Saturday, October 13, 2007

िगिरजाले अप्िरल क्रान्ितको श्रेय िलन िमल्दैन


अप्िरल क्रान्ितको नारा नै गणतन्त्र िथयो
संसद पुनर्स्थापना िथएन
िगिरजालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भन्ने नारा लागेन
सडकमा

कुनै हथकण्डा बाँकी रहेन
जुन िक राजा राजाको सेनाले
प्रयोग गरेन
उनीहरूको हार भएको
व्रष डेढ वर्ष कािटसक्यो

राजाको एकतन्त्री शासन
िमलीटरी शासनबाट
नडराएको जनता
कुबाट डराउँछ?

कसले गर्ने कु
िकन गर्ने कु
किहले गर्ने कु

अप्िरल क्रान्ित िगिरजाले नगरेको प्रमाण
मधेशी क्रान्ित हो
अप्िरल क्रान्ित प्रचण्डले नगरेको प्रमाण
मधेशी क्रान्ित हो

संघीय समावेशी लोकतान्त्िरक गणतन्त्र
अप्िरल क्रान्ितको एजेण्डा हो
त्यो एजेण्डा नेताहरूले िबर्सेकोले
किहले पिन अङगीकार नै नगरेकोले
मधेशी क्रान्ित गर्नुपर्यो

िवश्व इितहासमा अाफ्नो िकिसमको पिहलो क्रान्ित
अप्िरल क्रान्ित
त््यसलाई नबुझेर, बुझ पचाएर
जनअान्दोलन दुई भन्िदनेहरू
िगिरजा मार्का हुन्

एक्काइसौं शताब्दीको पिहलो प्रमुख क्रान्ित
अप्िरल क्रान्ित

मधेशी क्रान्ित
त्यही अप्िरल क्रान्ितको दोस्रो अध्याय
त्यसले गृह मन्त्रीको कुर्सी माग्यो
अादर अपमानको िनर्क्यौल त्यहीं भयो

अनादर भयो
र त्यसैले
िनरन्तरको तराई बन्दले
तराई तबाह छ

मधेशी क्रान्ितलाई अपमान गर्नेहरुले
अप्िरल क्रान्ितको श्रेय िलन िमल्दैन
िकनभने
मधेशी क्रान्ित अप्िरल क्रान्ितको दोस्रो अध्याय हो

सात पार्टीको माअोवादीसँग भए जस्तै
काठमाण्डु सरकारको
ज्वाला गोइतसँग अादरपुर्वक शान्ित वार्ता हुन्छ
िक क्रान्ित हुन्छ
तेस्रो अध्याय लेिखन्छ

िक पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन हुन्छ
िक क्रान्ित हुन्छ
तेस्रो अध्याय लेिखन्छ

समयमै काठमाण्डु सरकार सचेत नभए
देश टुट्न सक्छसंिवधान सभामें मधेशी मोर्चाका रोल
मधेशी मोर्चाका िनर्माण अौर तराई खुला रखनेकी रणनीित
अन्धेर नगरी चौपट िगिरजा
पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
उपेन्द्र यादव: सरकार र फोरमबीच सम्झौता
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
जयप्रकाश गुप्ता: मधेस आन्दोलनका आग्रह
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
पहाडी बाहुन सुजीत ढकाल
तीन लाखले सरकारी जागीर खाने, तीन करोड कता जाने?
मधेशी मोर्चाके िलए फर्मुला
महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रचण्डका सीडीअो अञ्चलाधीशहरू
एक मधेश एक प्रदेश
उपेन्द्र यादव: संवाद
मधेशी अान्दोलनको गन्तव्य: नभम्बर चुनाव
िगिरजालाई पदमुक्त गर
प्रचण्डे बाहुनले अौंला पिन खान्छ, हात पिन खान्छ
छाता संगठनको कुरा फेिर ल्याउने िक नल्याउने
समानुपाितक िनर्वाचनको बाहुन फर्मुला मधेशी िवरूद्धको षडयन्त्र हो
तराईमा िहंसाको राजनीितक समाधान छ
जनजाित र दिलतले पार्टी नखोल्नु मानिसक दासता हो
द्वैध नागिरकता िबना नेपालमा अार्िथक क्रान्ित सम्भव छैन
मई १२ िदउँसो १ बजे सेन्ट्रल पार्क दक्िषण पूर्व कोणा
एक मधेशी पार्टी
मैले पिरकल्पना गरेको मधेश राज्य
न्यु यर्कमा छाता संगठनको अावश्यकता
ज्वाला, गोइत, टाइगर और कोबराको चुनाव क्यों लडना चािहए
रतन झा: मधेसी व्रि्रोह ः चुनौती र अवसर
पुरे देशको प्यारालाइज कर दो
माअोवादी तानाशाही मुर्दाबाद
िगिरजाको कुर्सी से हटा दो, सेरेमोिनयल बना दो
अगर सडक पर िफर से उतडनी पडी तो
चुनावी जंग
िवजयकी सुगन्ध अा रही है
समानता अौर अिधकार पर्याप्त नहीं हैं, हमें तो शक्ित चािहए
माघे क्रान्ित
सत्ताधारी सात पहाडी पार्टीको घैंटोमा अझै घाम लागेको छैन
सरिता गिरी: अशान्त मधेस, नया नेपाल
माघे क्रान्ित, राजावादी र िहन्दु कट्टरपन्थीबारे
डटे रहो
शान्ित वार्ता क्या, िवजय घोषणा करो
बराबर जनसंख्याबाला २०५ सीट
मधेश जल रही है
िफर से कह दो एक बार इन्िकलाब
पहाडी मधेशी दंगा, मधेशी जनजाित गठबंधन, र िनर्णायक, अिहंसात्मक अन्ितम अान्दोलनको खाँचो
सद्भावना रोडम्याप
नेपालमा दमजम अान्दोलनको अावश्यकता
नेपालमा संसारको नम्बर एक लोकतन्त्रको स्थापना हुन सक्छ
राजतन्त्र, बाहुनवाद र भर्ष्टाचार समाप्त पारौं
राजतन्त्र, बाहुनवाद र भर्ष्टाचार समाप्त पारौं
प्रस्तािवत संिवधान
वीपी र िगिरजाको कहानी
िगिरजा, माधव, प्रचण्ड सब एक जैसे हैं
Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा
नेपालको अन्तरिम संविधान
नेपाली कांग्रेसको संविधान मस्यौदा
माओवादीको संविधान मस्यौदा
मधेशीसँग संख्या छ, शिक्त छैन
डा. कटक मल्ल: सुन्दर, शान्त र शिष्ट नेपालको निर्माणका लागि
ितमीले देखाइ िदयौ
कर्फ्यु तोड्न आह्वान गर्नेले
जाउलो खाएर क्रान्ित गर
जनआन्दोलनको कार्यक्रम
क्रान्ितलाई नबुझ्नु, बुझ पचाउनु
ये तो क्रान्ित है
यो सडक ितम्र्ो हो

No comments: