Saturday, November 24, 2007

पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग िगिरजालाई कसरी घुँडा टेकाउने?


PM repeats his stand against proportional voting system NepalNews Koirala said that proportional system would undermine the rights of individual citizens ....... it might take years to finalise the details of election of the PR system is adopted.
Fully PR Election, Now What?

संिवधान फेर्न दुई ितहाई बहुमत चािहनु अनौठो कुरा होइनत्यो standard practice नै होतर िनर्वाचन प्रक्िरया किहले पिन संिवधान अन्त्रगत पर्दैनिनर्वाचन प्रक्िरया संसदले साधारण िवधेयकबाट पास गर्ने कुरा होत्यसकालािग साधारण बहुमत पर्याप्त हुन्छ

संसदले साधारण बहुमतबाट पास गरेको कुरा कुनै अल्पमतमा रहेको पार्टीले हाम्रो केन्द्रीय सिमितले मानेको छैन भन्न पाइँदैनसंसदले पास गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले मान्ने िक नमान्ने भनेर तर्क िवतर्क गर्न पाइँदैनसंसदले अर्हाउने, प्रधानमन्त्रीले अाग्या पालन गर्ने होसंसदको अाग्या पालन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा िदनुपर्छ

िक राजीनामा िदनुपर्छ िक मैले संसदको अाग्या पालन नगर्दा नग्रदै पिन संसदको मप्रित िवश्वास कायम नै भनेर देखाउन संसदमा अाफ्नोलािग िवश्वासको प्रस्ताव पास गराउनु पर्ने हुन्छत्यस्तो िवश्वासको प्रस्तावकालािग साधारण बहुमत चािहने दुिनयाको िनयम होतर नेपालका हिरलट्ठक नेताहरूले, िगिरजा प्रचण्डहरूले, त्यस साधारण गिणतलाई तोडमरोड गरेर दुई ितहाइ बनाइिदएका छन्कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमाभनेपिछ िगिरजाको िवश्वासको प्रस्तावकालािग उसलाई दुई ितहाइ बहुमत चािहने भयो

िगिरजाले िक संसदले पास गरेको पुर्ण समानुपाितकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो
िक स्वेच्छाले राजीनामा िदनुपर्योिक िवश्वासको प्रस्ताव पास गराउनुपर्योत्यो तीन वटै कुरा नगर्ने बच्काना िनर्णय िगिरजाले गरेमा िवधाियका कार्यपािलकाको सम्बन्ध िवच्छेद हुन्छपुर्ण समानुपाितकको पक्षमा मत खसाल्ने प्रत्येक सांसदले संसदबाट सामुिहक राजीनामा िदएर यस संसदको अौिचत्य समाप्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ

संसदको अौिचत्य समाप्त भएपिछ त्यस संसदले बनाएको सरकार ढल्छ

अिन एउटा राउन्डटेबल कन्फरेन्स गरेर, पुर्ण समानुपाितकका अाधारमा देशमा चुनाव गराउने एक सुत्रीय एजेण्डाकासाथ अगािड बढ्नकालािग एउटा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छत्यो सरकारले अप्िरलमा चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकालािग फेिर िगिरजाको नेतृत्व खोज्ने कुरा अाउँदैन। शायद उपयुक्त माधव नेपाल हुने होला। माअोवादीले नेपालको नाम अगािड सार्नु राजनीितक बुद्िधमता हुनेछ।

िगिरजाका कुतर्कहरू बेतुक छन्।

पुर्ण समानुपाितकमा गए व्यक्ित स्वतन्त्रता हराउँछ भन्छ। इजरायलमा हराएको छ त व्यक्ित स्वतन्त्रता? स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न पाउँदैन पुर्ण समानुपाितकमा भन्छ। िकन उठ्न पाउँदैन? अवश्य पिन उठ्न पाउँछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पिन चुनाव िचन्ह हुन्छ। एउटा सीट िजत्ने जित भोट ल्यायो भने िजत्छ उसले।

पुर्ण समानुपाितकमा गए complications बढेर जान्छ भन्छ िगिरजा। जब िक यथार्थ उल्टो छ। अिहलेको िमस्रीतमा बरु धेरै complications छन्। िनर्वाचन क्षेत्र िनर्धािरत भएको छैन। एक चोिट िनर्धािरत गर्दा त्यत्रो बबाल भयो। फेिर िनर्धािरत गर्दा अर्को बबाल हुन्छ। िमस्रीत िभत्रको ५०% समानुपाितकको फर्मुला अिहेलेसम्म कसैेले बुझेको मैले पाएको छैन। भन्नुको अर्थ त्यस अनुसारको िन्रवाचन भइसकेपिछ कुन सीट कसले िजत्यो त्यो ठम्याउन नै छ मिहना लाग्छ। पार्टीहरूको अाफु अाफुमा झगडा पर्छ। पुर्ण समानुपाितकमा त्यो झगडा पर्दैन।

पुर्ण समानुपाितकमा जान नचाहनुको िगिरजाको कारण के भन्दा खेिर त्यसमा गए िगिरजा जस्तो तानाशाही पार्टी सभापितको पावर ह्वात्त घटेर जाने भयो। िगिरजाको नेतृत्वमा रहेको पार्टी अन्तर्गत मधेशी र जनजाित नै अाए पिन उसले िगिरजाको हुकुमत त मान्नुपर्ने भयो। हो, त्यो चािहएको हो िगिरजालाई। त्यो हो बाहुनवादको नया संस्करण। देखाउने मुख समानुपाितक जस्तो देखाइिदने, मधेशी, जनजाित, दिलत, मिहला दुई चार जना अगािड सार्िदने, तर पावर बाहुनसँग नै राख्ने।

जनजाित पार्टीबाट िजतेर अाएका जनजाितले त िगिरजाको हुकुमत नमान्ने भए। हो, त्यो हो िगिरजाको समस्या।

देशमा पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन हुनुपर्छ र चुनावपिछ साधारण बहुमतको सरकार, दुई ितहाइ बहुमतको संिवधान हुन्छ। िगिरजाको सोंचाइ अर्कै छ। िमस्रीत अनुसारको चुनाव गराउने। सात पार्टीबीच कुनै फरक नभए जस्तो गिरिदने जनतालाई। अिन चुनावपिछ राजीनामा निदने। मलाई फाल्नु छ भने संिवधान सभामा दुई ितहाइ बहुमत देखाउ भन्ने। त्यो तानाशाही चल्दैन। राजाको तानाशाही चलेन भने िगिरजा कुन ड्याङको मुला हो?


माअोवादीलाई Triangulate गर्नुपर्ने भएको छ
िवश्वको राजधानीको िमनी नेपालमा अलोकतान्त्िरक, अपारदर्शी राजनीित
मधेशी मोर्चाको िनर्माण िबना मधेश राज्य संभव छैन
माअोवादीको माफीया चालढाल
चक्रव्यूहमा मधेसी नेता
हृदयेश त्रिपाठी: चक्रव्यूहमा मधेस
िफरसे मधेशी क्रान्ित?
परमेन्द्र भगत पत्रकार?
पाखेले मिदसे भन्छ, नेपालीले मधेशी भन्न िसक्छ
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनकालािग मधेशी, जनजाित, दिलतले अान्दोलन गर्नुपर्छ
पहाडी पार्टी काँग्रेसने मधेशीयो के साथ बेइमानी करनेका िनर्णय कर िलया है
िगिरजाले अप्िरल क्रान्ितको श्रेय िलन िमल्दैन
संिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित
अन्धेर नगरी चौपट िगिरजा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
उपेन्द्र यादव: सरकार र फोरमबीच सम्झौता
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
जयप्रकाश गुप्ता: मधेस आन्दोलनका आग्रह
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
पहाडी बाहुन सुजीत ढकाल
तीन लाखले सरकारी जागीर खाने, तीन करोड कता जाने?
मधेशी मोर्चाके िलए फर्मुला
महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रचण्डका सीडीअो अञ्चलाधीशहरू
एक मधेश एक प्रदेश
उपेन्द्र यादव: संवाद
मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य: नभम्बर चुनाव
िगिरजालाई पदमुक्त गर
प्रचण्डे बाहुनले अौंला पिन खान्छ, हात पिन खान्छ
छाता संगठनको कुरा फेिर ल्याउने िक नल्याउने
समानुपाितक िनर्वाचनको बाहुन फर्मुला मधेशी िवरूद्धको षडयन्त्र हो
तराईमा िहंसाको राजनीितक समाधान छ
जनजाित र दिलतले पार्टी नखोल्नु मानिसक दासता हो
द्वैध नागिरकता िबना नेपालमा अार्िथक क्रान्ित सम्भव छैन
मई १२ िदउँसो १ बजे सेन्ट्रल पार्क दक्िषण पूर्व कोणा
एक मधेशी पार्टी
मैले पिरकल्पना गरेको मधेश राज्य
न्यु यर्कमा छाता संगठनको अावश्यकता
ज्वाला, गोइत, टाइगर और कोबराको चुनाव क्यों लडना चािहए
रतन झा: मधेसी व्रि्रोह ः चुनौती र अवसर
पुरे देशको प्यारालाइज कर दो
माअोवादी तानाशाही मुर्दाबाद
िगिरजाको कुर्सी से हटा दो, सेरेमोिनयल बना दो
अगर सडक पर िफर से उतडनी पडी तो
चुनावी जंग
िवजयकी सुगन्ध अा रही है
समानता अौर अिधकार पर्याप्त नहीं हैं, हमें तो शक्ित चािहए
माघे क्रान्ित
सत्ताधारी सात पहाडी पार्टीको घैंटोमा अझै घाम लागेको छैन
सरिता गिरी: अशान्त मधेस, नया नेपाल
माघे क्रान्ित, राजावादी र िहन्दु कट्टरपन्थीबारे
डटे रहो
शान्ित वार्ता क्या, िवजय घोषणा करो
बराबर जनसंख्याबाला २०५ सीट
मधेश जल रही है

In The News

Efforts underway to remove Maoists from US terror list: Carter NepalNews
Prachanda warns of new revolt Prachanda said that his party has enough strength to fight for another 40 years. ..... PLA deputy commander Barsha Man Pun aka Ananta warned that the Maoists would launch another phase of armed struggle if the political deadlock is not resolved soon. ....... Senior Maoist leaders and UNMIN officials attended the programme.
NC sticking to its stance on republic declaration
PM repeats his stand against proportional voting system

Suresh Ale Magar, Prabhakar, Lilamani Pokhrel, Pari Thapa, November 25


An interaction program with Mr. Suresh Ale Magar, Prabhakar and other UN delegates !

Dear friends,


You are cordially invited to an interaction program jointly organized by Global Federation of Indigenous People of Nepal, USA, United Nepalese Democratic Forum, USA and Alliance for Democracy and Human Rights in Nepal, USA.


Keynote speaker
Mr. Suresh Ale Magar

A pillar of the indigenous movement in Nepal, founding General Secretary of Nepal Janajati Mahasangh (Nepal Federation of Indigenous Nationalities), former central committee member of CPN (Maoist) and is now Honorable Member of the Legislature, Nepal Government.

Moderator

Mr. Pradeep Thapa Magar
Editor/journalist

Guest Speakers, UN delegates:
1. Mr. Janardhan Sharma (a.k.a.Prabhakar)

2. Mr. Govinda Bahadur Shah

3. Mr. Lilamani Pokhrel

4. Mr. Pari Thapa


Date: Sunday, November 25, 2007

Time: 3:30 – 7:30 pm sharp

Venue: Satya Narayan Mandir
At corner of 76th St, Woodside Ave. Elmhurst, NY 11373

Refreshment will be served.

Open donation by the local participants will also be greatly appreciated. Please spread this flyer to your family and friends.
We eagerly look forward to seeing you all at the program.

Sincerely,

Mr. Karma Gyalzen Sherpa, President, GFIPN

Mr. Anil Shahi, President, ADHRN

Mr. Tek Gurung, President, UNDF


In The News

Badis threaten fresh protest Kantipur
Maoists spoiled the CA poll environment: CPN-UML
YCL central member in Saptari arrested The YCL central member Mahesh Yadav was arrested by the police after he mishandled some policemen who had gone to resolve a dispute between villagers at Raipur VDC-7. ..... Yadav also tried to snatch arms from the policemen ..... A group of the YCL cadres under the leadership of Yadav had gone to chop down trees in the personal land of Duwilal Yadav at the village. ...... policemen Rajaram Yadav and Dilli ..... the YCL cadres have obstructed the East West highway stretch at Rupani in the district since 3 pm today demanding the Yadav’s release.
सडक बन्दा पनि सुख भएन जुम्लीलाई जहाज र हेलिकप्टरको सट्टा ट्याक्टरले सामान ओर्सार्न थालेपछि जुम्लीले झन्डै ४० प्रतिशतसम्म सस्तो खाद्यान्न पाएका छन् । ....... बाटो राम्रो नभएकाले सर्ुर्खेतदेखि खलंगासम्मको १ सय ३२ किलोमिटर दूरी तय गर्न सामान बोकेका ट्याक्टरलाई चार दिन लाग्छ । तिनै ट्याक्टरले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान ल्याउन थालेपछि यहा“ सामान ढुवानीमा बढी निर्भर हवाई यातायात करिब-करिब विस्थापित भएको छ
कांग्रेसले समानुपातिक र माओवादीले गणतन्त्रमा पुनर्विचार गरोस्' अमेरिकी पर्ूवराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले कांंग्रेसले समानुपातिक र माओवादीले गणतन्त्रमा पुनर्विचार गरेर निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन् । ....... अर्जुननरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल, शेखर कोइराला, एमालेका खनाल, भरतमोहन अधिकारी, भीम रावल र माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टर्राई, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा ...... तीन दलस“गको भेटपछि कार्टरलेे माओवादी नेताहरूस“ग छुट्टै भेट गरेका थिए । ..... पिछडिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिलाको विषय उठाएर राम्रो काम गरेको कार्टरले माओवादीस“ग भनेका थिए- 'उनीहरूले अधिकार पाए सा“च्चिकै नेपाल विश्वको नमुना देश बन्नेछ ।'

Parties losing credibility, says Nepal NepalNews Addressing the international conference of Asian political parties in Tehran, Iran
YCL to launch ‘purification’ drive

Terai criminals do not have base in India: Indian envoy NepalNews
Maoists are trying to finish off UML: KP Oli

Maoist 'voluntary' donations spread terror Kantipur The CPN Maoist on Tuesday announced formation of separate teams under the leadership of Asare Kaka, Salikram Jamkattel, Lekhnath Neupane, 'Jivanta' and 'Sagar' to mobilize funds in Kathmandu Valley. .... the teams would "jointly work" with contractors of categories A and B, first class hotels, business companies and trading firms for mobilizing financial resources for the party. ....... We will not compel donors and make income-expenditure statements public every six months," read a statement put out by the party. ...... our first target is to mobilize Rs 100 million - a sum which the party owes in loans to various entrepreneurs
Govt change if no consensus: Prachanda Maoists would then launch protest programs if there was no consensus on changing the leadership in the government. ...... Maoists would never give up their demand for fully proportional electoral system. ...... "I had collected some relief package for victims but some big power conspired against me and prevented me from visiting Madi." ..... forceful donation was against his party policy. "I request you all not to give any donation under force," he said, adding, "If any of our cadre forces you, we will take action against the guilty cadre once we receive complaint." .... "We don't' have any party policy for forceful donation, abduction, intimidation," he said, adding, "If you have faced such activities, just drop a complaint at our party office then we will take action against the guilty." This is not the first time, though, that the Maoist top leadership has denied its hand in extortion drive. There are also no indications that it has acted against cadres 'defying' the party directive on extortion. The Maoist Central Finance Bureau, however, has recently decided to collect donation from businessmen and other people.
Govt starts keeping promise to groups a committee comprising the Peace Ministry secretary and representatives from the Home Ministry and the Madhesi People's Rights Forum to monitor implementation of the government's agreement with the MPRF. ..... The government's announcement came a day after the MPRF deadline for implementing the agreements expired.
150 Sunsari families forced out of homes after members of an armed group calling itself Tarai Tigers repeatedly perpetrated violence on the families for the last four months. ...... Most of the victim families deserted every bit of their property including crops and cultivable lands ...... they were forced to flee their homes after madhesi people and even Indian hoodlums started torturing them in the name of Tarai Tigers. They also claimed that all their pleas to the police administration and even human rights groups went unheard. ....... "The gang often looted our cattle, goats, hens, clothing and kitchen utensils. We fled the village after their tortures went way beyond our tolerance," Limbu told the Post. ........ the Tigers' gang members equipped with arms frequently beat up villagers and misbehaved with their daughters. ..... The 150 pahade families were mostly farmers who fad shared the Haripur locality with the madhesi community since the past three decades. However, communal feud erupted between the two communities here after the tarai movement peaked last year.
PM Koirala tells Carter he wants CA poll by mid-April next year
Massive rally in capital demanding unchangeable CA poll date
Strikes continue to cripple Siraha, Saptari, Rautahat
India’s SSB personnel enter Nepal, thrash villagers
Endorse House motions or step down: Prachanda to Koirala a new leadership for the government leadership would be selected from within the seven parties ..... the Maoists would go to the people to get them enforced. ..... The King still has billions of rupees and more than three thousand soldiers equipped with the state-of-the-art weapons are stationed inside the Narayanhity Royal Palace. ..... the Maoist leaders were moving around inside a security blanket as the King’s money and arms were posing threat to them.
माओवादीको च्याँखे ः जनमोर्चा

Prachanda says he has no faith in parliamentary system NepalNews "The republic we desire is not like the one in India or US or even China and Russia. (We desire) a republic where there is multiparty competition and where people can be unified," he said. ...... On the issue of his visit to Indian embassy to meet with Indian ambassador, Prachanda said that he had already gone there 'seven times,' but this time he was 'ambushed' (by media exposure).
Revenue up by 13 percent, spending up by 36 percent
Maoist "People's Court" surface yet again chief of Morang Revolutionary People's Council and Judiciary Department Balidan ..... after the party left the government the department under him has already passed its verdict on more than three hundred cases of monetary dealing, family dispute, fights including crimes like robbery and others in Morang district alone. ....... "Even a DSP (District Superintendent of Police) with the National Investigation Department has been forwarding the cases involving disputes in monetary transaction and minor brawls to the party's judiciary council for swift verdict on it"
Rally organised in Kathmandu demanding new election date
Bandhs called by different groups hit normal life in Terai Shutdown strikes called by various groups in several Terai districts have badly hit the normal life on the fourth consecutive day today. .... Maoists have called general strike in Siraha .... Maoist cadres Juri Thakur and Hari Narayan Paswan suspecting them in the murder of one Ananda Kumar Yadav. ..... Maoists are enforcing bandh since last three days in Rautahat ..... Sarlahi ... Madhesi Student Forum also has called strike in the district protesting the arrest of one of its cadres by the police on fake charges. ..... government employees in Chitwan have closed down offices on Thursday to protest the manhandling of Sarlahi LDO. .... various Terai groups including Madhesi Janadhikar Forum and Rajendra Mahato-led Nepal Sadbhawana Party have threatened to launch indefinite strike in Terai if the government does not announce the date for constituent assembly polls and implement the agreements reached earlier
“Beijing Consensus”: What does it mean for Nepal China’s astonishing rise toward Great Power status and its remarkably coherent existence. ........ a ruthless willingness to innovate and experiment ....... cutting-edge research and development, and therewith catapulted itself to the ranks of the most advanced Western states in several vitally important technologies encompassing outer space applications, aeronautic and transportation, geo-engineering ...... challenge Boeing and Airbus in the global market ...... We must guard against arrogance and rashness, preserve the style of plain living and hard struggle…We must study hard and work diligently ...... the best path for modernization is one of groping for stones to cross the river, instead of trying to make one-big, shock-therapy leap ....... no substitute for collective hard-work, discipline, determination and patience to build and protect a nation.
Police arrest 25 YCL cadres on charge of burning down a bus
APF arrest 8 JTMM men