Sunday, May 07, 2006

मधेशीसँग संख्या छ, शिक्त छैन


मधेशीसँग संख्या छ, शिक्त छैन

िवश्वमा मिहलाहरुको जे हालत छ, नेपालमा मधेशीहरुको त्यही हालत छ। संख्या छ, शिक्त छैन। संसारमा मिहलाहरु अाधा जित छन् तर राजनीितक शिक्त पाँच प्रितशत पिन छैन। अप्िरल क्रान्ितले मधेशीहरुलाई सडकमा ओर्लने अिधकार िदएको छ। अमेरीकामा कालाहरुले ५० वर्ष अिघ मार्च गरे झैं नेपालमा अिहले मधेशीहरुले मार्च गर्ने बेला अाएको छ। संघीय गणतन्त्रको नारा नअँगाल्ने प्रत्येक पार्टीलाई मधेशीहरुले संिवधान सभाको चुनावका दौरान पाखा लगाउने चेतावनी अिहलेदेिख िदनथाल्नुपर्छ। चाहे त्यो कोइराला काँग्रेस होस्, अथवा देउवा काँग्रेस, अथवा एमाले। संघीय गणतन्त्र, भािषक अिधकार र बराबर जनसंख्याको चुनाव क्षेत्रकालािग मधेशी एक जुट हुनुपर्छ, चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस्, जुनसुकै जातीय संगठनमा होस्, देश अथवा िवदेशमा होस्।

पहाडी शोसन र मानिसक प्रदुषणको सामना गर्नु जरुरी छ। तर मधेशी मानिसक दासता र अात्म घृणाको सामना गर्नु पिन त्यित नै जरुरी छ। त्यो मानिसक दासता पढेलेखेका मधेशीहरुमा पिन छ, िवदेशमा रहेका मधेशीहरुमा पिन छ। संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पिन कुनै मधेशीले मधेशी हकिहतकालािग लड्ने भनेको अरुकालािग होइन, अाफ्नैलािग हो।

िनरक्षर मािनसले िकताब पढ्न सक्दैन। त्यसै गरी राजनीितक चेतना नजागेको मधेशीले न अाफु मधेशी हुँ भन्ने कुरा गर्वकासाथ स्वीकार गर्छ, न मधेशी िवरुद्ध भेदभाव भएको देख्छ। त्यही राजनीितक चेतना जगाउन हामीले एउटा क्रान्ित छेड्नुपर्छ। मधेशको गाउँ गाउँमा, शहर शहरमा संघीय गणतन्त्रको नाराकासाथ मधेशी समुदाय सडकमा ओर्िलनु जरुरी छ। सडकमा ओर्िलनु बाहेक अरु कुनै उपाय नै छैन। अिधकार भनेको अरुले िदएर पाइने कुरा होइन। अिधकार अार्जन गिरने कुरा हो।

संिवधान सभाभन्दा अगािड खटेको एक मिहना, त्यसपिछ खटेको पाँच वर्ष बराबर हो। नेपालको इितहासमा पिहलो पटक मधेशीले पुर्ण एकता पाउनसक्ने अवस्था अाएको छ। यो मौका गुमाउनु भनेको मधेशी अिधकारको गृहकार्य अर्को पीढीकालािग छोड्नु मात्र होइन, अाफ्नै िजन्दगी पिन दासतामा गुमाउनु हो। त्यसैले म मधेशी समुदायलाई सडकमा ओर्लन अाह्वान गर्छु।ं(sent to Madheshvani)

Maithil Mahasangh Mr.Amresh Narayan Jha chairperson 01-4331785
Nepal Maithil samaj Mr.Mithlesh Jha chairperson 98510-23319
Maithil Bikash Manch Mr.Dhirendra premarshi chairperson 01-5536994
Maithil Mahila samaj Mrs. Anjala Jha chairperson 01-6637061
Akhil Nepal Yadav Mahila Sangh Mrs. Prabha Yadav chairpersan 01-4472471
Gopal Sewa Samiti (kathamndu Branch) Mr. Suryanath Gope chairperson 01-4331284
Abdhi sanskriti bikash parisad Mr. Biswanath Pathak chairperson 01-4479873
Nepal Bhojpuri Pratisthan Dr. Bansidhar Mishra chairperson 01-4378790 98510-65500
Nepal Bhojpuri Samaj Mr.Deep Narayan Mishra chairperson Birgunj
Nepal Bhojpuri Sahitya kala Parisad Mr. Nagendra Prasad Kanu chairperson Birgunj
Sudee Samaj Mr. Rameshwor Shah chairperson 01-4482339 01-4488951
Teli Kalyankarini Sameti Mr. Shree Govinda Shah chairperson 01-5526903
Tharu kalyankarini Sameti Mr. Narendra Chaudhari chairperson 01-5011021
Chitra Gupta Sewa Sameti Mr. Rajeev Singha chairperson
Nepal Kushwaha Mahasangh Mr. Bharat Prasad Mahto chairperson 01-4490329 98510-36960
Brahmarshi Samaj Mr. Saligrame Mishra chairperson 01-4771951
Maithil Brahman Sabha Mr. Bhagwan Jha chairperson 01-6633220 98510-23094
Maithil Nava Yuba Sahitya Parisad Mr. Kesab kumar Jha chairperson 01-4484099 9841-280734
Maithil nava jagran Sahitya Parisad Mr.Rakesh Kumar Rosan chairperson 01-2002734 9841-311241
Kalwar sewa Sameti Mr.Kishori Chaudhari chairperson 01-4412099
Tajpuriya Samaj kalyan Parisad Mr. Nitya Nanad Tajpuriya chairperson
Nepal Deo Samaj Mr.Rajkumar Deo chairperson
Nepal Mandal Dhanuk Samaj Mr. Rambali Mandal chairperson 9841-324256
Mithila Samaj Mr. Nabin Jha chairperson 9841-262953
Nepal Millat Paresad Mr. Raj Mohmad chairperson 98510-24015
Nepal yadav sewa samiti Pro.Dr. umakant yadav chairperson 01-4330852
Madheshi Dalit Development Fedration Bisheshwor Rajak Chairperson 031-552093 98510-08013

Madhesh & Madheshi

Media Action & Research Group 'MARG" Mr. Rajesh Ahiraj chairperson 01-2043418 9841-219169
Madhesh Adyan Tatha Bikash Samaj , Nepal Mr. Ramchandra Prasad Barnawal chairperson 01-4350073 98510-06279
Madhesh Jagran Abhiyan Mr.Pasupati Mishra chairperson 01-4471264
Terai Bikash Manch Mr.Jaya prakash sahni chairperson 01-4272643
Nepal Terai Baudhik samaj Mr. Ramkishor Singh chairperson 01-4464109 9841-297508
Terai Bikash Pratisthan Mr.Ramesh Jha chairperson 01-4771413
Terai Baudhik Samaj Mr.Abdhesh Singh chairperson 01-4244980 98510-98092
Nepal Terai Engineeyar Samaj Mr. Sitaram Shah chairperson 01-4272895
Madheshi Dalit Jana Adhikar Forum Mr.Rajendra Ram chairperson 01-4480453
Madheshi Jana Adhikar Forum Mr. Upendra Yadav chairperson 01-4480453
Santi r Bikashka lagi Madhesh pratisthan Mr.Bindeshwor Yadav chairperson 01-4331107
Madheshi Rastriya Manch Mr.Ramchandra Ray chairperson 01-4490329
Madheshi Manav Adhikar Kendra Mr.Jaya prakash Gupta chairperson 01-4480453 98510-35799
Nepal Pichhdavarg Mahasangh Mr.Bharat Prasad Mahto chairperson 01-4490329 98510-36970
Awam Sahara Nepal Mr.Mohmad Nijamudeen chairperson 01-4243274 98510-30148
Nepal Madheshi Bikash Parisad Mr.Shiva Sankar Yadav chairperson 01-4249832
Madheshi Maitry Kendra Mr. Kesori Mahto chairperson 01-5591303 98510-81030
Madheshi Nagrik Samaj Dr. Dambar Narayan Yadav chairperson 01-4472900 01-4472471
Madheshi Manav Adhikar Sarokar Kendra Mr.Bishwonath Yadav chairperson 01-5551176
Terai sanskritik Pratisthan, Nepal Mr.Shree Prasad Shah chairperson 01-4231827 9841-390809(sanjiv)
Mahila Jagriti Samaj Sewa Kendra Mrs. Asha Chaturbedi chairperson 01-4483716
Jagriti Nepal Mr. Bijay Kant Karn chairperson 01-5521797 01-5542344(Res)
Nepal Madhesh Bikash Parisad MR. Ram Awatar Yadav chairperson
Acadamy of social justice & Human Rights Dr. Ram Kewal Shah vice-chairman 01-4781557 98510-23999


Madheshi Bidyarthi front Mr.Kesab Jha chairperson 9841-280734

Teli Kalyan Samaj Dr. Chandeswar Shah Chairman 4222-226 (W)
Sudi Samaj Rameshwar Shah Chairman 4488-951 /98412-98042
Madhesh Dalit Samaj Bishweswar Ranjak
Tajpuriya Kalyan Samaj Parisad Nitya Nand Tajpuriya Chairman 4256 569/ 98510-86932
Tharu Kalyankari Sajha Kem Narayan Chaudhari 4477-688
Muslim Samaj Khalil Miyan
Muslim Samaj Lal Babu Kabadi 2043 390/ 98510-91836
Madheshi student Org….

Nepal Madheshi Bidyarthi parisad Mr. Chandramauli Prasad Chaudhary chairperson 98030-49623
Terai Bidyarthi Parisad Mr.Saroj Yadav chairperson 98030-27177
Terai Bidyarthi Samaj Mr.Saroj Yadav chairperson 98030-27177
Madheshi Student Society of Law Mr. Rajesh Jha chairperson 98510-59018(Raman)
Tharu Bidyarthi samaj Mr. Chandra Narayan Chaudhary chairperson 01-2021871
Madheshi Bidyarthi front Mr. Keshav Jha Chairperson 9841-280734

(Source: Madheshvani)

ये तो क्रान्ित है
हृदयेश त्रिपाठी: मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना
संघीय गणतन्त्र
अहिंसाका प्रश्न
मधेशी अधिकारको कुरामा पहाडीहरुको सहभागीता
मधेशी पहचान
अइ आन्दोलनमें मधेशी अधिकारके बात

Prakash Bom For Strong Districts
Internalized Racism Among Nepalis In NYC
The April Revolution Asks For A New Political Party
No Short Cuts: Madhesis Will Have To March
Dismantle The Two Armies
To: The Kathmandu Media
Chitralekha Yadav: Speaker
Madhesi Rights: Total Equality
My Most Controversial Blog Post To Date: On Madhesi Issue
Aire Gaire Natthu Khaire Pahadis

2 comments:

Anonymous said...

Your inferiority complex is a major problem bro.. before I saw you only as a 'wacko' nepali but now with your continuous madesi chanting I see you as a 'wacho' Madesi trying to stir up trouble.. if you have made me feel this way, This can't be a good development in YOUR handling the situation haina ta ??

Liven up, go out, meet some nepali folks, get drunk and enjoy yourself if not, people will really start treating your as a foreigner 'Nepali' !! :)

Let me put forward an argument, you will despise me for, but before you had one king, one party, and one people( in a sense) and one country and peace... but now, we have too many kings, too many parties, too many demoractic ideas floating about noones been able to implement, too many ethnic groups doing their own thing (with disregard to others) to many people ruling the country (moiasts) ...too many people with ideas of what peace means to them.. I certainly do not argee to your ideas of what democracy means or peace when it comes to Nepal..

YOu must have learnt in school, the basic people needs are food, air and shelter and clothing to survive.... Lets work on these first in Nepal than when every nepali is warm and well fed and sitting comfortably in their home we will all have a big party and discuss crazy ideas to bring a change for the better .. :)

For now everyone is talking BIG and pulling everyone is so many directions that nothing tangible is happening... that was what happened in our 'experiment' with democracy ... lets face it, it was an 'experiment gone wrong'.. but now, YOU have come about as one more viral strain trying to speed up the 'dangerous reactions' that the experiment will have to endure more... lets not do that hai.. :)

Anonymous said...

What world do you live in?