Monday, February 15, 2016

न संघीयता न समावेशीता भएको संविधान

न संघीयता न समावेशीता भएको संविधान हो यो। नेपालमा apartheid लागु गर्ने प्रयास हो यो संविधान। लागु हुँदैन। मधेस आंदोलन तुहिएको होइन। संविधान लागु नभएको चाहिँ हो।


No comments: