Monday, June 29, 2015

संविधान को मस्यौदा


संविधान को मस्यौदा कुन चाहिं ले टाइपराइटर चलाउन पाएको बेला लेख्दिहालौं भनेर लेखे जस्तो छ। 

No comments: