Wednesday, November 21, 2007

िवश्वको राजधानीको िमनी नेपालमा अलोकतान्त्िरक, अपारदर्शी राजनीित
िवश्वको राजधानीको िमनी नेपालमा अलोकतान्त्िरक, अपारदर्शी राजनीित

नभम्बर २००६ मा भएको अाफ्नो िकिसमको पिहलो िमिटङ जहाँ न्यु यर्क मेट्रोका अिधकांश नेपाली संगठनहरूभेला भएका िथए त्यहाँ मिहनापिछ हुने त्यस िकिसमको िमिटङकालािग संयोजक चुिनएँ, तर त्यो दोस्रोिमिटङ िवफल भयोदुिनयाँ भरका टुिरष्ट सेन्ट्रल पार्कमा भेला हुन लालाियत, नेपालीहरूलाई त्यो पार्कमाभेला हुन लाज लाग्नेहामी नेपालीसँग रेष्टोराँमा भेला हुने पैसा छैन भन्न खोजेको हो िक के हो भन्ने तर्क

तारा बाहुनको बडा गन्दा राजनीित नभम्बर २००६ मा अर्को िमिटंकालािग सर्वसम्मतबाट नै संयोजकचुिनएको हो त्यो िनर्णयको िभिडयो अनलाइन तर होइन, मई २००७ को िमिटंकालािग पिन संयोजक नै हो, मलाई नै चुनेको हो भनेर िलंडे िढपी गर्न थाल्यो


Nepali Organizations In New York City 1
Nepali Organizations In New York City 2
Nepali Organizations In New York City 3
Nepali Organizations In New York City 4
Nepali Organizations In New York City 5

राजनीितक चेतनाको कमी

न्यु यर्कको स्थानीय राजनीितमा नेपालीहरूको केही पिन अौकात नै छैन। न्यु यर्क शहरको चुनावमा न मत िदने अिधकार छ न केही। शहरको सबैभन्दा कम ज्याला पाइने कामहरू नेपालीले गिररहेका हुन्छन्। एक डलरको सत्तरी रुप्या गर्दा नेपालमा भन्दा बढी नै कमाइएछ जस्तो लाग्छ तर स्थानीय मापदण्डमा पिन हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालीहरुको राजनीितक अवस्थामा सुधार ल्याउन अमेरीकामा comprehensive immigration reform हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसकालािग संख्या भएको समुदाय िहस्प्यािनक समुदाय हो, नेपाली समुदाय होइन भन्ने िनर्क्यौल मैले नगरेको होइन। बराक राष्ट्रपित भएपिछ त्यो हुन्छ भनेर म बराकलाई सहयोग गर्दैछु।

एक िछनकालािग त मैले िनर्णय गरें, म अब मेरो नया कम्पनी, बराकको चुनावी अिभयान र केही हदसम्म मेरो संगठन हाम्रो नेपालमा सीिमत रहन्छु। न्यु यर्कका पहाडी बाहुनहरूको मेरो नेतृत्व नमान्ने anti-Madhesi prejudice यित strong छ िक अाफ्नै िहतका कुरा पिन ती गर्न तयार छैनन्। त्यसपिछ मिहनौंसम्म म न्यु यर्कको िमनी नेपालबाट अलग नै रहें।

न्यु यर्कका नेपालीहरूको राजनीितक चेतनाको स्तर

िविभन्न संगठन छन्। ितनले समय समयमा कुनै सान्ितनो कार्यक्रम गर्छन्। त्यित हो। सारा समय नेपालमा रहेका नेताहरूको कुरा काट्दैमा िबताउँछन्। अाफ्नो immediate surrounding मा रहेको अाफ्नो utter powerlessness बारे कसैले चुईं बोल्या छैन। न कतै छलफल छ न केही।

मैले छाता संगठनको कुरा उठाउँदा खेिर, होइन बढी bureaucracy नथपौं भनेर मेरा निजकका साथीहरूले नै भन्न थालें। मेरो अाइिडया प्रित कित कम जोड िथयो त्यित बेला त्यसैबाट थाहा हुन्छ।

मैले bureaucracy थप्न खोजेको होइन। रहेको bureaucracy मा democracy र transparency थप्न खोजेको हुँ। Bureaucracy त पिहले देिख नै छ। िवश्वका नेपालीहरूको अध्यक्ष उपेन्द्र महतो। अमेरीकाका नेपालीहरूको अध्यक्ष अम्िबका अिधकारी। न्यु यर्कका नेपालीहरूको अध्यक्ष तारा िनरौला। म तीनै जनालाई व्यक्ितगत िचन्दछु र तीनै जनाले अा-अाफ्नो किरयरमा पाएका सफलताको खुला िदलले सराहना गर्दछु। तीनै जनाले प्रवासी नेपालीकालािग गरेका योगदानको सराहना गर्दछु।

तर मेरो भनाइ यित मात्र हो िक अिहलेसम्मको प्रवासी नेपालीको अान्दोलन कोठे राजनीितमा सीिमत रहन गयो। गुम्िसयो। अलोकतान्त्िरक, अपारदर्शी भयो। Mass based भएन। मैले गर्ने गरेको संगठनात्मक अालोचना तारा िनरौलाको मात्र होइन, अम्िबका अिधकारीको पिन हो, उपेन्द्र महतोको पिन हो।

An Open Letter To NAC

किहले निनदाउने न्यु यर्क शहर, िवश्वको राजधानी न्यु यर्क शहर

अमेरीकामा रहेका सवा लाख नेपाली मध्ये ४०,००० हाराहारी त न्यु यर्कमा नै छन्। प्रवासी नेपालीको अान्दोलनलाई नया अायाम िदन िवश्वको राजधानी शहरमा रहेका नेपाली सबैभन्दा अग्रपंक्ितमा अाउनुपर्यो। मेरो भनाइ त्यित हो।

गुलामी सहने हो भने ताराको अिनर्वािचत नेतृत्वमा नै बस

तारा िनरौलालाई मैले व्यक्ितगत किहले पिन मन नपराएको छैन। तर उसलाई मैले किहले नेता मानेको छैन। "I have never voted for you for anything. You are not my leader" भनेर मैले नभम्बर २००६ को िमिटङमा नै भिनिदएको हुँ, on the camera नै।

नया पहल

छाता संगठनको कुरामा फेिर पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको हो। मेरो कम्पनीको िभजन नै फर्स्ट वर्ल्ड र थर्ड वर्ल्डबीचको खाडल पुर्ने भनेकै इन्टरनेटले हो भन्ने हो। "२५% स्वािमत्व अाधा िमिलयन डलरमा देउ" भनेर एउटा इन्भेस्टरले भन्दा मैले नाइ भन्िदएँ।

मेरो संगठन हाम्रो नेपालले नेपालमा लगातार ३० वर्ष डबल िडजीट अार्िथक वृद्िध दरकालािग पहल गर्नेछ।

पिहलो कदम

अिनल शाही, टेक गुरुङ जस्ता साथीहरूबाट शुरु गर्नुपर्यो िक मेरो कुरा?


परमेन्द्र भगत पत्रकार?
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
छाता संगठनको कुरा फेिर ल्याउने िक नल्याउने
द्वैध नागिरकता िबना नेपालमा अार्िथक क्रान्ित सम्भव छैन
मई १२ िदउँसो १ बजे सेन्ट्रल पार्क दक्िषण पूर्व कोणा
न्यु यर्कमा छाता संगठनको अावश्यकता
New York Metro Nepalis: Organizational Challenges
ANONYM: Association Of Nepali Organizations In New York Metro
Empowering Nepalis In New York City
NYC Nepali Are Madhesi, Powerless
ANONYC: Proposed Constitution
Community Center Idea: A Few Options
Nepali Community Center
ANONYC: Association of Nepali Organizations in New York City

In The News

Conflict Displaces 3,000 From Siraha Himalayan Times With various armed gangs continuing extortion, looting, abduction, murder and capture of land and houses for the last few months, 3,000 people including 96 families have been displaced from Siraha. Civilians, government employees, entrepreneurs, politicians and professionals have continued quitting the district after atrocities went so high that they could no more endure with them. Twenty-eight families including eight hotel entrepreneurs, five advocates, a teacher, a health personnel, three bus entrepreneurs and 10 civilians have quit the district headquarters alone. Owner of Shrestha Hotel Sushil Kumar Shrestha was displaced from Siraha-1 after he began to receive continuous threats from different groups demanding money. He locked up the hotel some two months ago and headed to somewhere else, leaving 15 employees of the Madhesh origin jobless. Ram Avatar Mandal of Siraha-1, who used to work as an accountant at Shrestha's hotel, said the hotel-owner received threats almost every day. Umesh Joshi of Siraha-1 said he had to leave his birthplace after he could bear no more with extortion demands above his capacity from over a dozen of groups including the factions of Janatantrik Terai Mukti Morcha, Madhesi Mukti Tiger, United People's Terai Liberation Front and Madhesi Janaadhikar Forum. District president of Nepal Human Rights Organization Chandra Dev Kamati said at least 3,000 people have been displaced from the district due to the ongoing conflict. INSEC representative Dev Raj Pokharel said cases of extortion and abduction have reached a new height in the district.
Peace process in peril, polls uncertainBidya Bhandari, Sushila Nepal

No comments: