Monday, December 10, 2007

मधेशी अान्दोलनले छलाङ मारेको छ


Madhesi MPs Resign
मधेशी अान्दोलनले छलाङ मारेको छ

पहाडी पार्टीहरूबाट राजीनामा िदएर मधेशी नेताहरूले बल्ल गुलामीको जन्जीर तोडेका छन्नत्र भने मधेशीजनतालाई २०४६ सालदेिख नै बडो अप्ठ्यारो िथयोअाफुले -जसलाई िजताएर पठायो उही गुलाम भएरबिसिदएको नेता गुलाम, जनता गुलाम

अब बल्ल खुकुलो भयो

पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन एक मधेश एक प्रदेशको नाराबस, ती दुई कुरा भए पुग्छकाँग्रेस, एमाले, माअोवादी, राप्रपा, राजपा जस्ता पहाडी पार्टीहरूसँग दुई उपाय अा-अाफ्नो केन्द्रीय सिमितमा ५०% मधेशी राख्ने एक मधेश एक प्रदेशको नारामा समािहत हुनेहोइन भने ती पार्टीहरूको नामोिनशान मेिटन्छमधेशबाट

माअोवादीले अाफ्नो money and muscle को अहं त्यािगिदए हुन्छकमजोर गृहमन्त्रीबाट ठगेको करोडौंरुप्याको बलमा राजनीित गर्न खोज्ने पार्टी गरीबहरूको पार्टी कसरी भयो? २०४६ पिछ भ्रष्ट काँग्रेसीहरूलेगरेको राजनीित त्यही होइन? जनताको sentiment का सामुन्ने माअोवादीको money and muscle बेकार

Money and muscle कै कुरा गर्ने हो भने मधेशी अान्दोलन त्यस मायनेमा पिन कोहीभन्दा कम छैनतर यो
money and muscle को कुरा नै होइनयो जनताको अावाजको कुरा हो

संघीय गणतन्त्रको कुरा गर्ने तर मधेशलाई चार पाँच टुक्रामा फोड्िदने, अिन ती मािथ पहाडी बाहुनलाईितनको नेता बनाइिदले माअोवादी व्यवहारका िदन गएसंघीय लोकतन्त्र भन्ने तर पहाड मधेश िमलाएरराज्य बनाउने, राजा वीरेन्द्रको िवकास क्षेत्रहरू जस्तो, त्यस्तो कुरा गर्ने एमालेका िदन गएसंघीयसरकार भन्ने तर पहाडी राज्यहरूलाई मधेशका राज्यभन्दा बढी वजन िदने उपल्लो सदनमा, त्यस्तोषडयन्त्र गर्ने नेपाली काँग्रेसका िदन गए

माअोवादीलाई मधेशीले पत्याएको जनजाितलेगुण्डाअावाराको राजनीित सहने भन्ठानेको माअोवादीले मधेशी जनजाितलाई? राणातन्त्रको गुलामी, राजतन्त्रको गुलामी, पञ्चे, काँग्रेस एमालेकोबाहुन-क्षेत्रीवादको गुलामीबाट वाक्क भएका मधेशी जनजाितले यो एककाइसौं शताब्दीमा माअोवादीकोदादािगरी गुलामी सहन्छ भन्ने कुरा सोंच्ने जुर्रत माअोवादीले िकन गर्दैछ?

अबको राजनीित जनताको िदल िजत्ने राजनीित हुन्छमधेशी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई harass गर्नेमाअोवादीको राजनीितकालािग मधेशमा कुनै ठाउँ छैनमाअोवादीले अाफ्नो रवैया नबदले त्यस पार्टीको अाउँदोचुनावमा मधेशबाट नामोिनशान मेिटनेछएक मधेश एक प्रदेशको नारामा त्यित ताकत

मधेशी अान्दोलनका Tactical चुनौतीहरू

पहाडी पार्टीहरूमा रहेका मधेशी नेताहरूले गुलामीको जंजीर तोडेपिछ, मधेशी राष्ट्िरय मञ्चको स्थापनापािछ मधेशी अान्दोलनले एउटा नया उर्जा प्राप्त गरेको छ।

अिहले मोटामोटी चार समुह छन् मधेशी अान्दोलनमा। एक, मधेशी राष्ट्िरय मञ्च जसमा पहाडी पार्टीहरूलाई लात मारेर िनस्केका नेता छन्। दुई, उपेन्द्र यादव र राजेन्दर् महतोको नेतृत्वमा रहेका मधेशी जनािधकार फोरम र सद्भावना। तीन, फोरमको अर्को गुट, िवश्वास र गुप्तावाला र तीसँग अाबद्ध अरू तीन-चार पार्टीहरू। चार, बन्दुकधारी मधेशी राजनीितक समुहहरू।

पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन एक मधेश एक प्रदेशको नारा। यी चार वटै समुह यी दुई नारामा अाउनुपर्छ र अाए जस्तो पिन लाग्छ। त्यित गृहकार्य प्रयाप्त छ अिहलेकालािग। अिन यस मधेशी मोर्चाले चुनाव sweep गर्छ। यस मधेशी मोर्चाले जनजाित पार्टीहरूलाई पिन सहयोग गर्दै लानुपर्छ। संिवधान सभामा मधेशी जनजाितको बहुमत अाउने ठुलो संभावना म देिखराखेको छु।

अगली सरकार मधेशी अौेर जनजाितयोंकी।

एउटै पार्टीमा बस्न नसक्नेहरू अलग पार्टी नै बनाएर बसुन्, केही छैन। एउटा मधेशी मोर्चा बन्दैन भने तीन वटा बने पिन ठीक छ। तर मुख्य कुरा मुद्दा हो। पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन एक मधेश एक प्रदेशको नारा। यी दुई मुद्दालाई कुनै पिन हालतमा छोड्नुहुँदैन। मधेशी नेताहरू परम िमत्र हुनुपर्दैन। मधेशी पार्टीहरू सबै कुरामा एक मत हुनुपर्दैन। तर यी दुई कुराका अाधारमा common minimum program बन्नैपर्छ। पुर्णसमानुपाितक िनर्वाचन एक मधेश एक प्रदेशको नारा


माअोवादीले मधेशी अान्दोलनसँग फेिर िनहुँ खोज्न थालेको छ
माअोवादीलाई Triangulate गर्दा दुवै हातमा लड्डु
रामचन्द्र झा: तराई अान्दोलनसँगै उठेका मुद्दाहरू
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन िवरूद्धका कुतर्कहरु
प्रभाकर, लीलामिण, अाले मगरलाई भेंट्दा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग िगिरजालाई कसरी घुँडा टेकाउने?
माअोवादीलाई Triangulate गर्नुपर्ने भएको छ
िवश्वको राजधानीको िमनी नेपालमा अलोकतान्त्िरक, अपारदर्शी राजनीित
मधेशी मोर्चाको िनर्माण िबना मधेश राज्य संभव छैन
माअोवादीको माफीया चालढाल
चक्रव्यूहमा मधेसी नेता
हृदयेश त्रिपाठी: चक्रव्यूहमा मधेस
िफरसे मधेशी क्रान्ित?
परमेन्द्र भगत पत्रकार?
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग मधेशी, जनजाित, दिलतले अान्दोलन गर्नुपर्छ
पहाडी पार्टी काँग्रेसने मधेशीयो के साथ बेइमानी करनेका िनर्णय कर िलया है
िगिरजाले अप्िरल क्रान्ितको श्रेय िलन िमल्दैन
संिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित
अन्धेर नगरी चौपट िगिरजा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
उपेन्द्र यादव: सरकार र फोरमबीच सम्झौता
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
जयप्रकाश गुप्ता: मधेस आन्दोलनका आग्रह
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
पहाडी बाहुन सुजीत ढकाल
तीन लाखले सरकारी जागीर खाने, तीन करोड कता जाने?
मधेशी मोर्चाके िलए फर्मुला
महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रचण्डका सीडीअो अञ्चलाधीशहरू
एक मधेश एक प्रदेश
उपेन्द्र यादव: संवाद
मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य: नभम्बर चुनाव
िगिरजालाई पदमुक्त गर
प्रचण्डे बाहुनले अौंला पिन खान्छ, हात पिन खान्छ
छाता संगठनको कुरा फेिर ल्याउने िक नल्याउने
समानुपाितक िनर्वाचनको बाहुन फर्मुला मधेशी िवरूद्धको षडयन्त्र हो
तराईमा िहंसाको राजनीितक समाधान छ
जनजाित र दिलतले पार्टी नखोल्नु मानिसक दासता हो
द्वैध नागिरकता िबना नेपालमा अार्िथक क्रान्ित सम्भव छैन
मई १२ िदउँसो १ बजे सेन्ट्रल पार्क दक्िषण पूर्व कोणा
एक मधेशी पार्टी
मैले पिरकल्पना गरेको मधेश राज्य
न्यु यर्कमा छाता संगठनको अावश्यकता
ज्वाला, गोइत, टाइगर और कोबराको चुनाव क्यों लडना चािहए

In The News

Minister Thakur, 3 MPs resign over Madhes crisis Kantipur they would launch a bold but peaceful agitation in Madhes. ..... Hridayesh Tripathi of Nepal Sadbhavana Party-Ananda Devi (NSP-A), Mahendra Yadav of the CPN-UML and Ram Chandra Rai of the Rastriya Prajantantra Party were the lawmakers who submitted their resignation letters to Speaker Subash Nemwang this morning saying that they were setting up a Madhes Regional Party. ....... the seven-party alliance, the interim government and even the interim parliament have not paid required attention to the demands of the Madhes people. ..... “The Madhesi people want the administration of the region in their hands. They want a government, which would act in their interests; a legislature, which will formulate laws as per their aspirations and a judiciary that will settle their differences,” Thakur said, explaining why they think an agitation is needed in the Terai. ...... campaign to establish an extensive Terai-Madhes force ....... The Madhesi lawmakers are striving to unite to give a ‘democratic’ outlet to the Madhes crisis, Tripathi said. He also claimed that other Madhesi MPs were also preparing to step down. ...... NC lawmaker JP Gupta who was also present at the press conference said that he would join the new party after consulting with the other Madhesi leaders in the party. ...... at a time when the NSP-A and Madhesi People’s Rights Forum are launching a joint agitation for Madhesi rights. ...... Rastriya Janashakti Party spokesman Sarbendranath Sukla, Nepali Congress leaders Anish Ansari, Brishesh Chandra Lal and Ram Chandra Kushwaha and UML leader Shri Krishna Yadav of UML have also resigned from the party. ....... Talking to Kantipur Television this evening, Tripathi said that they were compelled to take the step as the government, parliament and the parliamentary parties have remained “insensitive” towards the problems and demands of the Terai. ...... He charged PM Girija Prasad Koirala with trying to defame the Madhes movement by saying that the movement would fizzle out within a minute if India wanted. ....... the Madhesi leaders were disturbed by Maoist Chairman Prachanda’s remark that the Nepal Army and the Maoist People’s Liberation Army should be jointly mobilised to contain agitation in Madhesi. ....... Referring to the government’s reluctance to declare 42 people who lost their lives during the Madhes agitation as martyrs, he said that the government remains indifferent to the sacrifice made by the Madhesis. ..... charged the government with trying to treat the Madhesi as foreigners. ...... Explaining the rationale behind their move to form a Madhesi party, Tripathi argued that the reason the previous movement in the Terai could not establish the rights of the Madhesi people was that the agitation lacked political leadership and those leading the agitation also lacked the will and commitment. ...... even the people of hilly-origin could also join the upcoming party.
Lack of clear vision prolonging political deadlock: PM Koirala the polls would resolve all problems dogging the country. ..... The impasse could be ended within a minute if the parties come up with a clear vision,” Koirala said. ...... he proposed a national-level conference of the major political parties
RPP: We’ll take new initiative if no consensus by Dec 15 the country would plunge into "deep crisis" if consensus was not found by December 15. ..... Surya Bahadur Thapa meanwhile said there is a possibility of a new exercise for fresh political polarization. ...... Mahara said he hoped the RPP would embark on a new chapter by deciding to go for republic. He said the Maoists are searching for a meeting point with other political parties on the new ground of "nationalism" by giving up all past prejudices. "A real republic is nationalist too," said Mahara. ......... Chairman Rana during the inaugural session of the party's 4th National Convention called upon RJP Chairman Surya Bahadur Thapa for reunification of the parties that split four years ago. .... cadres gave a thunderous applause in support of Rana's appeal. The party has split twice since 2002 with Thapa forming RJP and Kamal Thapa forming RPP-Nepal.
Maoists up property seizure Maoists recently captured an office building of People's Front Nepal-affiliated All Nepal Trade Union Congress (ANTUC),a vacant building of Agricultural Development Bank and a house belonging to former zonal administrator in the district.

Minister, three MPs resign from parliament NepalNews Citing growing problems in the Terai region, a cabinet minister and three Madhesi parliamentarians from various parties have announced their resignation as members of the Interim Legislature Parliament. ...... Science and technology minister Mahantha Thakur, who represents the Nepali Congress party, Hridayesh Tripathi, a lawmaker from Nepal Sadbhawana Party (Anandi Devi), Mahendra Yadav of CPN (UML) and Rastriya Prajatantra Party (RPP) lawmaker Ram Chandra Raya ..... They also quit their party posts. .... five leaders from Terai - Sarbendra Nath Sukla of Rastriya Janashakti Party (RJP), Anish Ansari, Ram Chandra Kushwaha and Brishesh Chandra Lal of NC and Srikrishna Yadav of UML quit their party posts ...... they had decided to quit the parliament and their parties in response to the state's apathy towards solving the problems dogging the Terai people. ...... demanded that the interim government, interim parliament and the judiciary be reconstituted in order to make them inclusive in nature. ....... Hridayesh Tripathi said they were going to start discussions on the possibility of forming a new party. ...... NC lawmaker Jaya Prakash Prasad Gupta
Speaker expresses worry over MPs’ resignation the political parties needed to take seriously the issues raised by the Medhesi MPs. .... UML lawmaker Mahendra Yadav and party leader Sri Krishna Yadav were among the nine Madhesi leaders who severed ties with their existing positions, saying that the state continued to remain indifferent towards the problems of Terai people.
UML takes lead to bring NC, Maoists to consensus
Seven party unity weakening, say lawmakers He, however, defended Prachanda’s remark on alliance with nationalists saying that if the seven parties fail, alliance should be forged with nationalists to find the solution.
Proportional system will push the nation towards disintegration: Deuba NC general secretary Dr Ram Baran Yadav has also reiterated the party’s stand against proportional system. Speaking at a programme in Kapilvastu today, Yadav said the proportional system would lead to ethnic divide and, therefore, the NC would never go for it.
Jwala’s men murder one in Biratnagar Prem Raj Thapa, a resident of Biratnagar Sub-metropolis 6
3rd AGM of Kirat Rai Yayokhha, UK held a plan was underway to construct a Yayokhha community building at the cost of around Rs 15 million in the Kathmandu valley ..... Located 55 km southwest of London, Farnborough has a sizeable population of the expatriate Nepalese community, majority of them the British Gurkha families.
“Madhav Nepal’s Aim Is Not A Prime Minister” One cannot deny the fact that the situation may turn like the one in Bangladesh or Pakistan. ...... December 15, 2007 is the final deadline to decide all the issues and debates related with CA election. ...... The election was postponed in June at the request of Nepali Congress and prime minister Girija Prasad Koirala. The elections were postponed second time at the request of CPN-Maoist leader Prachanda. ..... both the decisions were wrong. ...... if UML is given the responsibility before December 15, we will hold the election within three months. I am confident that we can settle all the problems related to terai and other criminal activities. ....... Gandhiji died with name and fame without being prime minister. Ganeshmanji has his own prestige without being prime minister. Thus, it is not my aim to become a prime minister. ...... I will be prime minister by contesting the election and by getting people’s mandate. ...... If we are given five years’ mandate, we will change the face of Nepal. ..... If there is agreement on the peaceful way, one cannot rule out the possibility of unity among communist parties.


No comments: