; nIosf nfuL dw]zL g]t[Tj lar Psa4tfsf] vFrf] /x]sf]] atfpg' eof] .


a[l4lhaL kmf]/ds sfo{sf/L cWoIf 8f= ljho s'df/ l;+xn] kqsf/x?sf] lh1f;fdf ca dw]zL g]t[Tjsf] PsLs/0f k|lqmof k|f/De eO{;s]sf] 5 / ;kmntf lgZlrt x'g] 7f]s'jf ug'{ eof] .

No comments: